Direkt till innehållet

Regionalt forskningsstöd för år 2020 avseende doktorandanslag

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2020.

Anslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företags-finansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Behörig att söka är anställd som är kliniskt aktiv inom:

  • Region Blekinge
  • Region Kronoberg
  • Region Halland (södra Halland, det vill säga Halmstad, Laholm och Hylte kommuner)
  • Region Skåne
  • Privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från landstingen ovan

Avhandlingsarbete som i huvudsak är baserade på djurexperiment är inte aktuella för detta anslag, inte heller projekt som omfattar ren verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

Projekt som ingår i ansökan ska vara godkänt av Etikprövningsmyndigheten Diarienumret ska skrivas in i ansökan. Etiktillstånd förutsätts för arbete som utförs under tilldelningsåret. Det ankommer på den sökande och den sökandes handledare att följa de regler som finns för etisk granskning samt att följa reglerna i personuppgiftslagen, GDPR, och andra tillämpliga lagar och förordningar. Här nedan anges för varje delarbete vilket etikgodkännande (med diarienummer) som täcker respektive delarbete. Skulle etikprövningslagen inte vara tillämplig på ett delarbete, ska detta motiveras.

Endast en ansökan får lämnas per sökande. Anslaget kan inte kombineras med ett ST-forskningsblock inom ALF.

Den behöriga sökanden ska vara registrerad doktorand vid universitet/högskola och bör ha genomfört halvtidskontroll i sitt avhandlingsarbete.

Södra sjukvårdsregionen/doktorandanslag

Sista ansökningsdatum har varit.

Stefan Lönn

Epidemiolog

Länkar

Ledigkungörelse

Underskriftsblankett

Senast ändrad: