Direkt till innehållet

Differentierad fysioterapi

Inom Vårdval Halland tillämpas en differentierad ersättning för fysioterapi, enkel, normal och särskild taxa.

Den högre särskilda taxan är knuten till särskilda omständigheter, i) att fysioterapeuten i fråga av förvaltningen för Vårdval Halland har erhållit ett särskilt intyg som bevis på särskild kompetens inom området, samt ii) att åtgärden i fråga i genomsnitt innebär minst 40 minuter i direkt patientkontakt.

  • Fysioterapeuten ansöker om rätten att debitera det högre arvodet
  • Fysioterapeutens utbildningar och yrkeserfarenhet bedöms av rehabråd
  • Fysioterapeuten erhåller intyg om godkännande
  • De särskilt tidskrävande besöken av patienter med särskilda behov registreras i journalsystemet med diagnos och åtgärd

 Senast ändrad: