Direkt till innehållet

Stärkt skydd för barn och unga – SKLs handlingsplan

Vår omvärld har förändrats och den sociala barn – och ungdomsvården står inför stora och långsiktiga utmaningar som kräver insatser på flera nivåer.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit initiativ till en handlingsplan som innehåller en grundlig behovsinventering med 44 förbättringsförslag för att stärka skyddet för barn och unga. Genom att implementera handlingsplanen och genomföra förslagen ges förutsättningar för verksamheterna att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

Från ord till handling

Den 15 januari samlades politiker, chefer, tjänstemän inom region Halland och Halland kommuner samt skolhälsovård, fackliga företrädare och högskola till ett regionalt upptaktsmöte för att påbörja arbetet med att vidareutveckla den sociala barn- och ungdomsvården i Halland och gå från ord till handling. Kjerstin Bergman, nationell samordnare på SKL och Cecilia Grefve, nationell samordnare på Socialdepartementet, Regeringskanslitet medverkade under dagen.

Arbetet fortsätter i taktisk grupp med att utarbeta en regional handlingsplan samtidigt som det pågår ett utvecklingsarbete lokalt.

Länkar

SKLs handlingsplan

Följ Cecilia Grefves blogg om den sociala- barn och ungdomsvården

Senast ändrad: