Direkt till innehållet

Fullskalig patientsimulering

På KTC kan man träna fullskalig patientsimulering

Vad innebär fullskalig patientsimulering?
Det är en unik pedagogisk metod och innebär träning av dels icke-tekniska färdigheter och dels tekniska färdigheter i en verklighetstrogen situation och miljö. Utbildning och träning med hjälp av simulering är ett effektivt och roligt sätt att öka sin kompetens.
Simulatorträning är ett unikt redskap för att träna komplicerade vårdsituationer utan att någon patient skadas. Detta kan inte läras teoretiskt utan måste övas praktiskt.

Det kan kännas ovant och skrämmande att visa upp sig inför kollegor. Det är helt naturligt. För att du ska känna dig trygg vill vi betona att träning med patientsimulator hos oss är en upplevelsebaserad lärandesituation. Det innebär att du inte testas eller bedöms. Du får lov att göra fel- ingen patient råkar illa ut och vi uppmanar att se misstagen som tillfällen att lära sig.
Faktorer som en trygg inlärningsmiljö, autonomi, öppen reflektion, engagemang, upplevelse och ett ökat självförtroende, påverkar lärandet positivt. Vi vill skapa en trygg och professionell atmosfär där total tystnadsplikt råder.

I stället för patient används patientsimulatorn SimMan 3G, en avancerad docka som är kopplad till en dator och en monitor. SimMan 3G har på olika sätt verklighetslika funktioner för exempelvis cirkulation, kännbara pulsar, andning, syrgaskonsumtion och koldioxidproduktion. Även pupillreflexer, ögonblinkningar, urinproduktion och svettning finns. Läkemedel och intravenös vätska kan administreras via perifer venkateter på vänster arm. Rytmrubbningar i hjärtat kan åtgärdas med defibrillator eller pacemaker. Det går också att kommunicera med SimMan.

Hur går simuleringen till?
Deltagarna får först information om strukturen för simuleringen och aktuella lärandemål. Inför scenarioträningen får deltagarna också bekanta sig med SimMan och miljön runt omkring. Inom simulering benämns simulatorinstruktören facilitator för att betona rollen som hjälpare. Den personen har ett nära samarbete med en operatör som styr SimMans funktioner. En kort briefing/ introduktion till patientfallet efterföljs av själva scenariot, där teamet tar hand om, undersöker, diagnostiserar, bemöter och behandlar patienten precis som i verkligheten.

All simulering följs därefter av en debriefing där deltagarna får möjlighet att på ett öppet men strukturerat sätt reflektera över sina prestationer. Debriefingen är uppdelad i tre faser.

  • Först en objektiv fas där deltagarna i kronologisk ordning beskriver vad som hände.
  • Därefter reflekterar och analyserar deltagarna över egna, och övriga deltagares insatser, på ett respektfullt sätt med fokus på positiva händelser.
  • I tredje fasen beskriver deltagarna ny kunskap, och hur den kan användas. Det förekommer att simuleringsövningen videofilmas, för att visas i sin helhet eller visa utvalda delar under debriefingen. Filmen raderas efteråt.

Simuleringen avslutas med skriftlig utvärdering.

Icke-tekniska färdigheter
En viktig del av simuleringsövningen är teamträningen och icke-tekniska färdigheter. Som pedagogisk metod används Crisis Resource Management (CRM) som är ett vedertaget koncept med 15 punkter, för strukturerat arbete i kritiska situationer. CRM innebär träning i ledarskap, kommunikation och samarbete.

Tekniska färdigheter
En annan del av simuleringsövningen är att träna medicinska kunskaper och metoder.
SimMan kan också användas för viss färdighetsträning t ex fri luftväg och maskventilation, intubation, hjärtstopp etc.

Vilken typ av träning är lämplig
Simuleringsövningar kan göras i olika miljöer (KTC, operation, akuten, etc). Det finns möjlighet att träna t ex

  • Omhändertagande av traumapatient
  • Akutmedicin
  • Anafylaksi
  • Peroperativa komplikationer
  • Hot och våld
  • Etiska dilemman

Kontaktperson

Vid frågor kontakta: Annelie Malmberg

Om innehållet
Senast ändrad: