Direkt till innehållet

Polis, tull och kustbevakning – Avgiftshandboken

Alkolås efter rattfylleri

Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort.

I villkoren ingår bl a regelbundna läkarkontroller och provtagningar med kort varsel. Ansökningshandlingar m.m. finns på körkortsportalen på Transportstyrelsens hemsida.

Fr om den 1 januari 2012 har läkare med specialistkompetens i psykiatri eller annan specialistkompetent läkare med god kunskap om erfarenhet av missbruksfrågor rätt att utfärda de särskida intygen. *)

Avgift för drogtester och intyg tas ut efter Gula Taxan

Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt

Patienter som är anhållna, häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt, betalar inte någon patientavgift för öppen sjukvård eller vårddygnsavgift vid slutenvård enligt Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m. 2 § punkt 5 och 11 § punkt 2. Läs mer om slutenvård i rutinen ”slutenvård”.

Är patienten folkbokförd i annat landsting faktureras hemlandstinget för vården enligt utomlänsprislistan.

Fr om 1 oktober 2008 sker en komplettering av riksavtalet för utomlänsvård” med en ny paragraf 3.1.a i enlighet med följande (LS § 55/08)

Paragraf 3.1.a Vård av vissa patienter - Den som vistas inom vårdlandstinget till följd av vård med stöd av LVM, LVU, LRV, LPT, SoL eller är häktad eller är föremål för kriminalvård i anstalt skall av vårdlandstinget erbjudas såväl omedelbar som icke omedelbar vård.

En sådan patient ska inte sändas hem för vård till sitt hemlandsting och någon kontakt när patienten vårdas behöver vårdlandstinget inte ta med hemlandstinget. Det är vårdlandstinget som i dessa fall bedömer patientens behov av vård och patientens hemlandsting har att acceptera denna bedömning.

Därmed tillämpas således inte riksavtalets regler om utfärdande av remiss/betalningsförbindelse från hemlandstinget.

Vidare är det vårdlandstingets remissregler inom öppenvården som gäller. Vårdlandstinget ersätts för sina kostnader, i enlighet med riksavtalet, från patientens hemlandsting, som har betalningsansvaret.”

Fakturerad vård av ”vissa patienter” från andra landsting märks med texten enligt riksavtalet, paragraf 3.1.a.

Utländska medborgare ej folkbokförda i Sverige som är häktade eller intagna på kriminalvårdsanstalt (gäller ej anhållen)

Tidigare har vården kunnat fakturera kriminalvårdsanstalten vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan som uppstått för utländsk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige.  From december månade 2019 ska inte kriminalvården bekosta denna hälso- och sjukvård. Regionerna har nu själva kostanden för denna grupp av patienter. Detta enligt kriminalvården och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Besöken för dessa utländska personer registreras med avgifstypen UL, 0 kr och betalsätt Anhållen

Hälsovård - För hälsovård, intyg mm skall avgift tas ut enligt Gula Taxan av den anhållna, häktade eller intagne

Brottsplatsundersökning

För brottsplatsundersökning tas avgift ut enligt Gula Taxan grupp 5 -timtaxa + 25 % moms.

Konstaterande av dödsfall

För konstaterande av dödsfall - dödsbevis - tas ingen avgift ut dödsboet.

Kustbevakning

Kustbevakningens begäran om blodprovstagning på person enligt Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott, SFS 2008:322

Fr om den 1 juni 2010 har Kustbevakningen befogenhet att göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten i svenska vatten.

Då tjänsteman från Kustbevakningen önskar regionläkares eller sjuksköterskas medverkan för blodprovstagning överlämnas alltid en rekvisition i original till vederbörande läkare eller sköterska.

Blanketten måste vara ifylld och underskriven av den tjänsteman från Kustbevakningen som begärt undersökningen samt namnförtydligande.

Sjukvården fyller i under rubriken Leverantör. Avgift tas ut enligt Gula Taxans timtaxa plus moms. Viktigt att fakturan till Kustbevakningen märks med angivet kostnadsställe.

Originalet behålls av sjukvårdsinrättningen

Kopia till beställaren inklusive utlåtande

Kopia bifogas fakturan

Kopia till sjukvårdsinrättningens ekonomiavdelning

LVM, Lagen om vård av missbrukare

Beslut om LVM görs antingen hos rätten eller om ett beslut om akut LVM.

Om intyg om LVM utfärdas faktureras Socialnämnden timtaxa utan moms.

Socialtjänsten ber polisen om handräckning till psykiatrins akutmottagning för en medicinsk bedömning och för utfärdande av ett läkarintyg enligt 9§ LVM. Öppenvårdsbesöket är avgiftsfritt för patient. Registreras med P0 och Gena

En bedömning görs av läkare om patient inledningsvis behöver vara inskriven på sjukhuset av medicinska skäl för avgiftning innan person skickas vidare till behandlingshem. Om så krävs är slutenvården avgiftsfri och vid inskrivningen i slutenvården kan patientkategori 28 användas (regleras avgiftsfrihet)

Om det inte finns plats på ett behandlingshem får person stanna kvar inom slutenvården. Slutenvården är då avgiftsfri och patientkategori 28 kan användas.

Om den medicinska bedömningen resulterar i att inget LVM intyg skrivs betalar patient en öppenvårdsavgift för akutbesöket. Behöver person slutenvård betalas även vårddygnsavgift.

Om intyg om LVM utfärdas faktureras Socialnämnden timtaxa utan moms. Patient betalar ingen öppenvårdsavgift i dessa fall och besöket registreras med P0 och Gena

Tvångsvårdade

Landstingsfullmäktige § 112/08

Fr om den 1 januari 2009 betalar patienter som tvångsvårdas i psykiatrisk vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ingen patientavgift varken för öppen eller sluten vård. Avgift ska inte heller tas ut för öppen eller sluten vård av de patienter som av domstol är dömda till psykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Se särskilt Regelverk.

Enligt beslut i Regionfullmäktige 8-9 nov 2010 § 96, utökas avgiftsfriheten till att gälla också vid sluten vård i annat landsting eller region.

Patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård betalar vanlig patientavgift för somatisk vård.

Utländsk person som tvångsvårdas i Halland

Avtal som finns med landet där person kommer ifrån gäller. Finns EU kort eller annan giltig handling skickas underlag till GAS för fakturering till FK på Gotland och person får gratis tvångsvård. Person från land vilket Sverige saknar avtal med eller om person saknar giltig handling blir betalningsskyldig vad tvångsvården kostar.

Vårdintyg, Kvarhållning i  väntan på bedömning om beslut om LPT ( lagen om psykiatrisk tvångsvård)

Vårdintyg får bara utfärdas av legitimerad läkare

Person kan inte själv be om vårdintyg utan läkare utfärdar sådant när patient inte kan ge samtycke till vård men bedöms vara så sjuk att sjukhusvård på psykiatriskt klink är nödvändig.

Vårdintyget ligger till grund för ställningstagande till LPT och när ett vårdintyg skrivs förs patient till akuten inom psykiatrin och måste då inom ett dygn bedömmas av specialist inom psykiatri.

Innan bedömning om LPT är patient kvarhållen, och kvarhållen i väntan på bedömning och beslut är avgiftsfritt för patient.  Ordinarie avgiftstyp används, 0 kr och betalsätt Tvång

Vårdintyget som föranleder bedömningen och beslut om LPT är också avgiftsfritt för patient

Polishandräckning enligt §47 LPT

När patient kommer in med polishandräckning enligt §47 LPT till psykiatriska akutmottagning ingår denna polishandräckning i LPT lagen. Dessa registreras med avgiftstyp L4 (läkare på akutmottagning), 0 kr och betalsätt Tvång

Polismyndighetsbegäran om läkarundersökning mm

Begäran om läkarundersökning mm

All fakturering till polisen sker från GAS (gäller inte privata vårdgivare).

Då polisen önskar regionläkares eller sjuksköterskas medverkan för vissa undersökningar eller utlåtanden överlämnas alltid en blankett i original, till vederbörande läkare eller sköterska, "Begäran om läkarundersökning/Utlåtande beträffande levande person".

Blanketten måste vara ifylld och underskriven av polisman som begärt/förordat om undersökningen samt namnförtydligande.

Sjukvården hämtar ett fakturaunderlag och fyller i de uppgifter som behövs för fakturering. Skicka in fakturunderlaget tillsammans med polisens underlag *Begäran om läkarundersökning/utlåtande beträffande levande person” till GAS, Redovisningsservice, Team Övrigt

På fakturunderlaget kan man på varje rad ange en unik person, ange det specifika DNR numret som finns på polisunderlaget. Finns inget DNR nummer så notera annat ID på sätt som stämmer överens med polisens underlag så det går att koppla ihop varje rad med ett underlag. Om fakturunderlaget innehåller 5 st personer ska det också finnas 5 st polisunderlag

GAS skickar både faktura och underlag till polisen

Har uppdraget medfört särskild resa uppges körsträcka.

I det fall polisen tillkallar läkare för att konstatera dödsfall och utfärda dödsbevis skall ingen avgift tas ut för detta.

Patient som söker läkarvård, t ex pga skador efter misshandel, betalar patientavgift enligt vanliga regler.

Vad som ska- och inte ska journalföras

Titta i rutinen i ledningssystemet den heter "Polismyndighetsbegäran om provtagning, läkarundersökning och fakturering"

Begäran om Rättsmedicinska undersökningar

Läkare som är utbildad av och slutit avtal med Rättsmedicinalverket och som utför rättsmedicinska undersökningar ersätts enligt Lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

Övrigt

När A-märkt intyg utfärdas av läkare helt utanför dennes arbetstid, har han/hon rätt att själv få ersättning för intyget. Läkaren får då se till att blanketten fylls i och kostnadsberäknas. Ersättningen inkluderar skatt.

Prislista för polismyndighets begäran om läkarundersökning/utlåtande, provtagning mm

Provtagning – timtaxa

Utlåtande angående alkoholpåverkan - timtaxa

Åtgärd 204 enligt Gula Taxan, A*

Vård av omhändertagen person

Läkarvård på mottagning - utomlänsprislista

Läkarvård på institution (polisstation, fängelse) - utomlänsprislista

Sjukvårdande behandling (sköterska motsvarande) - utomlänsprislista

Rättsintyg

angående levande person - timtaxa

Åtgärd 210 enligt Gula Taxan, A*

Dödsbevis - 0 kr

Åtgärd 213 enligt Gula Taxan

Biträde vid fynd-/brottsplats - timtaxa

Åtgärd 208 enligt Gula Taxan

A* = A-märkt intyg.

Om läkare utfärdar A-märkt intyg (inklusive utskrift av intyget) helt utanför sin arbetstid har han/hon rätt att själv uppbära ersättning för intyget.

Tullverket

Tullverkets begäran om undersökning/vård av person enligt Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott, SFS 2008:322

Fr om den 1 juli 2008 har Tullverket befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott enligt SFS 2008:322.

Då tullinspektör önskar regionläkares eller sjuksköterskas medverkan för vissa undersökningar eller utlåtanden överlämnas alltid en blankett i original till vederbörande läkare eller sköterska.

Blanketten måste vara ifylld och underskriven av tullinspektör som begärt undersökningen samt namnförtydligande.

Sjukvården fyller i under rubriken Betalningsmottagare och under rubriken Kostnader enligt landstingets timtaxa - Gula taxan.

Originalet behålls av sjukvården. En kopia inklusive utlåtande skickas till särskild adress som angivits på blanketten. En kopia skickas till sjukvårdsinrättningens ekonomiavdelning. Alla fakturor skickas till Tullverket, Box 796, 851 22 Sundsvall. Ange K-ställe:9172401 Process:2402.

Dokument och länkar

Egenavgift hälsovård Region Halland 2024 (Gula taxan)

Hantering och fakturering av  Polismyndighetsbegärand om provtagning, läkarundersökning mm (Word)Senast ändrad: