Direkt till innehållet

Vaccinationer – Gula Taxan

Allmänt

För vaccinationer i hälsovårdande syfte (hälsovård) skall avgift tas ut enligt Gula Taxan oberoende av vilken vårdgivare som ger injektionen.

Om injektionen skall räknas som åtgärd vid sjukdom eller ej, kan vara svårt att avgöra i det enskilda fallet och läkare får göra bedömning i varje fall. Om injektion räknas som åtgärd vid sjukdom tas avgift ut för sjukvårdande behandling 100 kr hos ssk, dsk eller usk.

När läkare på en specialistmottagning personligen medverkar vid injektioner pga sjukdom, t ex vid Hyposensibilisering, och träffar patienten tas avgift ut för läkarvård. Träffar patienten annan vårdgivare, t ex sjuksköterska, tas avgift ut för sjukvårdande behandling.

Vaccinkostnad

Närsjukvård har möjlighet att ta ut den vaccinkostnad som finns i Infektionsklinikens referensprislista  för vacciner, alternativt att ta ut inköpspriset för sitt vaccin avrundat uppåt till närmsta 5 krona. T ex om kostnaden är 26 kr är det OK att runda uppåt till 30 kr

Förebyggande vaccinationer - hälsovård

För vaccinationer i förebyggande syfte (hälsovård), t ex inför utlandsresa, tas avgifter ut enligt Gula Taxan. Vid vaccinationer i förebyggande syfte tas samma avgift ut oavsett vilken vårdgivare (läkare eller sjuksköterska) som ger injektionen.

Besöksavgift tas ut enligt grupptaxa 2 inom Primärvård och till denna läggs kostnad för vaccinet.

För specialistvård tas avgift ut enligt grupptaxa 3 för nybesök och för återbesök enligt grupptaxa 2 och till detta läggs kostnad för vaccin. Att Infektionskliniken har en högre avgift är ett politiskt beslut fr om 1 mars 2003, LS § 47/03

Då person hämtat ut och betalt sitt vaccin på apoteket tas ingen extra vaccinkostnad ut av mottagningen

Exempel Primärvården

 • Läkarbesök för att upprätta ett vaccinationsprogram/utskrivning av recept, 220 kr inkl recept.
 • Vid samma besökstillfälle ges en eller flera vaccinationer, 220 kr + vaccinkostnader.
 • Nästa besök för ytterligare en eller flera vaccinationer, 220 kr + vaccinkostnader.

Summa 660 kr + vaccinkostnader.

Finns kompetens och resurser, såsom specialistutbildning i infektionssjukdomar alternativt ST-läkare i infektionssjukdomar med kunskap/utbildning i vaccination/resemedicin, kan motsvarande modell för vaccinationer av utlandsresenärer som tillämpas vid Infektionskliniken, även tillämpas inom närsjukvården (primärvård).

Patienten skall också ges information om sjukdomar som finns i område där vaccin ej finns tillgängligt samt allmän information om skydd mot skador mm.

Recept för hälsovård kan skickas elektroniskt till Apoteket. Patient kan dock inte betala receptavgiften på Apoteket.

 • Skickas receptet hem till patienten bifogas ett inbetalningskort/faktura.
 • Hämtas receptet på mottagningen betalas avgiften då..

Hepatit B

Patient som får vaccination mot Hepatit B skall, efter tillbud med risk för blodsmitta, Hepatit B, hållas helt kostnadsfri. Har skadan skett i arbetet debiteras arbetsgivaren för patientavgift och vaccinkostnad. Om privatperson gjort sig illa och ingen uppenbar arbetsgivare finns står smittskyddsenheten för kostnaden. För patient som tillhör vissa riskgrupper där det finns medicinska skäl att rekommendera vaccination bör samråd ske med smittskyddsläkaren

Influensa säsong 2021/2022

För säsongsperioden 2021/2022 gäller följande

Regionfullmäktige har beslutat att influensa för riskgrupper och för dem som är 65 år och äldre ska vara avgiftsfritt

Folkhälsomyndigheten ger nationella rekommendationer för vaccination mot säsongsinfluensa, baserat på kunskap om vilka grupper som riskerar att drabbas av allvarlig influensa och följder till detta. Årlig vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas till följande grupper:

 • Personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, Neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst
 • Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom.

Registrering: Se kassaregistreringsmanual! Den finns i avgiftshandboken på denna sida längst ner Vårdgivare - Region Halland

Uteblivet besök:

Influensavaccineringar som bokas i tidbok. Om patient uteblir helt tas kostnad ut för uteblivet besök gällande hälsovård.

För sena om- eller avbokningar tas ingen avgift ut gällande influensavaccinering.

Nyhet om: Influensavaccinering av personal

Kikhosta

Under perioden maj 1993 till maj 1994 pågick en nationell vaccinationsstudie där alla barn vaccinerades mot kikhosta om föräldrarna så önskade. Studien bekostades av Statens smittskyddsinstitut. I februari 1996 beslutades om allmän spädbarnsvaccination mot kikhosta.

För barn födda under perioden 1 juni 1994 och tills den dag allmän kikhostevaccination infördes skall endast vaccinkostnad tas ut vid vaccination mot kikhosta. Någon besöksavgift enligt Gula Taxan grupptaxa 2 tas således inte ut för dessa barn.

Vid vaccination mot kikhosta av äldre barn, som är födda före den 1 juni 1993, tas avgift ut som vanligt enligt Gula Taxan, dvs besöksavgift enligt grupptaxa 2 samt vaccinkostnad.

Pneumokock

RS210235

§85

De patienter som av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp, enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26), och de personer som är 65 år och äldre ska från och med hösten 2021 enligt politiskt beslut inte betala för sin pneumokockvaccination. Dessa hälsovårdsbesök registreras som hälsovårdsbesök, 0 kr och betalsätt Gena.

För de personer som inte är riskgruppspatienter eller som är yngre än 65 år betalar som tidigare för sitt hälsovårdsbesök vaccinkostnad + stickavgift. Avgiften för vaccinet får inte påföras högkostnadsskyddet

Från och med den 1 januari 2009 ingår pneumokockvaccination i barnhälsovårdens basprogram.

PPD och BCG

Tuberkulinprövning och BCG-vaccination för personal som skall arbeta inom regionen är kostnadsfri. Vid vaccination inför t ex en utlandsvistelse betalar patienten enligt Gula Taxan.

Påssjuka

Vaccination mot påssjuka av hörselskadade barn och barn inom habiliteringen betraktas, pga komplikationsrisken för dessa patientkategorier, som åtgärd mot sjukdom. Vaccinationen är kostnadsfri.

Prolioinjektion

2017-05-29 Klassas som sjukvårdande behandling enligt PER (prioritering och evidensråd). Rekommendationen är att dessa läkemedel rekvireras av verksamheten.

Recept – hälsovård ej sjukdom

För recept som utfärdas efter telefonkontakt tas avgift ut enligt grupptaxa 2 i Gula Taxan.

 • Skickas receptet hem till patienten bifogas ett inbetalningskort/faktura.
 • Hämtas receptet på mottagningen betalas avgiften då.

Recept för hälsovård kan skickas elektroniskt till Apoteket. Patient kan inte betala avgift för receptet på Apoteket.

Stelkramp

Vid sårskadebehandling skall den första stelkrampsinjektionen ingå i läkarvårdsavgiften. Andra och tredje injektionerna är också avgiftsfria för patienten.

Vid ren profylax, dvs när patienten själv begär stelkrampsvaccination, skall patientavgift tas ut vid samtliga injektioner enligt Gula Taxan, grupptaxa 2, i besöksavgift + vaccinkostnad för varje stelkrampsinjektion.

Vaccin anhörig

Om patient är diagnostiserad med allmänfarlig sjukdom och behöver vaccineras sig mot t ex influensan, kan det även vara så att anhörig till patienten måste vaccinera sig för att minska risk för smitta.

Om anhörig måste vaccinera sig är det avgiftsfritt och ska då registreras som ett hälsovårdsbesök med betalsätt SMIL då vaccineringen görs pga att närstående har en allmänfarlig sjukdom som går under smittskyddslagen.

Det är vårdgivare som avgör och beslutar om detta

Senast ändrad: