Direkt till innehållet

Ordnat införande ny kunskap

Region Halland hanterar ny kunskap från nationell kunskapsstyrning via process ordnat införande. Ny kunskap är till exempel nya eller uppdaterade vårdprogram för cancer och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Nationella vårdprogram cancer och standardiserade vårdförlopp cancer

Nationella vårdprogram inom cancervården ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status. Nationella vårdprogram finns sedan tidigare för de flesta cancerdiagnoserna. Du finner de senaste nationellt fastställda vårdprogrammen i Kunskapsbank för cancervården på Regionala Cancercentrums (RCC:s) hemsida.  Uppdatering av vårdprogrammen görs fyra gånger per år. Remissversionerna finner du under Vårdprogram och SVF på remiss på RCC:s hemsida 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. Se sammanställning av Alarmsymtom i SVF som finns tillgänglig via RCC:s kunskapsbank.

I Region Halland fattar Hälso- och sjukvårdsdirektören beslut om ordnat införande för nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer. Aktuella regionala beslut för vårdprogram cancer och standardiserade vårdförlopp.

Nationella vårdprogram

Nationella kunskapsstöd tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Nationella vårdprogram beskriver och ger stöd till hur åtgärder ska genomföras.

Aktuella regionala beslut för vårdprogram (ej cancer).

Nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nationella kunskapsstöd tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Vårdförloppet beskriver bland annat flöde och åtgärder för sjukdomsområdet samt patientens medverkan. Även mål och indikatorer för uppföljning beskrivs.

Vårdförloppen har ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera primärvården inklusive den kommunala hälso- och sjukvården samt den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för patientens vård. Mer information och presentationsmaterial för vårdförloppen finns på webbsidan som SKR tagit fram om kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård.

Aktuella regionala beslut för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.Senast ändrad: