Direkt till innehållet

Samverkan

Tillsammans med de halländska kommunerna driver Region Halland ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i Halland. Detta görs genom styrning av den regionala samverkans- och stödstruktur som finns i länet.

De tre taktiska grupperna håller ihop frågor och de gemensamma utmaningar som finns i kommunerna inom respektive programområde. Denna samverkansform bidrar till att socialtjänst och hälso- och sjukvård kan utbyta erfarenheter och kompetens, arbeta mot gemensamma mål och tillsammans nå resultat som gynnar patienter och brukare i hela Halland. Regionala överenskommelser arbetas fram av de taktiska grupperna och beslutas av strategisk nivå.

Chefsgrupp Halland

Chefsgrupp Halland består av kommunchefer samt regionens hälso- och sjukvårdsdirektör. Chefsgrupp Halland är uppdragsgivare.

Strategisk grupp

Strategisk grupp består av förvaltningschefer inom kommun och region. Deras uppdrag är bland annat att fastställa planer, anvisningar samt ta beslut gällande ekonomi.

Taktisk grupp

Det finns tre taktiska grupper, barn unga och familj, mitt i livet och senior. Taktiska grupper består av chefer inom kommun och region som ansvarar för att ta fram förslag på planer, anvisningar med mera.

Fokusområden

Taktiska grupper ger uppdrag till fokusområden/arbetsgrupper. Det finns fyra fokusområden, digitalisering, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård och psykisk hälsa. Fokusområden består av medarbetare från kommun och region med kompetens inom fokusområdet.

Chefsgrupp Halland, strategisk grupp, taktiska grupper och fokusområden träffas cirka 4-5 gånger per termin.

 

Aktuellt

Hemsjukvård i Halland

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Samordnad individuell plan, SIP

Trygg och effektiv utskrivning

Rätt vård och omsorgsnivå

Integrerad psykiatri vård- och stödsamordning

Relaterad information

Brukarmedverkan

Uppdragsbeskrivning regional stödstruktur 2016

Mål och Handlingsplan 2016-2018 - Regional stödstruktur – socialtjänst och hälso- och sjukvård

Bild på den Regionala stödstrukturen

Överenskommelser

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015-2018

Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre

Överenskommelse om samverkan - Insatser till vuxna och ungdomar med riskbruk-missbruk-beroendeproblem

Överenskommelse Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)

Överenskommelse om samverkan - Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället

Överenskommelse om samverkan - Barn och unga med sammansatt psykisk- psykiatrisk problematik

Senast ändrad: