Direkt till innehållet

Organisation, uppdrag och utvärdering

Projektet Läkarmedverkan i hemsjukvården drivs gemensamt av Region Halland och de sex halländska kommunerna.

Organisation

Marie Paulsson, Regionkontoret, är projektledare för Läkarmedverkan i hemsjukvården.

Som styrgrupp för projektet fungerar Taktisk grupp Äldre.

Projektet kommer att pågå till maj 2017 och finansieras genom pengar som Halland tilldelats som prestationsersättning.

Uppdrag

Projektets uppdrag är att, genom pilotprojekt, starta det nya arbetssättet i kommunerna och att arbeta fram en modell för hur arbetet ska bedrivas. Modellen kommer sedan att vara underlag för politiska beslut om att föra över projektverksamheten i ordinarie drift.

Sedan i maj 2015 drivs pilotprojekt som omfattar Kungsbacka kommun och delar av Halmstads kommun. Fler kommuner kommer att tillkomma under projekttiden.

I varje pilotprojekt arbetar två läkare (från närsjukvård respektive sjukhus) tillsammans motsvarande en heltidstjänst. De arbetar dagtid måndag till fredag. Läkarna är samlokaliserade och arbetar i nära samverkan med respektive kommuns hemsjukvård.

Patientansvariga sjuksköterskor i hemsjukvården förmedlar kontakten mellan patienterna och läkaren. Patienter som riskerar inskrivning på sjukhus prioriteras. Tillsammans gör läkare och sjuksköterska hembesök. Många behandlingar och åtgärder, som annars hade krävt sjukhusvård, kan på detta sätt utföras i patientens hem.

Det handlar om att ta hand om akuta och oplanerade situationer, och meningen är inte att teamets läkare ska ta över det långsiktiga ansvaret för patienterna. Detta ligger i normalfallet kvar på den vårdcentral invånaren har valt.

Första utvärderingen

En första utvärdering gjord i mars visade att:

  • De två pilotprojekten under sex månader gjort 400 hembesök hos sammanlagt 214 patienter i hemsjukvård.
  • Många av patienterna är mycket gamla och sköra och har sällan kontakt med sin vårdcentral de sista åren i livet.
  • 71 sjukhusbesök eller sjukhusvistelser har undvikits tack vare hembesöken.
  • 164 oplanerade besök på vårdcentral har undvikits. Hur många av dessa som i stället hade blivit sjukhusbesök går inte att säga.
  • Att få fram väl fungerande tekniskt stöd, bland annat för journalföring, är en avgörande framgångsfaktor.

Senast ändrad: