Direkt till innehållet

NCS-Dagvårdslista

I Region Halland används NCS Läkemedelsmodul som digital läkemedelsjournal för ordination och administrering. Målet är att alla ordinationer och administreringar i Region Halland ska registreras digitalt, detta ger en samlad bild över patientens läkemedelsbehandlingar samt skapar förutsättningar för analys och uppföljning.

NCS-Dagvårdslista

I NCS Läkemedelsmodul finns funktioner för att iordningställa, administrera och överlämna de läkemedel som ges under ett dagsjukvårdsbesök i NCS-Dagvårdslista. Listan har motsvarande funktioner och fungerar på samma sätt som NCS-Ordinationslista och Utdelningslista (favoriter, spädningar, tillsatser, infusioner, alla ordinationstyper, vidimering, administrering, kvittera i kopp, mätvärden, in- och utfarter osv).

Ordination i Dagvårdslistan sker på samma sätt som i slutenvårdens Ordinationslista. Ordinationer i Dagvårdslistan gäller endast för det aktuella dagsjukvårdsbesök och listan avslutas automatiskt efter 24 timmar. Ordinationsförberedelser inför ett planerat dagsjukvårdsbesök sker på liknande sätt som för slutenvård, enda skillnaden är att endast de läkemedel som är aktuella under dagsjukvårdsbesöket behöver ordineras. Vilket innebär att patientens ordinarie läkemedel i öppenvården (recept) inte behöver göras om till ordinationer vid dagsjukvårdsbesök, detta för att undvika en administrativ hantering då patienten går hem.

NCS-Dagvårdslista kan användas för patienter som är ankomstregistrerade i VAS inför ett dagsjukvårdsbesök där läkemedel administreras t.ex. dagoperation, undersökning eller annat enstaka mottagningsbesök, som idag journalför ordinationer på pappersläkemedelslista alt i andra IT-stöd.

NCS-Dagvårdslista nås via Integrationsfliken i VAS, NCS-Dagvårdslista.

Dagvårdslistan presenteras som ett vårdtillfälle i NCS vårdtillfällesöversikt med kategorin (typ) Dagvård. Detta vårdtillfälle kan hanteras likadant som vårdtillfällen för slutenvård (dygnsvård) dvs. kopplas samman med efterföljande vårdtillfälle genom funktionen koppla vårdtillfälle som idag används vid klinikbyten inom regionen.

Införande

I dagsläget används NCS-Dagvårdslista för alla dagkirurgiska patienter på operation inom VO2 och VO3 i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Sedan 2019 används listan även på olika mottagningar med patientflöden där läkemedel administreras vid besöket.

Kontaktuppgifter

Du når oss via länken RK VÅRDSYSTEM

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till IT Servicedesk eller

ring Läkemedelssupporten på tfn 010-476 19 00.

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen NCS

Manualer

Senast ändrad: