Direkt till innehållet

Frågor och svar om projektet

Här kan du som vill veta mer om projektet Trygg och effektiv utskrivning läsa mer genom att ta del av frågor och svar:

Vad är syftet med projektet?

Svar: Projektet utgår från förslag till ny lagstiftning – samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 januari 2018. Projektet syftar till att samordna vårdprocessen för personer i vårdkedjan gällande vårdplanering och SIP enligt lagförslagets intentioner. Uppdraget är att ta fram en överenskommelse, riktlinjer och SIP samt utveckla IT-stödet utifrån en förändrad utskrivningsprocess och införande av IT-stöd i öppenvården.

Vad är vinsterna med att öka samordningen?

Svar: Förbättrad samordning kring patienten/brukaren skapar en trygg och säker vård och omsorg i boendet. Ansvaret ska även bli tydligare mellan olika parter i sjukvården och för patienten vid behov av planering i övergångar. Syftet är också att utveckla planeringen så att patienten inte behöver vara kvar i slutenvården efter att hen är bedömd utskrivningsklar – vård på rätt vårdnivå.

Vad är vinsten för brukaren?

Svar: Samordningen ska leda till ett bättre erbjudande av vård och omsorg nära patienten, hälso- och sjukvårdens roller och ansvar blir tydligare. Det proaktiva arbetssättet kommer dessutom att minska riskerna för oplanerade inskrivningar i slutenvården.

Vilket konkret resultat förväntas ute i verksamheterna?

Svar:  Det innebär en tydligare och förbättrad samverkan mellan slutenvården, närsjukvården och kommunen i planering av insatser i samband med utskrivning från slutenvården och i planeringen i öppenvården. För att patienterna ska vara mer delaktiga och om möjligt undvika sjukhusvård.

Vad innebär det för vården på avdelningar och i öppenvården samt i kommunerna?

Svar: Närsjukvården blir mer aktiv i den samordnade planeringen av patientens fortsatta behov av insatser efter utskrivning från slutenvård. Samordningen blir tydligare genom att individuell plan (SIP) ska användas vid behov av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Behovet av oplanerad slutenvård och risken för att återinskrivas i slutenvården inom 30 dagar ska minska genom en trygg och säker utskrivning och uppföljning i öppenvården med stöd av SIP. Ett nära samarbete i öppenvården (närsjukvård-kommun) med stöd av läkarmedverkan i hemsjukvården ska skapa en trygghet kring patienten med behov av samordnade insatser. Planeringen i öppenvården för inskrivning i hemsjukvården eller för enstaka hembesök kommer att ske via IT-stöd och inte längre via fax.

Innebär det några nya arbetssätt så som nya system, rutiner, blanketter?

Svar:  Alla parter kommer att behöva förändra arbetssätt för att möta intentionerna i den nya lagstiftning och utvecklade utskrivningsprocessen. Uppdaterat och utvecklat IT-stöd kommer att införas i Halland med start hösten 2017. Riktlinjer kommer att formuleras som beskriver hur samarbetet ska ske utifrån den nya lagstiftning och för planeringen i öppenvården.

Vilka berörs av förändringen?

Svar: Hallands kommuner, samtliga vårdcentraler inom Vårdval Halland, Hallands sjukhus och Psykiatrin i Halland. Alla professioner som behöver delta i vårdplanering eller som utför hälso- och sjukvård eller socialtjänstinsatser. Utifrån utveckling av SIP kommer även andra samarbetspartners att involveras så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och skolan.

Vad behöver de berörda personerna känna till?

Svar: De bör känna till Hallands riktlinjer kopplat till lagstiftningen och införandet av det nya och uppgraderade IT-stödet. De bör även känna till när förändringen sker och hur respektive målgrupp berörs.

Behöver alla känna till samma sak?

Svar: Nej, alla har inte samma behov av information, de berörs på olika sätt beroende på vilket ansvar de har i vårdplaneringen eller i utförandet av vård och omsorgsinsatser.

Finns det en tidsplan att förhålla sig till?

Svar: Tidplan finns för genomförandet av projektets olika deluppdrag.

 

Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med:

Britta Engvall

Telefon:  073-231 56 23

E-post: Britta.Engvall@regionhalland.se

Senast ändrad: