Direkt till innehållet

Patientinformation

Informationsmaterial till patienter kopplat till sjukskrivningsprocessen i Region Halland.

1177.se
Sidan har en övergripande information som rör frågor som kan uppkomma i samband med sjukskrivning. Hälso- och sjukvården bör sträva efter en så enhetlig och språkanpassad information till patienter om möjligt. 1177.se utgör en sådan informationsbas.

Försäkringskassans information till individen
Försäkringskassan har en omfattande informationssida för specifika frågeställningar som rör förutsättningar i sjukskrivningsprocessen.

Folder -Din väg tillbaka- så fördelas ansvaret vid din sjukskrivning
Psykiatrin har tagit fram en informationsfolder till patient att dela ut vid aktualiserad sjukskrivning. Den används också av närsjukvården i egen regi.

Informationsbrev till patient avseende rehabkoordinatorkontakt
Det finns en brevmall som kan användas vid initial kontakt med patient avseende stöd från rehabkoordinator. Mallen kan justeras för enskilda behov.

Om innehållet
Senast ändrad: