Direkt till innehållet

Etikansökan

Etikprövningens funktion är att värna om respekten för den enskilda människan och verka för att forskningspersoner inte utsätts för onödiga risker, lidande eller fysisk och psykisk påverkan. Det är varje forskares ansvar att följa god forskningssed och yrkesetiska riktlinjer.

Från den 1 januari 2019 har vi en ny myndighet för etikprövning, Etikprövningsmyndigheten.

Etikansökan skickas in elektroniskt och fördelas sedan centralt till någon av de avdelningar som finns runt om i landet (tidigare regionala etikprövningsnämnder).

Etikprövning av forskning som avser människor styrs av Etikprövningslagen. Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information finns på myndighetens hemsida www.etikprovning.se

Etikprövningsmyndigheter inför ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem 2021

I månadsskiftet september/oktober 2021 driftsätts Etikprövningsmyndighetens nya system för ansökning och handläggning av etikansökningar. Det nya systemet heter Ethix och har utvecklats för att vara användarvänligt och effektivt med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande och slutligt beslut.

Ethix  nås genom länk på webbplatsen www.etikprovning.se

Behöver jag ansöka om etikprövning?

På Etikprövningsmyndighetens hemsida står:

”Den fråga du bör ta ställning till är om den studie som ska göras är forskning, det vill säga om det är ett vetenskapligt arbete som utförs för att inhämta ny kunskap eller om det är ett utvecklingsarbete som utförs på vetenskaplig grund.”

Och:

”Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats.”

Har du ytterligare frågor om etikprövning, är du välkommen att kontakta FoU eller läsa på hemsidan https://etikprovningsmyndigheten.se/vanliga-fragor/

Hur ansöker jag?

Nedan följer ett övergripande flödesschema, för fullständigt flöde se första sidan i ansökningsdelens allmänna information.

  1. Fyll i ansökans två delar:

    • allmän information
    • beskrivning av forskningsprojektet

  1. Studiedesignen avgör vilka bilagor som ska skickas med i ansökan. Obligatoriska bilagor: projektplan och CV. För dig som inte är disputerad ska även intyg om överinseende från disputerad handledare skickas med i ansökan.
  2. Skicka den inskannade etikansökan (allmän information + beskrivning av forskningsprojektet) samt dina bilagor till ansokan@etikprovning.se  samt en kopia av ansökan och beslutet om godkännande till RK diarium via registrator.lk@regionhalland.se för diarieföring.
  3. Fakturan skickas till din mailadress och etikansökan behandlas först när fakturan är betald.
  4. Beslut skickas till din mailadress. Obs! Skicka beslut vidare till FoU för diarieföring.

Det är viktigt att parallellt ta kontakt med din dataskyddssamordnare när du skriver din etikansökan. Detta för att få hjälp att fylla i Region Hallands konsekvensbedömningsmall samt för att göra en anmälan om personuppgiftshantering. Se rutinen ”Personuppgifter i forskning

Etikprövningsnämnden tar ut en kostnad på 5000 kr för att behandla en ansökan med en huvudman och 16 000 kr när fler forskningshuvudmän är involverade. Ett ärende behandlas inte förrän avgiften har inkommit.

Vid frågor kontakta FoUs Stödfora

 

Senast ändrad: