Direkt till innehållet

Samverkan

Tillsammans med de halländska kommunerna driver Region Halland ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i Halland. Detta görs genom styrning av den regionala samverkans- och stödstruktur som finns i länet.

De sex taktiska grupperna håller ihop frågor och de gemensamma utmaningar som finns i kommunerna inom respektive programområde. Denna samverkansform bidrar till att socialtjänst och hälso- och sjukvård kan utbyta erfarenheter och kompetens, arbeta mot gemensamma mål och tillsammans nå resultat som gynnar patienter och brukare i hela Halland. Regionala överenskommelser arbetas fram av de taktiska grupperna och beslutas av strategisk nivå.

Den regionala samverkans- och stödstrukturen i Halland

(Genom att föra muspekaren över bilderna kan du klicka dig vidare och få mer information.)

Uppdragsgivare

--------------------

Fastställer förslag till

utvecklingsplaner-------------------------

De taktiska grupperna:

- Barn unga och familj

- eHälsa

- Funktionsnedsättning

- Missbruk och beroende

- Psykiatri

- Äldre

Föreslår och verkställer

utvecklingsplaner----------------------------

Arbets- /projektgrupper

-genomför----------------------------

 

Aktuellt

Hemsjukvård i Halland

Läkarmedverkan i hemsjukvården

SIP - Samordnad individuell plan

Trygg och effektiv utskrivning

Trygg hemgång

Integrerad psykiatri vård- och stödsamordning

Relaterad information

Brukarmedverkan

Uppdragsbeskrivning regional stödstruktur 2016

Mål och Handlingsplan 2016-2018 - Regional stödstruktur – socialtjänst och hälso- och sjukvård

Bild på den Regionala stödstrukturen

Överenskommelser

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015-2018

Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre

Överenskommelse om samverkan - Insatser till vuxna och ungdomar med riskbruk-missbruk-beroendeproblem

Överenskommelse Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)

Överenskommelse om samverkan - Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället

Överenskommelse om samverkan - Barn och unga med sammansatt psykisk- psykiatrisk problematik

Senast ändrad: