Direkt till innehållet

Tjock- och ändtarmscancer

Följande kan föranleda misstanke, enskilt eller tillsammans:

 • blod i avföringen
 • anemi
 • ändring av annars stabila avföringsvanor i> 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år

Där misstanken har väckts ska följande utföras inom 10 kalenderdagar:

 • anamnes inklusive IBD och ärftlighet
 • rektalpalpation
 • i första hand rektoskopi och i andra hand proktoskopi
 • vid anemi: anemiutredning
 • vid ändring av annars stabila avföringsvanor: FHb

Om undersökning visar annan blödningskälla ska denna behandlas med uppföljning efter 4 veckor.

Positivt FHb som isolerat fynd ska utredas enligt rutin och inte enligt SVF.

Individer med riskfaktorer bör särskilt uppmärksammas avseende symtom som ger misstanke om tjock- och ändtarmscancer. Det finns också anledning att vara vaksam för kombinationer av symtom, se nationellt vårdprogram.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • synligt blod i avföringen där rektalpalpation och prokto-/rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla (eller där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat behandling av annan blödningskälla)
 • järnbristanemi utan annan uppenbar orsak

 • ändrade avföringsvanor i mer än 4 veckor hos patienter över 40 år i kombination med positivt FHb
 • fynd vid prokto-/rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer
 • fynd vid bild- eller vävnadsdiagnostik eller koloskopi som inger misstanke om kolorektalcancer

Observera att blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med blod i avföringen eller anemi har en bakomliggande kolorektalcancer.

Positivt fekalt Hb funnet inom organiserat screeningprogram utreds enligt screeningprogrammets rutiner.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Remiss skickas till kirurgmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg, Kungsbacka: hskkirmott

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes)
  • läkemedel (särskilt immunosuppression, antikoagulantia och metformin)
  • läkemedelsöverkänslighet
  • ev. behov av inneliggande laxering inför koloskopi
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Charlotta Jensäter, 0300-56 55 57, 0300-56 54 23, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad: Helena Larsson, 035-14 77 46, Fax: 035-13 12 23

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Patientinformation

Informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Senast ändrad: