Direkt till innehållet

Frikort

Denna rutin är en information om vad som gäller kring frikort i Halland

Allmänt

Fr om den 1 jan 2024 är högkostnadsskyddet 1400 kr

Frikortet är giltigt fr om den dagen det skrivs ut och gäller i hela landet oberoende av var det utfärdats.

Frikortet är giltigt hos regionerna och landstingens vårdgivare och hos offentligt finansierade vårdgivare.

Frikortet gäller den tid som återstår av en 12-månadersperiod räknat från det tidigaste noterade besöket som patienten väljer att räkna med.

Exempel: Är det äldsta besöket från den 15 juli 2011 gäller frikortet till och med den 14 juli 2012.

Elektronisk högkostnadsskydd, eFrikort

Den 7 juni 2016 driftsätts tjänst för elektroniskt frikort, eFrikort i Halland. eFrikort är en webbtjänst och för att komma åt denna tjänst krävs ett SITHS kort.

eFrikort har en integration mot VAS-kassa vilket innebär att information om hur mycket patient har betalt osv syns i VAS. Verksamhet utan VAS kassa, men där SITHS kort finns, kan gå in i webbtjänsten för eFrikort och se hur mycket patient har betalt och sen skriva in betald avgift. Verksamhet utan tillgång till SITHS kort ska tala om för patient att spara på kvitto för efterregistrering hos verksamhet med tillgång till eFrikort.

Då patient går utanför Hallands gränser eller till verksamhet utan tillgång till eFrikort måste patient uppvisa betala avgifter för att rätt betalning ska kunna göras. I annat fall måste patient betala full avgift och återbetalning får göras i efterhand.

Mer information om detta finns i manualerna för eFrikort.

Från och med att vi går i gång med eFrikort kan inte patient längre själv välja vilket besök som ska gälla för sin frikortsperiod, dvs det går inte att stryka tider längre i sitt högkostnadsperiod. Alla får den frikortsperiod man har rätt till. Frikort kommer att skickas hem till patient med brev. Manuella frikort utfärdas bara till personer med adresskydd då dessa personer inte hanteras i eFrikort, utländska personer som ingår i vårt högkostnadsskydd och personer utan känd hemvist.

Under giltighetstiden är patienten befriad från avgifter för sjukvård inom den öppna sjukvården dvs läkarvård, sjukvårdande behandling, hembesök, avgift för Tens-apparat (gäller i Halland) och tandvård för vissa grupper.  Kvitto är bra att patient sparar på om de vet med sig att de ska göra besök utanför Halland eller besöka vårdenhet utan tillgång till eFrikort. Det är besöksdatum som räknas och avgör hur länge ett frikort skall gälla och inte betalningsdatum.

Frikortet gäller inte avgifter för hälsovård t ex hälsoundersökningar, intyg, vaccinationer inför utlandsresa, uteblivet besök, vårddygnsavgift i sluten vård på sjukhus, företagshälsovård, inkasso- och faktureringsavgifter mm.

Bosatta i utlandet

Utländska medborgare och utlandssvenskar som omfattas av (EEG) 883/2004, (EEG) 1408/71, ett sjukvårdsavtal eller en sjukvårdskonvention omfattas av högkostnadsskyddet och har därmed också rätt till frikort. Giltiga intyg eller i vissa fall pass ska visas. Utländska personer med reservnummer hanteras i eFrikort då giltiga handlingar visas. När utländsk person kommer upp i frikort utfärdas ett manuellt sådant, precis som idag.

Förköp frikort

Regionfullmäktigebeslut, RF § 54 130626

Reglerna för förköp av frikort gäller endast folkbokförd Hallänning 

Fr om 1 januari 2014 är det tillåtet att förköpa frikort till sig själv eller annan person för sjukvård i öppenvården.

Frikort kan köpas hos de flesta verksamheter där frikort idag utfärdas.

Frikort kan köpas för 1400 kr

Verksamheter inom egen regi säljer frikort via funktionen försäljning i VAS. Kund erhåller frikort på plats. Betalning kan ske kontant, med betalkort eller via faktura. Kund betalar antingen 1400 kr för erhållande av frikort eller den kvarstående summan upptill frikortsbeloppet.

Vid köp av frikort för 1400 kr registreras detta in i eFrikort enligt rutin. Frikort skickas hem till patient.

Privata verksamheter registrerar frikort i eFrikort och frikort skickas hem till patient. Personal fyller i en blankett tillsammans med kund. Blankett skickas till Redovisningsservice som fakturerar kund. Om person köper sitt frikort i samband med ett besök registreras frikortet först i eFrikort och besöket registreras sedan som ett frikortsbesök.

Blankett förköp frikort privat vårdgivare

Glömt frikort

Då patient går inom en verksamhet som har VAS kassa eller hos en verksamhet som har tillgång till eFrikort behövs inte frikort visas upp då detta syns i eFrikort.

Men om patient beger sig utanför Hallands gränser eller till verksamhet utan tillgång till eFrikort måste frikort uppvisas. Görs inte detta kan inte verksamhet veta att patient har frikort vilket innebär att patient får betala besöksavgift. Återbetalning får sedan göras.

Tappat frikort

Om patient har ett frikort från eFrikort och har tappat det kan man enkelt från eFrikort beställa ett nytt till patient. Finns att läsa hur man gör i manualerna.

Frikort från annan vårdgivare

Då patient har frikort utfärdat från annan vårdgivare, t ex annat landsting/region eller från verksamhet utan tillgång till eFrikort, registreras detta in i eFrikort då person uppsöker vårdenhet med tillgång till eFrikort. Giltighetstid och frikortsnummer skrivs in. Inget frikort skickas hem till patient då manuellt frikort redan finns.

Utfärdande av frikort

Frikort kommer att skickas hem till patient med A-post. Manuella frikort ska fortsättningsvis utfärdas för personer med adresskydd då dessa inte hanteras i eFrikort, för utländska personer som har rätt till högkostnadsskydd och till personer utan känd hemvist då sådan är känd.

I första hand är det Hallands sjukhus, psykiatriförvaltningen, vårdgivare inom Vårdval Halland, såväl regionens egna vårdenheter som de privata vårdenheterna, folktandvården och privata tandläkare som skall utfärda frikort för sjukvård.

Övriga privata vårdgivare, enligt nationell taxa, är inte skyldiga att göra detta. Om övriga privata vårdgivare inte utfärdar frikort skall patienten i stället hänvisas till vårdgivare inom Vårdval Halland, såväl regionens egna vårdenheter som de privata vårdenheterna för att få ett frikort utskrivet. I sista hand kan patienten vända sig till Redovisningsservice för att få ett frikort, främst i de fall då oklarheter råder om underlaget för frikortet. Redovisningsservice fungerar då som en ”omprövningsinstans” där patienten kan få sin rätt till frikort prövad.

Frikorten är värdehandlingar och skall alltid förvaras inlåsta!

På manuellt utfärdat frikortet anges:

  1. fullständigt personnummer
  2. efternamn och förnamn, hela namnet skrivs ut
  3. utfärdandedatum
  4. utfärdare + rekommendation att stämpel med mottagningens namn sätts på frikortet
  5. fyll också i giltighetstiden - månadens namn förkortat med de tre första bokstäverna, t ex jan, feb osv.

Frikortet är giltigt fr om dagen det utfärdas. Frikortskopiorna skickas tillbaka varifrån de rekvirerats. Även eventuellt makulerade frikort skickas till samma ställe. Rutiner för uppföljning av utfärdade frikort sker enligt fastställd rutinbeskrivning från Regionkontoret.

Se bifogad fil längst upp till höger.

Underlagen till frikortet (högkostnadskort och/eller sparade kvitton) skall makuleras och på dem skall datum för frikortsutfärdande samt giltighetstid för frikortet antecknas. Även tomma sidor på högkostnadskortet skall makuleras eftersom högkostnadskortet inte får användas igen. Underlagen återlämnas sedan till patienten.

Tappar patienten sitt frikort kan nytt frikort utfärdas om underlagen visas upp eller att giltighetstid kan styrkas i VAS eller motsvarande. Nytt frikort kan då utfärdas med samma giltighetstid som det borttappade.

Återbetalning då patient har betalt för mycket

Om patient uppsöker vård utanför Hallands gränser eller besöker vårdenhet utan tillgång till eFrikort och inte har med sig sitt frikort får patient betala vad besöket kostar. Återbetalning kan då göras på två sätt.

  1. Patient fyller i blankett ”återbetalning överstigande 1 400 kr" precis som idag och skickar in till GAS för återbetalning. Ingen efterregistrering i eFrikort görs då.
  2. Verksamhet med tillgång till eFrikort skriver in avgiften i eFrikort vilket innebär att det kommer att stå t ex att patient erlagt 1 400 kr för sitt frikort. I de fall beloppet har överstiget med över 100 kr tar GAS kontakt med patient för återbetalning. Vid överstigande belopp som är 100 kr eller mindre är det patientens egna ansvar att ta kontakt om det önskas återbetalning

Utomlänspatient

Frikort utfärdas även för patienter från andra landsting. Hemlandstingets högkostnadstak gäller då. Bestämmelser om vilka besök som får räknas in i högkostnadsskyddet samt patientavgifternas belopp gäller enligt vårdlandstingets regler. I oklara fall hänvisas patienten till hemlandsting. Då patient från annat landsting/region betalt för mycket i Halland ber vi patient vända sig till sitt hemlandsting för återbetalning.Senast ändrad: