Direkt till innehållet

Regionalt forskningsstöd för år 2021 avseende doktorandanslag

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2021 och projektanslag för åren 2021-22 avseende klinisk patientnära forskning.

Ansökan öppnar den 27 april och är öppen till den 1 juni 2020 klockan 23:59.

Anslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företags-finansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Behöriga att söka är kliniskt aktiva anställda i regioner inom Södra sjukvårdsregionen samt på privata vårdenheter/vårdgivare med avtal och ersättning från dessa regioner.

Avhandlingsarbete som i huvudsak är baserade på djurexperiment är inte aktuella för detta anslag, inte heller projekt som omfattar ren verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

Projekt som ingår i ansökan ska vara godkänt av Etikprövningsmyndigheten Diarienumret ska skrivas in i ansökan. Etiktillstånd förutsätts för arbete som utförs under tilldelningsåret. Det ankommer på den sökande och den sökandes handledare att följa de regler som finns för etisk granskning samt att följa reglerna i personuppgiftslagen, GDPR, och andra tillämpliga lagar och förordningar. Här nedan anges för varje delarbete vilket etikgodkännande (med diarienummer) som täcker respektive delarbete. Skulle etikprövningslagen inte vara tillämplig på ett delarbete, ska detta motiveras.

Endast en ansökan får lämnas per sökande. Anslaget kan inte kombineras med ett ST-forskningsblock inom ALF.

Den behöriga sökanden ska vara registrerad doktorand vid universitet/högskola och bör ha genomfört halvtidskontroll i sitt avhandlingsarbete.

Södra sjukvårdsregionens webbplats kan du läsa mer om hur ansökan görs, vad den ska omfatta och vilka begränsningar som gäller. Här hittar du också länk till ansökningssidan.

Tänk på att ansökan inte kan göras eller ändras i efterhand. Den måste vara inskickad senast den 1 juni 2020!

Läs mer här: https://sodrasjukvardsregionen.se/doktorandanslag-projektanslag/

Stefan Lönn

Epidemiolog

Senast ändrad: