Direkt till innehållet

Länsgemensam handlingsplan

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 – en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Målsättning är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet. Totalt omfattar överenskommelsen 845 miljoner kronor för 2016.

Senast den 31 oktober 2016 ska kommuner och landsting presentera en gemensam redogörelse för analys och handlingsplan utifrån fem fokusområden med långsiktiga och kortsiktiga mål samt en redovisning av användning/planerad användning av erhållna medel. För Hallands del handlar det om cirka 16 miljoner kronor under 2016. Om en handlingsplan inte kan presenteras ska stimulansbidraget betalas tillbaka.

Syftet med analys och handlingsplanen är:

  • uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som överenskommelsen omfattar,
  • ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid behov överväga möjligheten till samorganisering där behoven är av komplex karaktär, i syfte att motverka att enskilda inte får de samordnade vård- och stödinsatser som behövs,
  • sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och gemensamt,
  • samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar samt andra berörda aktörer på området.

Länsgemensam analys och handlingsplan för Halland

I arbetet med att ta fram en länsgemensam analys och handlingsplan har Taktisk grupp Psykiatri en samordnande roll. För det konkreta arbetet har en särskild grupp, ”Sjugruppen” utsetts. I den finns en kontaktperson för varje kommun och en för Region Halland. Utvecklingsstrategen/samordnaren på Avdelningen för regional samverkan vård och socialtjänst på Regionkontoret är sammankallande.

Överenskommelse

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Senast ändrad: