Direkt till innehållet

God och nära vård

Nationell spaning - Vad är nära vård?

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär att alla utförare av vård och omsorg ska utforma insatserna tillsammans med den enskilde individen utifrån dennes behov och förutsättningar.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta:

  • Från fokus på organisation till fokus på person och relation
  • Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare
  • Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till sammanhållet utifrån personens fokus
  • Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Närhet kan också handla om tillgänglighet genom flexibla kontaktvägar, öppettider och god kontinuitet. För att erbjuda en sammanhållen och sömlös vård från patientens perspektiv krävs nära samverkan inom hela hälso- och sjukvårdssystemet och angränsande aktörer. Omställningen till nära vård är ett arbete som pågår över hela landet.

Varför behövs nära vård?

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov hos invånarna och en befolkningsutveckling där allt fler blir allt äldre och fler människor lever med sjukdomar samtidigt som det kommer att finnas färre personer i arbetsför ålder.

Bilden nedan visar hur åldersgrupperna i Halland beräknas att förändras under de kommande tio åren. Fram till 2030 förväntas antalet invånare i Halland som är 80 år eller äldre att öka drastiskt, kombinerat med en låg ökning av personer i arbetsför ålder. Det behöver också beaktas att det är den vårdintensiva gruppen 80+ som står för nästan hela ökningen.

En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Utredningar som bakgrund till nära vård

Utifrån förslagen i utredningen Effektiv vård (sou.gov.se) fick den särskilda utredaren Anna Nergårdh 2017 i uppdrag att stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården. I länkarna nedan finns framtagna betänkanden i sin helhet.

Utifrån dessa betänkanden har regeringen antagit en långsiktig primärvårdsreform med mål om att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig.

Delbetänkande God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild, 2017 (regeringen.se)

Delbetänkande God och Nära Vård - En primärvårdsreform 2018 (regeringen.se)

Delbetänkande God och Nära vård - Vård i samverkan 2019 (regeringen.se)

Slutbetänkande God och Nära Vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 2020 (regeringen.se)

Delbetänkande God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa 2021 (regeringen.se)

Hur arbetar vi med nära vård i Halland?

Arbetet med nära vård i Region Halland utgår från hälso och sjukvårdsstrategi 2017–2025 som anger de långsiktiga målen för utvecklingen av hälso- och sjukvård i Halland, och där målen harmoniserar med den nationella målbilden för nära vård. Varje år anges fokusområden och prioriterade mål i budgeten och regionens verksamheter planerar för aktiviteter på flera nivåer i sina verksamhetsplaner. Nationella överenskommelser om nära vård, tecknade mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen, anger krav som ska integreras i styrningen för året.

En stor del i utvecklingen av nära vård utgår från nära samarbete med kommunerna. Det finns en struktur för övergripande samverkan i Halland där en av aktiviteterna är att ta fram en gemensam målbild för nära vård i länet.

Vad arbetar vi med i år?

Alla förvaltningar inom vården beskriver vilka insatser som pågår och planeras för inom ramen för regionens fokusområde Nära och sammanhållen vård. Detta finns att läsa mer om i respektive förvaltnings verksamhetsplan.

Den nationella överenskommelsen för 2022, Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav, har fyra fokusområden:

  • Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
  • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  • Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
  • Förstärkning av ambulanssjukvården

Som en del i överenskommelsen lämnar alla regioner och kommuner två gånger per år in övergripande rapporter till Socialstyrelsen och SKR. I rapporterna beskrivs de aktiviteter som respektive huvudman, självständigt eller tillsammans, arbetar med eller planerar att arbeta med kopplat till innehållet i den nationella överenskommelsen. Ta del av regionens slutredovisning 2021: Region Halland slutredovisning God och nära vård 2021

Hur följer vi omställningen till nära vård?

Vården i siffror finns nära vård beskrivet i en särskild webbrapport med indikatorer på regionnivå. Omställningen till Nära vård, Vården i siffror

I Halland pågår arbete med att ytterligare utveckla uppföljning av omställningen till en mer nära vård.

Var finns mer information?

Vårdgivarwebben: Patientmedverkan, brukarmedverkan och närståendemedverkan

Beskrivning om nära vård från SKR

Inspiration från SKR

Om jag undrar över något mer om nära vård – var vänder jag mig?

Utvecklingen mot nära vård inom Region Halland hålls samman av regionkontoret.

Vid frågor kontakta oss gärna på uppdragochanalys@regionhalland.se

Senast ändrad: