Direkt till innehållet

Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017 – 2025

Hälso- och sjukvårdsstrategin, som gäller under perioden 2017–2025, ligger till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland och är ett stöd för olika politiska beslut och prioriteringar. I hälso- och sjukvårdsstrategin definieras målbilden för hälso- och sjukvården som vi ska arbeta mot, samt viktiga principer och strategier för att nå dit.

Strategin har tagits fram efter ett års gediget arbete och den har förankrats bland både invånare, personal och politiker. Representanter från olika områden och yrken, exempelvis patientföreträdare och andra samarbetspartners och aktörer, har involverats i arbetet.

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Halland är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”. Det innebär att vården i Halland ska arbeta hälsofrämjande och leverera en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa. Vården ska vara trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående.

Det övergripande målet är nedbrutet i fem olika delmål som beskriver  hälso- och sjukvården i Halland:

  • arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa
  • är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående
  • arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna
  • möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga
  • har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

I strategin ställs krav på ständiga förbättringar inom vården för att en bättre hälsa hos invånarna ska uppnås. Samtidigt ska invånarna ges större möjlighet att själva ta ansvar för sin hälsa efter egen förmåga.

– Strategin är tillsammans med det pågående Framtidsarbetet viktiga pusselbitar för att vi ska kunna möta de utmaningar som vården står inför, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

”Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017–2025” har tydliga mål och prioriteringar hur kompetens och resurser ska användas. Syftet är att regionen på sikt ska uppnå en ekonomi i balans. Regionfullmäktige fattade beslut om hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland i november 2016. Strategin kommer att följas upp och mätas genom ett flertal indikatorer över tid.

Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017–2025

Senast ändrad: