Direkt till innehållet

Programområden

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationellt gemensamma arbete inom flera olika områden.

Arbete för god och jämlik vård

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Nationella programområden och samverkansgrupper arbetar för att minska dessa skillnader och bidra till en god vård. Detta görs i samarbete mellan regioner och med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället.

Källa: Programområden och samverkansgrupper | Kunskapsstyrning vård | SKR)

Strukturen nedan följer indelningen av den nationella kunskapsstyrningen.