Direkt till innehållet

Etikprövning

Etikprövningsmyndighetens uppgift är att värna om respekten för den enskilda människan i forskning. Detta avser forskning på människor, biologiskt material och avseende känsliga personuppgifter.

Etikprövning är nödvändig vid forskning på människor som måste godkännas innan forskningen får påbörjas. Godkännande lämnas bara under förutsättning om nyttan med forskningen överstiger riskerna för de personer (forskningspersonerna) som avses att forska på och respekten för människovärdet kan upprätthållas i forskningsstudien. Det är forskaren själv som har ansvar att ta ställning till om etikprövning är nödvändig.

Olika former av vetenskapliga studier kräver godkänd etikprövning men däremot är det vanligtvis inte nödvändigt vid verksamhetsutveckling eller sådana studier som utförs som del i högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. Etikprövning är alltid nödvändig om syftet är att publicera en artikel i vetenskaplig tidskrift (när det är forskning på människa).

Etikprövningsmyndigheten är indelad i sex verksamhetsregioner i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm.  I dessa verksamhetsregion finns minst en medicinsk avdelning samt en avdelning som prövar övrig forskning.

Utförlig information finns på Etikprövningsmyndighetens hemsida och där finns Ethix som är Etikprövningsmyndighetens ansökningssystem. I samband med ansökan designeras ansökan till någon av de sex verksamhetsregionerna vilket inte är kopplat till den region man är verksam i.

En ansökan kan antingen godkännas, godkännas med villkor, avslås eller avvisas. Ett godkännande upphör att gälla om inte forskningen har påbörjats senast två år efter det att beslutet om godkännande.

Observera att forskning kan ha specifika förfarande vid klinisk läkemedelsprövning (CTR), om forskningspersonerna utsätts för joniserad strålning, det sker insamling av biologiskt material eller om det är en klinisk prövning av en medicinteknisk produkt (MDR), se rutin för medicinteknisk produkt (länk). Prövningar som faller inom MDR:s tillämpningsområde ansöks inte i Ethix utan via Läkemedelsverket (länk).

Avgifterna för en ny ansökan är 5 000 kronor eller 16 000 kronor (om det är flera regioner i ansökan). Vid ändringsansökan av tidigare godkänd etikprövning är avgiften 2 000 kronor. Ett ärende behandlas inte förrän avgiften har inkommit.

Kontakt med dataskyddet i Region Halland för att se över behovet av risk och konsekvensbedömning (DPIA) rekommenderas.

Vid frågor kontakta FoUs Stödfora.

 Senast ändrad: