Direkt till innehållet

Arbetsplatskod

Arbetsplatskoden betecknar en arbetsplats och omfattar som regel samtliga förskrivare på en arbetsplats eller grupper av förskrivare inom en viss geografisk del av Region Halland.

Läs mer i Region Hallands regionövergripande rutin, Läkemedel – arbetsplatskod.

Receptblanketter ska vara försedda med en streckkodsbaserad förskrivarkod och arbetsplatskod.

Recept som saknar eller har en oidentifierbar arbetsplatskod kommer inte att kunna expedieras inom läkemedelsförmånen, vilken innebär att patienten får betala hela kostnaden för läkemedlet. Detta gäller även om patienten har frikort.

Ansökan om arbetsplatskod

Till skillnad från förskrivarkoderna, som administreras av Socialstyrelsen, så är det regionen som administrerar arbetsplatskoder. Detta gäller oavsett om verksamheten/förskrivaren är regionens egna eller inte.

I Region Halland sköts administrering och tilldelning av arbetsplatskoder av läkemedelsstrateg på Regionkontoret.

För att ansöka om arbetsplatskod digitalt finns en webbaserad tjänst: Ansökan om arbetsplatskoder.

För att ansöka om arbetsplatskod via blankett, se bilaga 1 till rutinen Läkemedel – arbetsplatskod.

Villkor

Arbetsplatskod beviljas endast till verksamheter vars huvudsakliga verksamhet ligger inom Region Halland samt till enskilda förskrivare som är folkbokförda i Halland. För anställda inom regionen eller i verksamhet med vårdavtal med regionen utfärdas inte separat arbetsplatskod för privat förskrivning.

För tilldelning krävs att ansökande godkänner den gemensamma överenskommelse som finns i rutinen Läkemedel – arbetsplatskod eller ansökningshandlingarna.

Förskrivare som inte är folkbokförda i Sverige kan inte få en arbetsplatskod i Region Halland och kan därmed inte förskriva läkemedel inom läkemedelsförmånen. För information om hur förskrivning kan ske, se Receptblanketter och e-recept.

Tilldelning av arbetsplatskod

Tilldelning av arbetsplatskod sker efter ansökan och skickas med post till angiven adress i ansökan.

Om regionen väljer att inte utfärda arbetsplatskod kan förskrivaren ansöka om prövning hos Socialstyrelsen.

Förändring av verksamhet

Förändringar som ändrad inriktning på verksamheten, adressändring och förändrade kontaktuppgifter kan påverka arbetsplatskoden och ska meddelas till administrationen för arbetsplatskoder enligt information nedan.

Arbetsplatskoden på recept

De förskrivare som använder elektronisk läkemedelsmodul (t.ex intern i regionen VAS/NCS) får automatiskt förskrivarkod och arbetsplatskod angivna på recept, under förutsättning att dessa läggs in korrekt i läkemedelsmodulen.

Det samma gäller de förskrivare som använder sig av de webbaserade tjänster som finns tillgängliga för förskrivning av e-recept.

Se även sidan Receptblanketter och e-recept för mer information om alternativ vid förskrivnings amt de förändringar som i förskrivningsregelverket som sker under 2021.

Arbetsplatskod på hjälpmedelskort

Arbetsplatskod krävs även på hjälpmedelskort. Om den saknas kan inte hjälpmedel lämnas ut inom förmånen. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.

Arbetsplatskodens format

Arbetsplatskoderna i Region Halland består av 13 siffor. Dessa kombineras på recept med personlig förskrivarkod eller gruppkod på 7 siffor som placeras framför arbetsplatskoden.

Län 13

Arbetsplats ID: XXX XXXX

Ägarform: ex. 1 (Landsting/Region)​

Verksamhetsområde: ex. 011 (Allmänmedicin)​

De två första siffrorna i arbetsplatskoden identifierar i vilken region/landsting som verksamheten ligger, i Halland fall är detta alltid 13. Efter dessa följer sju siffror som identifierar den specifika verksamheten. Dessa följs sedan i sin tur av 1 siffra som identifierar ägarförhållande samt avtalsstatus och slutligen kommer tre siffror som beskriver verksamhetens inriktning.

Kontakt för administration av arbetsplatskod

Läkemedelsstrateg Regionkontoret

Postadress:

Läkemedel Regionkontoret

Box 517

301 80 Halmstad

E-post:

lakemedelsstrategi@regionhalland.seMer information på andra webbplatser

Arbetsplatskodregistret, eHälsomyndigheten

Föreskrift om förordnade och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2019:32)

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner mm

Hjälpmedelskort - Läkemedelsverket

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner mm

Min förskrivning (Förskrivarprofil) - eHälsomyndigheten

Senast ändrad: