Direkt till innehållet

Hjärt- och kärlsjukdomar

Det nationella programområdet (NPO) Hjärt- och kärlsjukdomar leder kunskapsstyrningen inom sitt område och omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och venösa bensår. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård som är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Nedan hittar du mer information om primärprevention, arytmi, ischemibenischemi, hjärtsvikt, hyperlipidemi, hypertoni, antitrombotisk behandling och rekommenderade läkemedel.