Direkt till innehållet

Schizofreni

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad ordnat införande.

Vårdförloppet för schizofreni - förstagångsinsjuknande har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Det finns ett pågående arbete i Region Halland för ordnat införande av detta vårdförlopp.

Vårdförloppet gäller för personer som insjuknar för första gången och där diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd bekräftas. Vårdförloppet omfattar utredande och behandlande åtgärder från att det finns misstanke om psykos till personens första årsuppföljning.

I nuläget kan det dröja relativt länge innan personer med dessa tillstånd omhändertas på rätt vårdinstans och får rätt insatser. Detta riskerar att försämra prognosen. Ungefär hälften av de som drabbas av schizofreni lever med problem som kräver omfattande och kontinuerliga vård- och stödinsatser. Många personer behöver också mer stöd än de erbjuds.

Den övergripande målsättningen är att öka tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för målgruppen. Insatser enligt vårdförloppet ökar förutsättningarna för en god prognos, bevarad funktionsförmåga, snabb återhämtning och minskad risk för återinsjuknande vilket därmed förebygger onödig akutvård och försämring. Även behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder minskas. Vårdförloppet innebär även att delaktigheten ökar för person och närstående och att behovet av samordning av insatser tillfredsställs.

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Nationell riktlinje

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

 

 Senast ändrad: