Direkt till innehållet

Reumatiska sjukdomar

Syftet med programområdet är att stödja en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård inom svensk reumatologi.

Inom programområdet ingår det många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system där prognosen kan variera. Smärta och fatigue, stor trötthet eller utmattning, är vanligt vid de reumatiska sjukdomarna. Detta programområde sträcker sig från 18 års ålder och uppåt. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet av olika professioner och discipliner. De får livslång behandling från många olika vårdprofessioner som samarbetar med medicinska discipliner såsom till exempel lungmedicin, njurmedicin, hud, neurologi och gastro. Team-arbete och rehabilitering är en viktig del i behandlingen liksom modern effektiv farmakologisk behandling.

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

För att läsa om de nationellt fastställda vårdförloppen i programområdet Reumatiska sjukdomar se spalten till vänster.

Senast ändrad: