Direkt till innehållet

Reumatiska sjukdomar

Det nationella programområdet (NPO) Reumatiska sjukdomar leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets  uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård som är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 

Nationella styrande dokument

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård som är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. 

Utifrån den nationella strukturen arbetar Region Halland enligt den lokala kunskapsstyrningsmodellen. För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt processen för ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida. 

Nationella riktlinjer från nationell kunskapsstyrning genomgår inte ett ordnat införande i Region Halland. Riktlinjerna omhändertas av respektive verksamhet och verksamhetschefen ansvarar för implementering. Nationella riktlinjer inom detta programområde finns här: Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

 Senast ändrad: