Direkt till innehållet

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel är ett centralt anslag för tillkommande merkostnader utöver det som är finansierat för verksamhetsutveckling i ordinarie budget för att uppnå Region Hallands långsiktiga strategier. 

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel ska användas till insatser för att höja en förmåga eller kompetens som saknas alternativt behöver höjas inom verksamheten. Medel som efterfrågas för insatsen ska användas under en avgränsad period. Om det kvarstår behov av permanent finansiering efter insatsens avslut behöver detta omhändertas inom befintlig budget alternativt behöver långsiktig ekonomisk hantering lösas under ansökningsförfarandet. Detta ska beskrivas i förfrågningsunderlaget.

Detsamma gäller om en insats är avsedd att hantera en tillfällig puckelkostnad av något slag. Då behövs en beskrivning av befintlig finansiering för att tydliggöra vad utvecklingsmedel ska komplettera.

Hur går ansökan till?

Vid ansökan om utvecklingsmedel ska nedan förfrågningsunderlag användas. Insatsen ska vara väl förankrad i ansvarig förvaltning och skickas till Regionkontoret via funktionsbrevlådan halsoochsjukvard@regionhalland.se. Därefter sker dialog mellan Regionkontoret, ansvarig förvaltning, stödfunktioner och andra berörda.

Vem kan beviljas hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel?

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel kan utifrån gällande lagstiftning beviljas till verksamheter i Region Hallands egen regi. Privata aktörer kan vara samarbetspart i de insatser som ska genomföras.

Beslut om utvecklingsmedel

Vilka insatser som beviljas utvecklingsmedel beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Relaterade dokument

Förfrågan om utvecklingsmedel

Senast ändrad: