Direkt till innehållet

Ordnat införande nya läkemedel

Syftet med det ordnade införandet av läkemedel i Region Halland är att åstadkomma en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i hela Halland.

Det ordnade införandet beskriver hur Region Halland fattar införandebeslut för både de läkemedelsärenden som är föremål för nationellt ordnat införande (läs mer om nationellt ordnat införande här), så kallade nationellt initierade ärenden, och för läkemedel där ett särskilt behov av regionalt införande identifierats centralt eller direkt i vården. Regionalt initierade ärenden kan t ex vara läkemedel som inte varit föremål för nationell samverkan eller kostnadsdrivande läkemedelsbehandling.

Rutiner och blanketter för regionalt initierade ärenden finns här.

 

Processbild över ordnat införande av läkemedel Region Halland
Ordnat införande av läkemedel Region Halland

Nationellt och regionalt initierade inkomna ärenden behandlas och koordineras av läkemedelsstrateger på Regionkontoret. Regionala konsekvensanalyser inklusive bedömning av kostnadspåverkan utförs i samarbete med berörd verksamhet och centrala funktioner för ekonomi. Vid behov tas underlag samt rekommendation till beslut fram för vidare beslut av Hälso- och sjukvårdsdirektör (HSD). Ärenden med betydande ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga konsekvenser lyfts till Prioriterings och Evidensrådet (PER) som tar fram beslutsrekommendation till HSD.

Vid behov av akut ställningstagande i väntan på hantering i PER har HSD mandat att fatta ett interimsbeslut, vid behov med stöd och rekommendation från medicinska funktioner inom Region Halland. Därefter behandlas ärendet i vanlig ordning, för ett slutligt beslut av HSD.

Införandebeslut för läkemedel

I Region Halland fattas regionala införandebeslut för dels de läkemedel som lyfts i det nationella ordnade införandet och dels för läkemedel där ett särskilt behov av regionalt införande identifierats centralt eller direkt i vården.

Använd rullisten under tabellen för att se all information om besluten.

Substans Indikation Införa eller avstå Läkemedelsnamn Regionalt beslut Rek. NT-råd Nat. införandeprotokoll
obinutuzumab Follikulärt lymfom Avstå Gazyvaro 2018-10-17 2018-05-21
inotuzumab ozogamicin Akut lymfatisk leukemi (ALL) Införa Besponsa 2018-09-27 2018-05-16
enzalutamid Prostatacancer Införa Xtandi 2018-10-17 2018-06-26
abirateron Prostatacancer Införa Zytiga 2018-10-17 2018-06-26
gemtuzumabozogamicin Akut myeloid leukemi Avstå Mylotarg 2019-05-15 2019-03-07
kabozantinib Metastaserande njurcancer Införa Cabometyx 2018-07-20
reslizumab Eosinofil astma Införa Cinqaero 2017-11-01 2017-06-19
daratumumab Multipelt myelom Införa Darzalex 2018-07-20 2018-04-19
dupilumab Svår atopisk dermatit Införa Dupixent 2018-07-20 2018-05-29
sakubitril / valsartan Hjärtsvikt Införa Entresto 2016-07-21 2016-04-07 2016-04-07
ibrutinib Mantelcellslymfom Införa Imbruvica 2018-07-20 2017-12-28
guanfacin Adhd Införa Intuniv 2016-07-21 2016-05-03 2016-05-03
tolvaptan Autosomal dominant polycystisk njursjukdom Införa Jinarc 2018-02-26 2017-03-27
pembrolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen Införa Keytruda (uppdat) 2018-07-06 2017-04-01 2017-04-03
pembrolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa Keytruda (uppdat) 2018-07-06 2018-02-20 2017-04-03
pembrolizumab Urotelial cancer Införa Keytruda (uppdat) 2018-07-06 2018-09-21
karfilzomib Multipelt myelom Införa Kyprolis (uppdat) 2017-05-06 2017-03-20 2017-07-06
ixazomib Multipelt myelom Införa Ninlaro 2018-07-20 2018-05-25
mepolizumab Eosinofil astma Införa Nucala 2017-11-01 2017-06-19
dextrometorfan / kinidin Amyotrofisk lateral skleros (ALS) Avstå Nuedexta 2018-07-20 2018-03-02
irinotekan Bukspottkörtelcancer Avstå Onivyde 2018-07-20 2018-03-02
nivolumab Avancerad njurcellscancer Införa Opdivo 2017-03-05 2017-04-01
nivolumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa Opdivo (uppdat) 2018-07-06 2018-02-20 2017-03-04
nivolumab Urotelial cancer Införa Opdivo (uppdat) 2018-07-06 2018-09-21
lumacaftor / ivacaftor Cystisk fibros Införa Orkambi 2018-07-06 2018-06-29
pixantron Non-Hodgkin-B-cellslymfom Avstå Pixuvri 2016-07-21 2016-05-04
edaravone Amyotrofisk lateral skleros (ALS) Avstå Radicut / Radicava 2018-02-26 2017-11-17
eculizumab Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) Avstå Soliris 2018-07-20 2018-06-05
nusinersen Spinal muskelatrofi av typ 5q Införa Spinraza 2018-02-26 2017-12-21
atezolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa Tecentriq 2018-07-06 2018-02-20
atezolizumab Urotelial cancer Införa Tecentriq 2018-07-06 2018-09-21
pitolisant Narkolepsi Avstå Wakix 2018-07-20 2018-05-25
darvadstrocel Komplexa perianala fistlar Avstå Alofisel 2018-10-17 2018-06-28
Emtricitabin tenofovirdisoproxil pre-expositionsprofylax (PrEP) hiv-infektion Införa Emtricitabin tenofovirdisoproxil 2018-12-19 2018-06-11
ibrutinib Waldenströms makroglobulinemi Avstå Imbruvica  2019-02-13 2019-01-17
pertuzumab adjuvant behandling av HER-2-positiv tidig bröstcancer Avstå Perjeta (uppdat)  2019-02-13 2019-01-04
evolocumab hyperkolesterolemi Införa Repatha (uppdat)  2019-02-13 2018-12-20
alirokumab hyperkolesterolemi Införa Praluent (uppdat)  2019-02-13 2018-12-20
okrelizumab multipel skleros Avstå Ocrevus (uppdat)  2019-02-13 2018-11-29
baricitinib måttlig till svår reumatoid artrit Införa Olumiant  2019-02-13 2018-12-20
tofacitinib måttlig till svår reumatoid artrit Införa Xeljanz  2019-02-13 2018-12-20
erenumab migränprofylax vid kronisk migrän Införa Aimovig  2019-02-13 2019-01-23
durvalumab icke-småcellig lungcancer (NSCLC) Införa Imfinzi  2019-02-13 2019-01-04
pembrolizumab i
kombination med
platinabaserad
kemoterapi och
pemetrexed
vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp Införa Keytruda  2019-02-13
atezolizumab metastaserad trippelnegativ bröstcancer Avvakta Tecentriq 2019-05-15

 

 

Om innehållet
Senast ändrad: