Direkt till innehållet

Frågor och svar om FVIS

Nedanstående frågor och svar kompletteras efter hand.

Bakgrund

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och våra invånares framtida krav på Hälso-och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd som ger stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från patientens resa. Region Halland tog därför 2015 ett inriktningsbeslut att på sikt ersätta vårt nuvarande vårdinformationsstöd (här inkluderas bland annat VAS), samt att följa de steg som tas i övriga regioner och nationellt mot gemensamma systemlösningar. 2016 beslöt Region Halland att ingå i Sussa samverkan med option på den upphandling som Sussa samverkan har genomfört. Syftet var att tillsammans med jämnstora regioner kunna skapa kraft, synergier och lärande samt att det erbjöds en bra grund för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.

I slutet av 2017 startade projektet FVIS i Region Halland som bl.a. har i uppdrag att medverka i pågående samverkan med Sussa, skapa beslutsunderlag för beslutsfattare samt att planera för ett framtida införande av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) i Region Halland.
Upphandlingen inom Sussa samverkan är genomförd och det vinnande anbudet levereras av Cambio Health Systems AB som de upphandlande regionerna har skrivit avtal med. Region Halland har option på det vinnande anbudet.

Beslutsprocessen

Vad menas med att Region Halland har option?

Det innebär att Region Halland har möjlighet att skriva avtal med Cambio Health Systems AB som vunnit upphandlingen – om vi väljer att göra det. Enligt avtalet, har Region Halland och övriga optionsregioner möjlighet att inom 5 år teckna ett avtal med aktuell leverantör med samma grundförutsättningar som avtalslandstingen.

När kommer Region Halland att ta beslut om avtal?

Ambitionen är att politiken i Region Halland ska kunna ta ett beslut senast december 2019.

Vad ingår i anbudet?

Anbudet omfattar ett kärnsystem inklusive specialområden, drifttjänst samt support och underhåll. Kraven på kärnsystemet innehåller funktionalitet som journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation, samordnad vårdplanering, beställning och svar, bildhantering, obstetrik och förlossning. FVIS ska ge stöd för ett processinriktat arbetssätt med möjlighet till bland annat strukturerad dokumentation och mobilt arbetssätt.

Kan Region Halland välja samma vårdinformationsstöd som Region Skåne och Västra Götalands Regionen har upphandlat?

Enligt Lagen om offentlig upphandling krävs en upphandling för att kunna skriva avtal med samma leverantör som Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Våra alternativ blir därför att antingen genomföra en egen upphandling eller att aktivera optionen vi har inom Sussa samverkan. Oavsett vilket kommer det att ske en samverkan med Västra Götalandsregionen och Region Skåne så att kommunikation mellan de olika vårdinformationsstöden kan ske oavsett vilka system regionerna kommer att använda.

FVIS

Varför behöver vi ett nytt FVIS?

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och de framtida krav som våra invånare kommer att ha i framtiden krävs ett nytt vårdinformationsstöd som innehåller stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från patientens väg genom vården. FVIS ska till invånare, patienter och anhöriga ge tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation. De ska ges möjlighet att vara delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar.

Medarbetare inom vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som stärker den professionella rollen, stödjer arbetsprocesser, ökar patientsäkerheten samt stärker verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Vidare ska FVIS ge stöd för ett processinriktat arbetssätt och ge möjlighet till en strukturerad dokumentation.

FVIS ska bidra till att uppnå Region Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi och den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Vad ingår i FVIS?

FVIS är en helhetslösning som omfattar grundläggande stöd för vårddokumentation, vårdadministration och läkemedel, men även stöd för operationsplanering, anestesi/intensivvård, obstetrik, cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll.

Vad vill vi uppnå med FVIS?

Med Framtidens vårdinformationsstöd vill vi ge stöd till följande:

  • Stöd för nya och smartare arbetsformer så att medarbetare inom den kliniska verksamheten får tillgång till ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, ger besluts- och processtöd samt möjliggör en (1) strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården.
  • Stöd för partnerskap mellan patient och vårdgivare som ska leda till att invånare och patienter får tillgång till säker och relevant vårdinformation som i sin tur möjliggör en ökad delaktighet i sin hälso- och sjukvård samt gör det enklare att kunna ta ansvar för sin egen hälsa.
  • Stöd som möjliggör en ökad samverkan och informationsutbyte med andra aktörer genom sömlösa integrationer med kringliggande system, nationella lösningar och externa parter.

Tidsperspektiven

Vad händer nu?

Just nu analyseras det vinnande anbudet under ledning av FVIS-projektet där analysen kommer att utgöra en del av beslutsunderlaget som sedan ska lämnas till politikerna för beslut om FVIS. Ambitionen är att underlaget ska vara klart under hösten 2019.

När kan ett införande av FVIS påbörjas?

Det krävs ett stort förberedelsearbete inför införandet av FVIS och planen är att arbeta med detta under 2019-2022 med inriktning på att det nya vårdinformationsstödet ska finns på plats 2023-2024.

Samverkan

Vad är SUSSA?

Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och syftet med Sussa är att uppnå målen i nationell vision e-hälsa 2025 samt att upphandla ett kärnsystem, driftstjänst och specialområden. Totalt ingår 9 regioner i Sussa samverkan, varav fem är avtalstecknande regioner och fyra har option på det vinnande anbudet.

Nio regioner samverkar

Inom Sussa samverkan har nedanstående fem regioner tecknat avtal med Cambio Healthcare AB som blir deras leverantör av ett nytt vårdinformationsstöd:
• Region Blekinge
• Region Sörmland
• Region Västernorrland
• Region Örebro
• Region Västerbotten

Följande regioner har option på det vinnande anbudet vilket innebär att de kan teckna avtal om FVIS med Cambio Healthcare AB om de beslutar detta:
• Region Dalarna
• Region Norrbotten
• Region Halland
• Region Gävleborg

Varför samverkar vi inom SUSSA?

Genom samverkan inom Sussa kan vi ta del av det gemensamma förberedelsearbete som redan har startat och som i sin tur ger Region Halland en större möjlighet att lyckas med ett införande av FVIS. Samverkan i Sussa ger oss samtidigt möjligheten att dela upp flera aktiviteter mellan våra regioner för att minimera dubbelarbete.

Tillsammans kan vi skapa synergier och lärande, möjliggöra kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Med gemensamma och tydliga mål får vi bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete.

Hur ser det ut i övriga regioner i Sverige?

Under de senaste åren har det pågått och pågår ett antal upphandlingar i Sverige av nya vårdinformationsstöd. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har avslutat sina upphandlingar där båda regionerna valt samma vårdinformationsstöd, Millenium. I Region Stockholm pågår en upphandling som beräknas bli klar år 2020. Resterande regioner i Sverige har beslutat att fortsätta med sitt nuvarande vårdinformationsstöd Cosmic, som levereras av Cambio Healthcare Systems AB.
Det innebär att det endast kommer att finnas ett fåtal leverantörer och vårdinformationsstöd i Sverige om ett antal år.

Har du fler frågor om FVIS?

Välkommen att maila  Marie.Palerius@regionhalland.se, projektledare för FVIS

Om innehållet
Senast ändrad: