Direkt till innehållet

Transfusionsindikationer – PBM (patient blood management)

Blodtransfusioner är viktiga inom sjukvården. De ges vid blödning och vid anemi på grund av

sjukdom eller cytostatikabehandling.

I Sverige ges, av oklar anledning, fler erytrocyttransfusioner jämfört med andra länder med

liknande hälso-och sjukvård.

Det finns stöd för att ett restriktivt förhållningssätt till erytrocyttransfusioner inte ger sämre

vårdresultat jämfört med en mer liberal hållning. Att ge erytrocyttransfusioner på rätt indikation

optimerar behandlingsresultat, bland annat genom att:

1) reducera risken för transfusionskomplikationer,

2) reducera vårdtiden,

3) reducera belastningen för frivilliga blodgivare

4) reducera kostnader inom sjukvården

Blodkomponenter ska ges enligt dokumenterade indikationer och riktlinjer. För att underlätta

utarbetandet av lokala riktlinjer har SweBA (Swedish Blood Alliance) utarbetat nationella

rekommendationer från transfusionsmedicin.

SweBA, Indikationer erytrocyter

Referenser

PBM – Patient Blood Management – Handbok för blodverksamhet (transfusion.se)Senast ändrad: