Direkt till innehållet

Hälsoundersökning enligt BBIC

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst

Barn och unga placerade i samhällsvård har fått mindre tillgång till den generella hälsovården än andra barn och har som grupp sämre hälsa och tandhälsa än andra barn i samma ålder.

Sedan april 2017 finns en ny lag om regionernas skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid placering. Samtidigt infördes en ny bestämmelse om att socialnämnden ska underrätta regionen om att ett barn eller ung person 18–20 år, som får vård utanför det egna hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning.

Undersökningen syftar till att främja barnets hälsa samt att upptäcka och åtgärda brister som rör barnets hälsa.

I Halland finns sedan tidigare en rutin inför hälsoundersökning enligt BBIC. Rutinen har omarbetats 2018 utifrån ny lag och innehåller nu också rutin för tandhälsoundersökningar. I samma rutin beskrivs läkarundersökning inför LVU placering.

  • Hälsoundersökningar enligt BBIC 0-18 år görs på Barnkliniken.
  • Tandhälsoundersökningar görs inom tandvården.
  • Läkarundersökning inför LVU placering görs inom närsjukvården
  • Ett utvecklingsarbete pågår om var hälsoundersökningar för ungdomar 18 -20 år ska göras.

Samtycke inför placering

Vid placering med stöd av SoL

Socialtjänsten inhämtar samtycke till undersökning från vårdnadshavare och från den unga om denna har fyllt femton år samt överlämnar samtycket till hälso- och sjukvård respektive tandvård.

Vid placering med stöd av LVU

Formellt samtycke krävs inte då barn och unga är placerade med stöd av LVU. Socialtjänsten har rätt att utifrån barnets eller den ungas bästa besluta i frågor som rör barnets/den ungas vård. Det gäller såväl hälsoundersökning, läkarundersökning, psykologisk bedömning som att ta del av resultat och överföring av hälsovårdsjournaler i samband med placeringen. Dock skall socialtjänsten alltid aktivt eftersträva vårdnadshavares och den ungas samtycke.

Om barnet har skyddade personuppgifter eller hemlig vistelseort

Barns behov av skydd av personuppgifter eller andra uppgifter skall vidtas och säkerställas enligt gällande regler och rutiner för hantering av journaler och annan informationsöverföring. Beskrivs i rutin.

Kontaktuppgifter inför hälsoundersökningar i annan region än där placeringskommunen finns

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html

Kostnader

Hälsoundersökningarna är kostnadsfria för kommunerna. Regionerna får ersättning av staten för detta.

Konsultation i samband med utredning

I samband med socialtjänstens barnutredning kan barnets hälsostatus behöva utredas. Beroende på barnets ålder sker konsultationen med BVC, elevhälsan, tandvården och även i pågående vårdkontakter. Konsultationen kan ske via telefon eller ett gemensamt möte. Socialtjänsten har stöddokument i BBIC-materialet inför konsultationer och att begära in utlåtanden.

Kontaktuppgifter

  • Barnmottagningen Kungsbacka tfn 0300-56 51 93
  • Barnmottagningen Varberg tfn 0340-48 12 20
  • Barnmottagningen Falkenberg tfn 0346-560 43
  • Barnmottagningen Halmstad tfn 035-13 41 00

Läsvärda länkar

Socialstyrelsens BBIC-material

SKL:s sida om placerade barn

Senast ändrad: