Direkt till innehållet

Allmänt om bosatta i utlandet – Avgiftshandboken

Allmänt

Försäkringskassans på Gotland har ett nationellt ansvar för hanteringen av ärenden om EU-vård. I denna uppgift ingår bl a att ta emot räkningar från samtliga regioner och landsting för vård av personer från de övriga EU/EES-länderna, Schweiz och konventionsländerna samt därefter lämna ersättning till regionerna och landstingen.

Landstingen och regionerna ska skicka fakturor och underlag vad gäller hälso- och sjukvård till NFC Visby, som har postadress:

Försäkringskassan,

NFC Visby, EU-vårdsenhet 2,

Box 1213,

621 23 Visby.

Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se, nås på:

Telefon 0771-179000,

Fax 0532-71490

E-post sjukvarden@forsakringskassan.se

Anknytning

Anknytning som rest till Sverige och här söker uppehållstillstånd

Ersättning lämnas inte för sjukvård varken akut eller planerad, för sk anknytningsfall, dvs person som rest till Sverige och här söker uppehållstillstånd p g a att en nära anhörig fått uppehållstillstånd i Sverige. Personen kan ha rätt att vistas i Sverige medan ansökan prövas i väntan på formellt avvisningsbesked. Behövs sjukvård får han/hon själva betala hela kostnaden för vården enligt samma regler som turister på tillfälligt besök, dvs enligt utomlänsprislista.

Endast hälsoundersökning pg a smittskyddsskäl ersätts av Migrationsverket under tiden anknytningen väntar på formellt avvisningsbesked. Önskar han/hon själv en hälsoundersökning under "väntetiden" får han/hon själv betala avgift enligt belopp i Gula Taxan alternativt regionens schablonersättning från staten.

Om uppehållstillstånd skulle beviljas lämnar Migrationsverket, i vissa fall, ersättning för "vanlig" hälsoundersökning, enligt socialstyrelsens allmänna råd, under förutsättning att ingen undersökning gjorts tidigare. Kontakta Migrationsverket för besked, tfn 0771-23 52 35.

Anknytning som från sitt eget hemland sökt och fått uppehållstillstånd i Sverige, dvs de har alla papper klara vid ankomsten till Sverige

De som får uppehållstillstånd pga familjeanknytning får permanent uppehållstillstånd direkt före inresan.

Normalt blir de folkbokförda fr om den dagen de personligen uppsöker skattemyndigheten och där visar uppehållstillståndet m fl erforderliga handlingar.

När det gäller nya förhållanden, dvs de anknytningar som är gifta eller sambo (eller skall gifta sig eller bli sambo) med någon som är fast bosatt i Sverige, där parterna inte stadigvarande har sammanlevt utomlands, tillämpar Migrationsverket reglerna om uppskjuten invandringsprövning.

Detta innebär att de beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vanligtvis för ett år i taget, under två år innan de kan få permanent uppehållstillstånd. Dessa personer måste personligen ansöka om förlängning av uppehållstillståndet hos Migrationsverket på den ort där de bor.

Tillfälligt uppehållstillstånd som varar ett år eller längre medför normalt folkbokföring.

Kostnader för hälsoundersökning för dessa anknytningar betalas i vissa fall av Migrationsverket.

Anknytningar omfattas av många och särskilda regler och bedöms därför från fall till fall. Förhandsprövning om ev ersättning från Migrationsverket för hälsoundersökning skall alltid göras.

Om inte Migrationsverket betalar hälsoundersökning skall den betalas av beställaren som då också skall förhandsprövas om betalningsansvar.

Finns ej någon beställare betalar personen själv undersökningen.

Eftersom dessa anknytningar är folkbokförda betalar de "vanliga" patientavgifter för både akut och planerad sjukvård. OBS! Läs också i stycket Hälsoundersökning av folkbokförda anhöriginvandrade barn 0-19 år.

Hälsoundersökning av folkbokförda anhöriginvandrade barn 0-19 år

Landstingsfullmäktige § 112 /08

Fr om den 1 januari 2009 ska anhöriginvandrade barn, 0-19 år, som direkt efter ankomsten till Sverige blivit folkbokförda i Halland, och som faller utanför Migrationsverkets betalningsansvar av hälsovård, likställas ur avgiftssynpunkt med adoptivbarn till svenska adoptivföräldrar som är folkbokförda i Halland.

Hälsokontrollerna räknas normalt som sjukvård och patientavgift tas ut enligt vanliga regler för barn- och ungdomar.

Migrationsverket betalar hälsundersökningar i vissa fall. Anknytningsfall omfattas av många och särskilda regler och bedöms därför från fall till fall. Kontakta Migrationsverket för besked, telefon 0771-23 52 35.

Barnhälsovårdsöverläkaren meddelar vilka hälsokontroller som bör gälla beroende på barnets härkomst.

Betalningsrutiner när betalning sker till Regionkontoret

Betalar patient räkning från sitt hemland ska han/hon informeras om hur internationell betalning ska ske.

Patient ska vid betalning - gäller öppen vård -förutom fakturanummer också uppge regionens BIC/SWIFT-adress, IBAN-kod, den svenska banken och regionens adress.

Fakturanummer: XXXXX

BIC/SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE80 9500 0099 6026 0239 3239

BANK: Nordea Bank AB, SE - 105 71 Stockholm

Regionens adress:

Region Halland,

Box 517,

301 80 Halmstad

Särskilda klisterlappar med ovanstående uppgifter erhålls från GAS (gemensam administrativ service), Redovisningsservice, Box 517 Halmstad

För att få planerad vård till vanliga patientavgifter skall intyg E 112, S2, S3, ett av arbetsgivare utfärdat svenskt arbetsgivarintyg eller Försäkringskassans "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" visas. Intyg E106 kan fortfarande finnas men ska fasas ut.

Diplomater/ambassadpersonal

Diplomater/ambassadpersonal kan tilldelas ett personnummer utan att folkbokföras i Sverige. Dessa patienter betalar hela kostnaden för vården själva. De får sedan själva kräva ersättning från ambassaden. Kommer personen från annat EU-land (eller konventionsland) och har giltigt EU-kort eller (annat intyg) gäller de reglerna.

Gränsarbetare inom EU/EES

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i en stat och är bosatt i en annan dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En arbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.  Om en gränsarbetare är bosatt i någon av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige behöver denna person inte styrka sin rätt till vård här genom att uppvisa ett intyg.

Det är tillräckligt om denna person lämnar uppgift om namn och bostadsadress i hemlandet.

I det fall en gränsarbetare däremot är bosatt utanför norden, men inom EU/EES eller Schweiz och arbetar i Sverige styrker denna person sin rätt till vård här genom att uppvisa Försäkringskassans "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz".  En pensionerad gränsarbetare kan uppvisa intyg S3 för att styrka finansieringen av planerad vård. Detta intyg har samma funktion som intyg S2 och E112.

Försäkringskassan på Gotland faktureras den resterande vårdkostnaden och en specificerad vårdräkning skickas tillsammans med ett giltigt underlag.

Andra rutiner gäller för privata offentligt finansierade vårdgivare.

När en gränsarbetare är bosatt, folkbokförd, i Sverige har arbetaren tillgång till hälso- och sjukvård här såsom övriga boende i landstinget.

Häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt

Vårdkostnad för utländsk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige som är häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt (ej anhållen, då gäller vanliga regler för bosatta i utlandet) debiteras anstalten enligt gällande utomlänsprislista.

Internationell försäkring

Om en patient hänvisar till en internationell försäkring finns vissa möjligheter att godta detta. Det förutsätter då att betalningsgodkännande getts av SOS-International i Köpenhamn.

SOS-International har serviceavtal med vissa andra internationella försäkringsbolag. Patienten bör därför be sitt försäkringsbolag kontrollera huruvida serviceavtal vidare finns med SOS-International i Köpenhamn.

Finns ej koppling till SOS-International får vårdgivaren själv bestämma om en betalningsgaranti skall godtas.

Tillvägagångssätt

  1. Patienten kontaktar själv sitt försäkringsbolag och lämnar då uppgifter på om det är akut eller planerad vård, vårdgivare, skada, typ av behandling, kostnader samt vårdgivarens adress och faxnummer. Kontrollerar också att försäkringsbolaget har koppling till SOS-International i Köpenhamn.
  2. Patientens försäkringsbolag kontaktar SOS-International.
  3. SOS-International faxar en betalningsgaranti till vårdgivaren.
  4. Vårdgivaren skickar räkningen direkt till SOS-International.

SOS-International Nitivej 6, DK-2000 Köpenhamn F

Tel 00 45 70 10 50 50, begär "rejseservice"

Fax 00 45 70 10 50 56

E-mail: rejseservice@sos.dk

Kryssningsfartyg

Då person arbetar på ett kryssningsfartyg och inte är folkbokförd i något land går man efter vart kryssningsfartyget har för landstillhörighet, dvs vart kryssningsfartyget är registrerat. Reglerna för vad som gäller kring sjukvårdsavgifter går efter det avtal vi har med detta land. Om det t ex skulle vara att kryssningsfartyget är registrerat i ett EU land, får person ansöka om t ex EU kort från det landet.

Receipt from Region Halland for outpatient care

Receipt from Region Halland for outpatient care lämnas till patient som kan få ersättning för vårdkostnader i hemlandet, exempelvis från ett försäkringsbolag, när patient betalat vårdkostnader enligt utomlänsprislista.

Dokumentet består av två sidor varav sista sidan ska fyllas i av läkare i det fall patienten begär detta. Första sidan verifieras lämpligen av kassapersonal plus mottagningens stämpel.

Sammanfattning av patientavgiftsregler

Om giltigt EU-kort eller andra giltiga intyg saknas eller om intygen är oläsbara, ofullständiga eller inte täcker vårdtidpunkten skall regionen ta ut den fulla vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan av patienten

Avgiften skall betalas kontant eller med betalkort. Om detta inte är möjligt skall en faktura lämnas i samband med besöket. Patienten skall informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin berörda institution i bosättningslandet.

Information om detta finns på flera olika språk.

  1. Sverige har en konvention med Turkiet, som bl a reglerar planerad sjukvård, men inte akut vård. En person från Turkiet kan därför uppvisa ett förhandstillstånd, betalningsförbindelse, för planerad vård i Sverige. Regionen skickar i sådana fall en kopia av förhandstillståndet och en vårdräkning till Försäkringskassan på Gotland, som därefter ersätter regionen för vårdkostnaderna.
  2. Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer får planerad vård till vanliga patientavgifter

Samordningsnummer

Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Skattekontoret kan tilldela samordningsnummer på begäran av en myndighet. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra verksamhetsområden ska ha ett gemensamt begrepp även för personer som inte är folkbokförda.

Reservnummer måste skapas i VAS för personer med samordningsnummer. Vid uppskapande av reservnummer skrivs patientens riktiga födelsedatum in i fältet ”födelsedatum”. Patientens reservnummer kan sedan sökas ut via födelsedatumet.

Konstruktion

Samordningsnummer består liksom personnummer av tio siffror. De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid (år, månad, dag). Därefter följer ett tresiffrigt individnummer som är udda för män och jämnt för kvinnor.

Siffran för födelsedag ökas med talet 60 och en kontrollsiffra beräknas. Samordningsnumret för en man som är född den 3 oktober 1970 och har individnummer 239 blir därför:

70 10 03

+ 60

70 10 63 – 2391

Tilldelat samordningsnummer ska vara bestående och unikt, vilket innebär att numret följer personen och att två identiska samordningsnummer inte förekommer. Om personen senare blir registrerad som folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Sjömän

För den sjöman som är anställd ombord på ett fartyg som för ett EU/EES-lands eller Schweiz flagga gäller enligt förordning 883/2004 resp 1408/71 det landets lagstiftning.

Detta lands socialförsäkringsinstitution ska utfärda EU-kort eller Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort.

Saknas EU-kortet eller det provisoriska intyget och fartyget för utomnordisk flagg kan, om inte en betalningsförbindelse erhålls från fartyget/rederiet, hela vårdkostnaden tas ut av patienten.Dokument- och länklista

Senast ändrad: