Direkt till innehållet

Vaccinationer – Gula Taxan

Allmänt

För vaccinationer i hälsovårdande syfte (hälsovård) skall avgift tas ut enligt Gula Taxan oberoende av vilken vårdgivare som ger injektionen.

Om injektionen skall räknas som åtgärd vid sjukdom eller ej, kan vara svårt att avgöra i det enskilda fallet och läkare får göra bedömning i varje fall. Om injektion räknas som åtgärd vid sjukdom tas avgift ut för sjukvårdande behandling 100 kr hos ssk, dsk eller usk.

När läkare på en specialistmottagning personligen medverkar vid injektioner pga sjukdom, t ex vid Hyposensibilisering, och träffar patienten tas avgift ut för läkarvård. Träffar patienten annan vårdgivare, t ex sjuksköterska, tas avgift ut för sjukvårdande behandling.

Vaccinkostnad

Närsjukvård har möjlighet att ta ut den vaccinkostnad som finns i Infektionsklinikens referensprislista  för vacciner, alternativt att ta ut inköpspriset för sitt vaccin avrundat uppåt till närmsta 5 krona. T ex om kostnaden är 26 kr är det OK att runda uppåt till 30 kr

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Beslut 2022

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde. Kostnadsfritt innebär att inte heller någon stickavgift tas ut. Detta gäller också för personer som är folkbokförda i andra regioner.

Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Frågan har blivit aktuell nationellt när fler personer med bristfälligt vaccinationsskydd söker sig till Sverige. Vaccination för barn är kostnadsfri sedan tidigare men nu omfattas alltså också vuxna.

Den kostnadsfria vaccinationen gäller alla, men är aktuell främst för personer som kommit till Sverige efter barnaåren. De som vuxit upp i Sverige och följt barnvaccinationsprogrammet har i allmänhet ett gott vaccinationsskydd, säger chefläkare Anders Åkvist.

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige omfattar elva sjukdomar. Det fungerar väl. Vaccinationstäckningen och förtroendet för programmet är högt, vilket också bidrar till att bibehålla den låga förekomsten av dessa sjukdomar.

Läkare bedömer vilka som bör vaccineras och rekommendationen om vem som bör vaccinera sig har inte ändrats. Syftet är alltså inte att öka efterfrågan på vaccinering utan att underlätta för de som behöver vaccineras och bidra till ett gott skydd mot dessa sjukdomar i samhället.

Den enda av dessa vaccinationer som berör många som vuxit upp i Sverige är stelkramp, som ofta behöver fyllas på även för den som genomgått fullständig vaccination som barn. Även denna vaccination blir nu kostnadsfri i Halland.

Förebyggande vaccinationer - hälsovård

För vaccinationer i förebyggande syfte (hälsovård), t ex inför utlandsresa, tas avgifter ut enligt Gula Taxan. Vid vaccinationer i förebyggande syfte tas samma avgift ut oavsett vilken vårdgivare (läkare eller sjuksköterska) som ger injektionen.

Besöksavgift tas ut enligt grupptaxa 2 inom Primärvård och till denna läggs kostnad för vaccinet.

För specialistvård tas avgift ut enligt grupptaxa 3 för nybesök och för återbesök enligt grupptaxa 2 och till detta läggs kostnad för vaccin. Att Infektionskliniken har en högre avgift är ett politiskt beslut fr om 1 mars 2003, LS § 47/03

Då person hämtat ut och betalt sitt vaccin på apoteket tas ingen extra vaccinkostnad ut av mottagningen

Exempel Primärvården

  • Läkarbesök för att upprätta ett vaccinationsprogram/utskrivning av recept, 240 kr inkl recept.
  • Vid samma besökstillfälle ges en eller flera vaccinationer, 240 kr + vaccinkostnader.
  • Nästa besök för ytterligare en eller flera vaccinationer, 240 kr + vaccinkostnader.

Summa 720 kr + vaccinkostnader.

Finns kompetens och resurser, såsom specialistutbildning i infektionssjukdomar alternativt ST-läkare i infektionssjukdomar med kunskap/utbildning i vaccination/resemedicin, kan motsvarande modell för vaccinationer av utlandsresenärer som tillämpas vid Infektionskliniken, även tillämpas inom närsjukvården (primärvård).

Patienten skall också ges information om sjukdomar som finns i område där vaccin ej finns tillgängligt samt allmän information om skydd mot skador mm.

Recept för hälsovård kan skickas elektroniskt till Apoteket. Patient kan dock inte betala receptavgiften på Apoteket.

  • Skickas receptet hem till patienten bifogas ett inbetalningskort/faktura.
  • Hämtas receptet på mottagningen betalas avgiften då..

Hepatit B

Patient som får vaccination mot Hepatit B, efter tillbud med risk för blodsmitta, ska vara helt kostnadsfri. Har skadan skett i arbetet debiteras arbetsgivaren för patientavgift och vaccinkostnad. Om privatperson gjort sig illa och ingen uppenbar arbetsgivare finns står smittskyddsenheten för kostnaden. För patient som tillhör vissa riskgrupper där det finns medicinska skäl att rekommendera vaccination bör samråd ske med smittskyddsläkaren

HPV vaccination

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Elevehälsan ansvarar för vaccinationen i åk 5 och för eventuell komplettering av vaccinationen upp till 18 års ålder.

Sedan 2020 erbjuds även pojkar födda 2009 och senare HPV-vaccination.

Pojkar som är födda 2008 och tidigare som önskar vaccin kan vända sig till sin vårdcentral. De bekostar då vaccinet själva, men behöver inte betala stickavgift.

Vuxna som önskar vaccination betalar vaccin och stickavgift. "

Influensa

Regionfullmäktige har beslutat att influensa för riskgrupper- och för dem som är 65 år och äldre ska vara avgiftsfritt

För personer som inte tillhör en riskgrupp tas vaccinkostnad ut på 65 kr + besök/stickavgift (ny avgift för säsong 2022/2023)

Folkhälsomyndigheten ger nationella rekommendationer för vaccination mot säsongsinfluensa, baserat på kunskap om vilka grupper som riskerar att drabbas av allvarlig influensa och följder till detta.

För gravida är rekommendationen att vaccinera sig från vecka 12

Årlig vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas till grupper som finns på sidan:

Influensa och influensavaccination - Vårdgivare (regionhalland.se)

Uteblivet besök:

Influensavaccineringar som bokas i tidbok. Om patient uteblir helt tas kostnad ut för uteblivet besök gällande hälsovård.

För sena om- eller avbokningar tas ingen avgift ut gällande influensavaccinering.

Mässling

Beslut 2022

Mäsalingvaccination av barn är kostnadsfri sedan tidigare. Vaccination mot mässling föreslås nu bli kostnadsfri för alla oavsett ålder i Halland som vid medicinsk bedömning har otillräckligt mässlingsskydd. Beslutet omfattar därmed också asylsökande och de som erbjuds vård på samma sätt som asylsökande. Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Kikhosta

Vaccinering mot kikhosta är avgigftsfritt oavsett ålder, se stycket ovan kring beslut från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna. Detta gäller också gravida enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Pneumokock

RS210235

§85

De patienter som av läkare bedöms tillhöra en riskgrupp, enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26), och de personer som är 65 år och äldre ska från och med hösten 2021 enligt politiskt beslut inte betala för sin pneumokockvaccination. Dessa hälsovårdsbesök registreras som hälsovårdsbesök, 0 kr och betalsätt Gena.

För de personer som inte är riskgruppspatienter eller som är yngre än 65 år betalar som tidigare för sitt hälsovårdsbesök vaccinkostnad + stickavgift. Avgiften för vaccinet får inte påföras högkostnadsskyddet

Från och med den 1 januari 2009 ingår pneumokockvaccination i barnhälsovårdens basprogram.

PPD och BCG

Tuberkulinprövning och BCG-vaccination för personal som skall arbeta inom regionen är kostnadsfri. Vid vaccination inför t ex en utlandsvistelse betalar patienten enligt Gula Taxan.

Påssjuka

Vaccination mot påssjuka av hörselskadade barn och barn inom habiliteringen betraktas, pga komplikationsrisken för dessa patientkategorier, som åtgärd mot sjukdom. Vaccinationen är kostnadsfri.

Polioinjektion

Beslut 2022

Vaccinering mot Polio är avgiftsfri för alla oavsett ålder

Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Recept – hälsovård ej sjukdom

För recept som utfärdas efter telefonkontakt tas avgift ut enligt grupptaxa 2 i Gula Taxan.

  • Skickas receptet hem till patienten bifogas ett inbetalningskort/faktura.
  • Hämtas receptet på mottagningen betalas avgiften då.

Recept för hälsovård kan skickas elektroniskt till Apoteket. Patient kan inte betala avgift för receptet på Apoteket.

Stelkramp

Stelkrampvaccinationer är en de vaccinationer som berör många som vuxit upp i Sverige. Den behöver ofta fyllas på även för den som genomgått fullständig vaccination som barn. Denna vaccination blir nu kostnadsfri i Halland. Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Vaccin anhörig

Om patient är diagnostiserad med allmänfarlig sjukdom och behöver vaccineras sig mot t ex influensan, kan det även vara så att anhörig till patienten måste vaccinera sig för att minska risk för smitta.

Om anhörig måste vaccinera sig är det avgiftsfritt och ska då registreras som ett hälsovårdsbesök med betalsätt SMIL då vaccineringen görs pga att närstående har en allmänfarlig sjukdom som går under smittskyddslagen.

Det är vårdgivare som avgör och beslutar om dettaSenast ändrad: