Direkt till innehållet

Hälsoinformatiknytt nr 5 – 2021

Här följer information om senast tagna beslut som gäller Region Hallands hälsoinformatik. 

Gruppen som arbetar med Hälsoinformatik ska säkerställa och utveckla en tydlig informationsstruktur med gemensamma termer, begrepp och definitioner.

Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”

Ny kontaktorsak ”Uppföljning av Covid”, kod ”Ucov” är upplagd i det centrala registret i VAS. Den kan användas på väntelistan för att sortera ut de patienter som står och väntar på en tid för uppföljning av sin Covid-19 sjukdom.
Om man önskar denna kontaktorsak får ärende läggas till IT servicedesk så tas den ner till önskad klinik

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson

Ny rutin SFÖ – Dokumentation och registrering

Ny rutin framtagen för Standardiserad förlängd öppenvård, SFÖ.
SFÖ syftar till att undvika inskrivningar i slutenvården för patienter vars behov kan tillmötesgås på kort tid om rätt utredning, beslut och behandling sätts in. På vissa avdelningar finns öppenvårdsplatser för dessa patienter. Inom 24 timmar måste vården ta beslut om hemgång alternativt om en inskrivning i slutenvården ska göras. Läs i rutinen om vad som gäller för registrering och dokumentation. Rutin Standardiserad förlängd öppenvård (SFÖ) – dokumentation och registrering

För mer information kontakta Britt-Inger Pettersson, Irene Eriksson eller Ingela Larsson.

Rutin Skyddade personuppgifter

Journaldokumentation på patienter med skyddade personuppgifter ska ske på samma sätt som för andra patienter. Sökord som är undantagna i Journalen via nätet (JVN) ska inte användas om informationen inte specifikt tillhör det unika sökordet. Om patienten känner oro inför vårt sätt att journaldokumentera så ges information till patienten om möjlighet att få sin journal spärrad
Rutin Skyddade personuppgifter har uppdaterats medförtydligande text under rubrik “Dokumentation”.

För mer information kontakta Ingela Larsson.

Borttag av sökord Diagnos

Onsdag 16 juni (efter 16.00) inaktiveras sökord Diagnos i VAS, förutom i identifierade undantagsfall som specificeras nedan:

  • I specialisttandvården där behovs finns vid hantering av slutenvårdspatienter.
  • För psykiatrin i journaltyp Utsa och Behs där anteckning sker utan vårdkontakt men där diagnos sätts som ett resultat av den behandling eller utredning anteckningen beskriver.
  • På Hallands sjukhus i journaltyp Operationsberättelse vid operation genomförda för slutenvårdspatienter.
  • På Hallands sjukhus i journaltyp Läk för dokumentation i Iva utskrivningsanteckning.

Eftersom journaltyp Läk används i så många fler fall än för bara Iva-anteckningar vill vi samtidigt uppmärksamma på att det alltså enbart är ämnat för diagnossättning vid utskrivningsanteckning från Iva. Alla andra diagnosregistreringar för vårdkontakter ska göras i DR16 som är kopplat mot sökordet Diagnos/KVÅ.

Sökordet behöver stängas för att undvika förväxling av sökorden ”Diagnos” och ”Diagnos/KVÅ”. Från DR16 uppdateras sökordet Diagnos/KVÅ i journalanteckningen, data hämtas för rapportering till Socialstyrelsen och för uppföljning i verksamheten.

För mer information kontakta Elin Käll eller Irene Eriksson.

Förtydligande om sökord Våld i nära relation

Efter att sökordet ”Våldsutsatthet” bytte benämning till ”Våld i nära relation” har behov av förtydligande uppkommit för dokumentation av våld som utövats av någon som inte är i nära relation.
Sökordet Våld i nära relation syftade, även då benämningen var Våldsutsatthet, till just våld i nära relation.
Skador och tidigare erfarenheter av våld som utövats av någon som inte är i nära relation ska dokumenteras på, för situationen, aktuella sökord på samma sätt som när du dokumenterar ett olycksfall eller en idrottsskada.

För mer information kontakta Elin Käll.

Ny rutin – Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Från regionens vårdverksamheter kommer många frågor gällande vilken journalinformation som visas i 1177 Vårdguidens e-tjänster Journalen (1177 Journalen), respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ). För att underlätta dessa frågeställningar har en ny rutin utarbetats, som förutom fakta och allmän information, beskriver vilka vårdinformationssystem som producerar information till 1177 Journalen och NPÖ. Därtill finns en detaljerad förteckning över vilka journaltyper, kontakttyper, sökord samt diagnoser som undantas visning på 1177 journalen respektive NPÖ.
Inom Region Halland, inklusive privata vårdgivare som regionen har vårdavtal med, är det den regionala chefläkaren som ytterst beslutar vilken journalinformation som ska undanhållas visning.
Rutin Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ)

För mer information kontakta Staffan Lückander eller Elin Käll.

Värt att veta – hur journalanteckningar benämns i NPÖ & 1177 Journalen

Känner ni till hur journalanteckningar benämns i NPÖ och 1177 journalen? Den journalinformation som finns i ett vårdinformationssystem, t ex VAS, publiceras till NPÖ och 1177 Journalen via s k direktåtkomst vilket innebär att ingen information lagras i dessa tjänster utan “speglar” bara den information som finns lagrad i vårdinformationssystemet. Då en journalanteckning skrivits i VAS, sker en s k mappning beroende på vilken journaltyp som använts. Detta innebär att benämningen på journaltypen i VAS ersätts med någon av de fyra s k anteckningstyperna i NPÖ och 1177 Journalen (se tabellen nedan).
I dialog med patienten kan detta vara bra att känna till så att inte missförstånd uppstår i vad patienten kan förväntas kunna leta efter på 1177 Journalen.

Utdrag ur rutin Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ):

Mer information

Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens uppdrag, organisation och medlemmar.
Här finner du mer information om Hälsoinformatikfunktionens kontinuerliga arbete med att säkerställa en ”Gemensam journalstruktur”.
Tidigare utgivna nummer av Hälsoinformatiknytt finner du här.

 

Publicerad: 2021-06-04

Senast ändrad: