Direkt till innehållet

Frågor och svar om FVIS

Nedanstående frågor och svar kompletteras efter hand.

Bakgrund

Region Halland tog 2015 ett inriktningsbeslut att på sikt ersätta VAS (nuvarande journalsystem), samt att följa de steg som tas i övriga landsting/regioner och nationellt mot gemensamma systemlösningar. Region Halland beslutade 2016 att samverka med SUSSA, se nedan, som består av nio landsting/regioner i en gemensam upphandling av FVIS. I slutet av 2017 skapades projektet FVIS i Region Halland för att kunna medverka i pågående samverkan med slutmålet att införa ett FVIS i Region Halland.

FVIS

Varför behöver vi ett nytt vårdinformationsstöd?

Region Halland har i dag ett journalsystem (VAS) som inte lever upp till framtidens förväntningar och krav. Det nya vårdinformationsstödet ska klara av att möta framtida krav från såväl invånare som verksamheterna, och behöver vara på plats senast 2024.
Nästa generation vårdinformationsstöd är ett led i att bidra till en nödvändig digitalisering inom hälso och sjukvården de kommande åren. Det är även en satsning för att nå visionen för e-hälsa 2025. Målsättningen är att få enklare administration och bättre kontaktvägar för patient, anhöriga och vårdgivare. Med ett nytt vårdinformationsstöd ska hälso- och sjukvården kunna möta krav och behov på ett effektivare sätt och ge patienterna möjlighet att bli mer delaktiga i sin vård.

Vad är FVIS?

Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. FVIS innehåller ett kärnsystem samt driftstjänst och specialområden. Med kärnsystem menas en efterfrågad systemlösning inklusive specialområden som bland annat innehåller operationsplanering, bildhantering, stöd för cytostatikahantering samt intensivvård och anestesi.

Vad innebär tilldelningsbeslutet för Region Halland?

Det betyder att Region Halland, som har option på anbudet, har möjlighet att använda den leverantör som vunnit anbudet – om vi väljer att göra det. Enligt avtalet, har Region Halland möjlighet att inom 5 år teckna ett avtal med aktuell leverantör.
Region Halland kommer nu att inleda arbetet med en förstudie av anbudet. Förstudien innebär bland annat en analys av anbudet som successivt sammanställs under våren och blir till ett beslutsunderlag. Ambitionen är att beslutsunderlaget kommer vara klart under 2019 och det kommer ligga till grund för om RH väljer att aktivera optionen eller ej.

Vad händer nu?

Region Halland inleder nu arbetet med en förstudie av anbudet. Förstudien innebär en analys av anbudet som succesivt sammanställs under våren och blir till ett beslutsunderlag. Ambitionen är att beslutsunderlaget kommer vara klart efter sommaren 2019 och det kommer avgöra om Region Halland väljer att aktivera optionen eller ej.

Vad menas med att Region Halland har option på upphandlingen?

Det betyder att RH har möjlighet att använda den leverantör som vunnit upphandlingen – om vi väljer att göra det. Enligt avtalet, har Region Halland och övriga optionslandsting möjlighet att inom 5 år teckna ett avtal med aktuell leverantör med samma grundförutsättningar som avtalslandstingen.

När kommer Region Halland ge besked om man väljer att aktivera optionen eller ej?

Ambitionen/avsikten är att vi ska kunna ta ett beslut under 2019, när ett beslutsunderlag har arbetats fram.

När kan ett införande av FVIS påbörjas?

Om Region Halland väljer att aktivera sin option så kan det tidigast ske omkring år 2022 – 2023, men först måste ett beslutsunderlag tas fram utifrån en förstudie och analys av anbudet.

Vad ingår i anbudet?

Anbudet omfattar ett kärnsystem inklusive specialområden, drifttjänst samt support och underhåll. Anbudet innehåller också krav på funktionalitet som journal, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation, samordnad vårdplanering, beställning och svar, bildhantering, obstetrik och förlossning. FVIS ska ge stöd för ett processinriktat arbetssätt med möjlighet till bl a strukturerad dokumentation och mobilt arbetssätt.

Vad är SUSSA?

Står för Strategisk Utveckling av Sjukvårdsstödjande Applikationer och syftet med SUSSA är att uppnå målen i nationell vision e-hälsa 2025 samt att upphandla ett kärnsystem, driftstjänst och specialområden. Totalt ingår 9 landsting och regioner i SUSSA-samverkan, varav fem är avtalstecknande landsting/regioner och fyra har option på upphandlingen.

Nio landsting/regioner samverkar

Vi samverkar via något som heter SUSSA samverkan där nedan landsting/regioner har tecknat ett gemensamt avtal inför det upphandlingsarbete som nu är genomfört:
• Landstinget Blekinge
• Landstinget Sörmland
• Landstinget Västernorrland
• Region Örebro län
• Västerbottens läns landsting

Följande landsting/regioner ges möjlighet att skriva avtal (dvs har option) med tilldelad leverantör:
• Landstinget Dalarna
• Norrbottens läns landsting
• Region Halland
• Region Gävleborg

Varför samverkar vi inom SUSSA?

Tillsammans kan vi skapa synergier och lärande, möjliggöra kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Med gemensamma och tydliga mål får vi bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete.

Vår gemensamma övergripande idé inom SUSSA är att samverka mellan landsting och regioner för att uppnå målen i nationell strategi e-hälsa 2025, utgångspunkten är invånarnas, patienternas och medarbetarnas behov, idag och i framtiden.

Vilka förberedelser krävs inför FVIS?

Ett stort förberedelsearbete krävs och planen är att arbeta med förberedelser inför införandet under 2019-2022 med inriktning på att det nya vårdinformationsstödet finns på plats 2023-2024 (i det fall vi aktiverar optionen).
Nedan är ett axplock av de aktiviteter som vi i Region Halland behöver arbeta med:
• Analys av aktuellt anbud enligt tilldelningsbeslutet
• Fortsatt arbete med att standardisera och strukturera journalinformation
• Planering för IT-tekniska aktiviteter som behöver genomföras
• mm

Hur ser det ut i övriga landsting/regioner i Sverige?

Under de senaste åren har det pågått och pågår ett antal upphandlingar i Sverige av nya vårdinformationsstöd. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har nyligen avslutat sina upphandlingar där båda regionerna valt samma vårdinformationsstöd, Millenium. I Stockholms läns landsting pågår en upphandling som beräknas bli klar år 2020. Resterande landsting/regioner i Sverige har beslutat att fortsätta med sitt nuvarande vårdinformationsstöd Cosmic, som levereras av Cambio Healthcare Systems AB.
Det innebär att det endast kommer att finnas ett fåtal leverantörer och vårdinformationsstöd i Sverige om ett antal år.

Varför väljer inte Region Halland samma FVIS som Region Skåne och Västra Götalands Regionen?

Vi har enligt Lagen om offentlig upphandling inte möjlighet att välja ett Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Våra alternativ är antingen att genomföra en upphandling eller att aktivera optionen vi har inom SUSSA samverkan.

Har du fler frågor?

Välkommen att maila projektledare för FVIS, Marie.Palerius@regionhalland.se

Om innehållet
Senast ändrad: