Direkt till innehållet

Föreläsningar och seminarier

Övningsdisputationer

FoU Halland anordnar sedan några år tillbaka övningsdisputationer för våra doktorander. Syftet är dels att doktoranden ska få en möjlighet att öva och få med sig lite verktyg på vägen inför disputationen, och dels att medarbetare ska få möjlighet att ta del av den forskning som genomförs i Region Halland.

FoU-luncher 2022 

FoU har under flera år bedrivit det som kallas för ”FoU-luncher”. Dessa kan vara både fysiska som digitala till sin form. Vi planerar att under hösten 2022 besöka regionens sjukhus och vårdcentraler med gästföreläsare och där vi även bjuder på en lättare lunch. Vårens gästföreläsare däremot har spelats in och görs nu tillgängliga till de förvaltningar som kanske vill visa dem t.ex. på ett APT eller utvecklingsdag.

Vetenskaplig forskning behöver både stimuleras och uppmärksammas, det tillför och värderar ny kunskap på ett sätt som förbättrar vården. Därför är forskningen central för hur vi möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Vi hoppas att FoU-luncherna ska informera, inspirera till nya idéer och bidra till mer regional forskning i Halland.

Föreläsningar hösten 2022

Välkommen på lunchföreläsning 22 september!

Föreläsare: Ida Lindman, Medicine Doktor Göteborgs Universitet. ST-läkare Allmänmedicin Nya Säröledens familjeläkare vårdcentral.

Titel/Avhandling:Femoroacetabular impingement syndrome- Trends and outcomes after arthroscopic treatment in the general and athlete population”. Ida berättar om sin forskning på höftsmärta hos idrottare med fokus på femoroacetabulärt impingement syndrom (FAIS). Föreläsningen kommer också ge en uppdatering kring höftsmärta hos idrottare samt spännande projekt som pågår på Sahlgrenska Sports Medicine Center.

Datum: 22/9

Tid: kl. 11.45 – 13.00 (Föreläsningen startar 12.15)

Lokal: Tjolöholm, Kungsbacka sjukhus

Lunch: FoU bjuder på lättare förtäring från 11.45

Anmälan senast 19 september.

 

Välkommen på lunchföreläsning 20 oktober!

Föreläsare: Emma Löfström, Specialistläkare, Klinisk mikrobiologi, Infektionskliniken Hallands Sjukhus.

Titel: ”Covid-19: Symtom och Immunitet”. Studien startade i samband med pandemin och runt 350 personer med PCR-bekräftad covid-19 under 2020 deltar. I studien, som fortfarande pågår, svarar deltagarna på digitala symtom-enkäter varje vecka samt lämnar upprepade blodprover för olika immunologiska analyser, till exempel antikroppar och aviditet (antikropparnas mognadsgrad). Syftet är att följa hur hälsa och livskvalité har påverkats av infektionen men framför allt hur immuniteten mot detta nya virus utvecklas över tid.

Datum: 20/10

Tid: kl. 11.45 – 13.00 (Föreläsningen startar 12.15)

Lokal: Vårdcentralen Hyltebruk

Lunch: FoU bjuder på lättare förtäring från 11.45

Anmälan senast 17 oktober.

 

Digitala föreläsningar våren 2022

Vår FoU-strateg inleder med en presentation av FoU-luncher och därefter presenterar fem forskare här sina arbeten:

Jonathan Pearman, FoU-strateg inleder med FoU-information

Föreläsare: Katarina Boustedt, Övertandläkare Pedodonti

Titel: Early childhood caries in relation to mode of delivery, preterm birth, toothbrushing habits, and signs of the metabolic syndrome

Katarina Boustedt, Övertandläkare Pedodontin, Specialisttandvården Halland berättar om sin forskning på bakteriefloran och förekomsten av karies hos små barn och dess möjliga koppling till det metabola syndromet. Resultatet av forskningen visade att vaginalt förlösta barn hade en större artrikedom än barn förlösta med kejsarsnitt. Vid sex månaders ålder var bakteriefloran hos de vaginalt förlösta barnen mer lik mammans än vad barnen förlösta med kejsarsnitt var. Kariesrisken för förtidigt födda barn ökade över tid. En lite ökad risk för att utveckla metabolt syndrom fanns hos barn med tidig kariesförekomst.

Föreläsningslänk:  Katarina Boustedt, Övertandläkare Pedodonti

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: Katarina.Boustedt@regionhalland.se

 

Föreläsare: Ola Sollenius, Övertandläkare Tandregleringen

Titel: Tidig korrigering av enkelsidigt korsbett - evidensbaserad utvärdering av munhälsobaserad livskvalitet, kostnadseffektivitet och effekter av 3D behandling

Ola Sollenius, Övertandläkare Tandregleringen, Närsjukvården Halland berättar om sin forskning på bettkorrigering. Enkelsidigt korsbett på barn kan behandlas med både fasta och löstagbara tandställningar. Resultaten av forskningen visar att fast tandställning är att föredra då antalet lyckade behandlingar var betydligt högre och förkortade behandlingstiden med flera månader. Mest kostnadseffektivt var om behandlingen sköttes av en specialist. Enkelsidigt korsbett påverkade inte märkbart barnens livskvalitet.

Föreläsningslänk: Ola Sollenius, Övertandläkare Ortodonti

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: Ola.Sollenius@regionhalland.se

 

Föreläsare: Louise Pettersson, Överläkare Klinisk Patologi

Titel: Uppföljning under och efter behandling av patienter med blodcancer

Louise Pettersson, FoU-handledare och överläkare i klinisk patologi, presenterar sitt avhandlingsarbete kring behandlingsuppföljning av patienter drabbade av en speciell form av blodcancer. Hon pratar också generellt om akut myeloisk leukemi (AML), vissa förändringar (mutationer) som kan ge upphov till AML, om leukemiutveckling och om metoder för att kunna följa patienterna under och efter behandling. Föreläsningen tar också upp förklaringar till de senaste 70 årens förbättringar av femårsöverlevnaden hos barn drabbade av cancer.

Föreläsningslänk: Louise Pettersson, Överläkare Klinisk Patologi

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: Louise.Pettersson@regionhalland.se

 

Föreläsare: Jilah Qaljaee och Sara Waldenström, ST-tandläkare i Tandreglering

Titel: Prefabricated chain retainers – an alternative to traditional retainers?

Jilah Qaljaee och Sara Waldenström är ST-tandläkare inom Ortodonti. Retainrar har varit tillgängliga det senaste årtiondet och använts i regionen sedan drygt 5 år tillbaka. Dock är de inte så vida spridda och framförallt finns det knappt några vetenskapliga bevis för dess funktion. Jilah och Sara har tillsammans med övrig personal på Tandregleringen i Varberg genomfört en retrospektiv studie där de utvärderat funktionen av dessa retainrar samt en prospektiv studie där dessa retainrar jämförs med konventionella labbframställda retainrar. Den retrospektiva studien är klar och har blivit antagen för posterpresentation på European Orthodontic Society Congress på Cypern i juni 2022.

Föreläsningslänk: Sara Waldenström och Jilah Qaljaee, ST-tandläkare Ortodonti

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: jilah.qaljaee@regionhalland.se, sara.waldenstrom@regionhalland.se

Senast ändrad: