Direkt till innehållet

Vaccinationer – Gula Taxan

Allmänt

Gula Taxan heter nu Egenavgift Hälsovård Region Halland men innehåller samma grupptaxa

Nationella vaccinationsprogram beslutas av regeringen och regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara kostnadsfria för individen. Sverige har två nationella vaccinationsprogram; barnvaccinationsprogrammet och vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten kan även ge ut rekommendationer om vaccinationer. Regionerna beslutar själva om vaccinationerna ska erbjudas, samt om kostnaderna för den enskilde.

För vaccinationer i hälsovårdande syfte (hälsovård) skall avgift tas ut enligt Egenavgifter Hälsovård (Gula Taxan) oberoende av vilken vårdgivare som ger injektionen. Syftet med vaccination är i de allra flesta fall att förebygga sjukdom (hälsovård) och då ska avgift tas ut enligt Egenavgift Hälsovård (åtgärd 300) oberoende av vilken vårdgivare som ger injektionen.

Det finns även tillfällen då vaccin kan ges efter eventuellt smittotillfälle för att förhindra att sjukdom utvecklas och då räknas vaccinationen som sjukvård och avgift tas ut för sjukvårdande behandling hos ssk, dsk eller usk. Läkare gör bedömning i varje enskilt fall.

När läkare på specialistmottagning medverkar vid injektioner pga sjukdom, t ex vid Hyposensibilisering, och träffar patienten tas avgift ut för läkarvård. Träffar patienten annan vårdgivare, t ex sjuksköterska, tas avgift ut för sjukvårdande behandling.

För medicinsk information om rekommenderade grupper, vaccinval och intervall hänvisas till Vaccinkapitlet i Terapirekommendationerna

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Beslut 2022

§238

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Beslutet omfattar också asylsökande och de som erbjuds vård på samma sätt som asylsökande.

Kostnadsfrihet innebär att inte heller någon stickavgift tas ut.

Detta beslut gäller också för personer folkbokförda i andra regioner.

Frågan blev aktuell nationellt när fler personer med bristfälligt vaccinationsskydd söker sig till Sverige. Vaccination för barn är kostnadsfri sedan tidigare men nu omfattas alltså också vuxna. Den kostnadsfria vaccinationen gäller alla, men är aktuell främst för personer som kommit till Sverige efter barnaåren. De som vuxit upp i Sverige och följt barnvaccinationsprogrammet har i allmänhet ett gott vaccinationsskydd.

Medicinsk bedömning görs om vem som bör vaccineras och rekommendationen om vem som bör vaccinera sig har inte ändrats. Syftet är alltså inte att öka efterfrågan på vaccinering utan att underlätta för de som behöver vaccineras och bidra till ett gott skydd mot dessa sjukdomar i samhället.

Kostnadsfria vaccinationer utifrån nationella och regionala beslut

Vaccinationer givna inom barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet i Terapirekommendationerna

BVC ansvarar för vaccinationer upp till skolstart (6 år). Skolhälsovården ansvarar för vaccinationer till barn från 6-18 år. Undantag för kompletterande vaccinationer till asylsökande och nyanlända barn upp till 18 år som vårdcentralerna ansvarar för.

Ersättning för givna vaccinationer:

Blankett för ersättning för vaccinering av asylsökande barn

HPV; flickor upp till 18 år vaccineras i skolhälsovården som även ansvarar för komplettering vid behov.

HPV; pojkar födda 2009 och senare vaccineras av skolhälsovården.

Pojkar födda 2002-2008 upp till 18 år erbjuds vaccinering på vårdcentral utan besöksavgift, men bekostar vaccinet själv:

Blankett för ersättning för vaccin HPV för pojkar födda 2002-2008

Vaccinationer givna inom vaccinationsprogrammet och rekommendationen om vaccination mot pneumokocker för riskgrupper

Blankett för ersättning för vaccinationer mot pneumokocker inom program och rekommendationer

Se vaccination mot pneumokocker i Terapirekommendationer Halland.

Mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta till personer, oavsett ålder, som anses ha otillräckligt skydd.

(Här ingår vaccination mot kikhosta för gravida och påfyllnaddos mot difteri och stelkramp var 20:e år enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation).

Regionalt beslut 2022.

Blankett för ersättning för vaccinationer av vuxna mot mässling, difteri, stelkramp, polio, röda hund och kikhosta

Se Terapirekommendationer Halland

Vaccination mot influensa för riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

(ersättning baseras på registrerade kundgrupper i MittVaccin).

Se, Vaccination mot influensa i Terapirekommendationerna

Kostnadsfrihet för vaccination av smittskyddsskäl

A. Preexpositionsprofylax

Förebyggande vaccination till grupper med förväntat ökad risk för smitta.

Vaccination mot hepatit B

Vaccination mot hepatit B i Terapirekommendationerna

 • Personer som injicerar droger​
 • Män som har sex med män​
 • Sexualpartner till person med hepatit B​
 • Familjemedlemmar till person med hepatit B​
 • Ovaccinerade barn i förskola där det finns barn med hepatit B (även personalen rekommenderas vaccination, men arbetsgivaren ska bekosta den enligt AFS 2018:4)

Vaccination mot hepatit A:

Vaccination mot hepatit A i Terapirekommendationerna

 • Män som har sex med män
 • Personer som injicerar droger

Registrering:

För ersättning ska besöket registreras i VAS som ett hälsovårdsbesök med betalsätt SMIL.

Observera att övriga rekommenderade grupper för vaccination mot hepatit A och B, där vaccination rekommenderas av annan anledning än av smittskyddsskäl, INTE bekostas av smittskydd.

Vaccination mot hepatit B kan ändå rekommenderas och bekostas då av patienten om inte behandlande enhet väljer att ta kostnaden. Exempel: personer med hiv och/eller hepatit C, sexuellt riskbeteende, personer med dialys, skydd inför resa till länder med ökad risk).

B. Postexpositionsprofylax

Vaccination efter känd exponering av smitta eller potentiellt smittsam kroppsvätska. Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för allmänfarlig sjukdom ska vara kostnadsfria för patienten och närkontakter.

Exempel på allmänfarliga smittor där vaccination som postexpositionsprofylax är aktuellt:

Hepatit A (1 dos om ovaccinerad)

Vaccination mot hepatit A i Terapirekommendationerna

Hepatit B (1 eller 3 doser beroende på vaccinationsstatus)

Vaccination mot hepatit B i Terapirekommendationerna

Rabies, difteri eller annan allmänfarlig sjukdom.

Kontakt med infektionsläkare

I de fall den misstänkta smittoöverföringen skett under arbetstid ska arbetsgivare faktureras kostnaden. Det administrativa arbetet med fakturering får aldrig fördröja behandlingen.

I de fall den misstänkta smittoöverföringen inte skett i anslutning till arbetet ska besöket registeraras i VAS som ett hälsovårdsbesök med betalsätt SMIL.

Observera att gällande hepatit A och B bekostas besök och vaccin för dos två respektive fyra av patient/arbetsgivare.

Exempel på andra smittor där vaccination som postexpositionsprofylax kan vara aktuellt.

Vid fall av mässling och meningokocker ska smittskydd kontaktas för vägledning i smittspårning:

Mässling (kostnadsfritt utifrån regionalt beslut)

Blankett för ersättning för vaccinationer av vuxna mot mässling, difteri, stelkramp, polio, röda hund och kikhosta

Meningokocker

Vaccination i samband med känd smitta sker i samråd med Smittskydd.

Vattkoppor

Patient bekostar vaccin. Åtgärden betraktas som sjukvårdande behandling.

Se ”Vaccination som medicinsk behandling”.

Vattkoppor och vaccin i Terapirekommendationerna

Kostnad för vaccinationer utanför program och rekommendationer

Vaccinationer, som inte ges inom program eller rekommendationer med nationell eller regional kostnadsfrihet, betraktas som hälsovård och patienten betalar då för vaccinet + besök/stickavgift (Egenavgifter Hälsovård, åtgärd 300) exempelvis resevaccin.

För vaccinationer i förebyggande syfte (hälsovård) tas avgifter ut enligt dokument Egenavgift Hälsovård och samma avgift tas ut oavsett vilken vårdgivarkategori som ger injektionen.

Recept som utfärdas efter telefonkontakt tas avgift ut enligt Egenavgift Hälsovård åtgärd 300. Hämtas recept på mottagningen betalas avgiften där.

Då patient hämtat ut och betalt sitt vaccin på apoteket tas ingen extra vaccinkostnad ut av mottagningen.

Närsjukvård har möjlighet att ta ut den vaccinkostnad som finns i Infektionsklinikens referensprislista för vacciner, alternativt att ta ut inköpspriset för sitt vaccin avrundat uppåt till närmsta 5 krona. T ex om kostnaden är 26 kr är det OK att runda uppåt till 30 kr

Besöksavgift tas ut enligt grupptaxa 2 inom Primärvård och till denna läggs kostnad för vaccinet.

För specialistvård tas avgift ut enligt grupptaxa 3 för nybesök och för återbesök enligt grupptaxa 2 och till detta läggs kostnad för vaccin. Att Infektionskliniken har en högre avgift är ett politiskt beslut fr om 1 mars 2003, LS § 47/03

Exempel Primärvården

 • Läkarbesök för att upprätta ett vaccinationsprogram/utskrivning av recept, 240 kr inkl recept.
 • Vid samma besökstillfälle ges en eller flera vaccinationer, 240 kr + vaccinkostnader.
 • Nästa besök för ytterligare en eller flera vaccinationer, 240 kr + vaccinkostnader.

Summa 720 kr + vaccinkostnader.

Finns kompetens och resurser, såsom specialistutbildning i infektionssjukdomar alternativt ST-läkare i infektionssjukdomar med kunskap/utbildning i vaccination/resemedicin, kan motsvarande modell för vaccinationer av utlandsresenärer som tillämpas vid Infektionskliniken, även tillämpas inom närsjukvården (primärvård).

Patienten skall också ges information om sjukdomar som finns i område där vaccin ej finns tillgängligt samt allmän information om skydd mot skador mm.

Covid-19

Den 1 april 2022 ändrades klassificeringen av Covid-19 till att inte längre vara en allmänfarlig eller en samhällsfarlig sjukdom. Vård för Covid -19 är därför inte avgiftsfri längre vilket innebär att patientavgift för öppen- och slutenvård tas ut och besöken registrera som vanliga besök.

SKR beslutade 2024-01-26 om ny rekommendation med start 2024-03-01 där SKR rekommendera regionerna följande:

 • Att erbjuda avgiftsfri vaccination mot Covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccinationer enligt Folkhälsomyndigheten.
 • Att i enlighet med regionala processer möjliggöra beslut om avgift för vaccinationer för grupper som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer mot Covid-19.

Region Halland:

Region Hallands befintliga beslut stödjer följsamhet mot ny rekommendation utan nytt politiskt beslut

 • Avgiftsfritt för Folkhälsomyndighetens rekommenderade grupper
 • För EJ rekommenderade grupper tas avgift ut för besök/stickavgift enligt grupptaxa 2. 2024 år pris = 240 kr
 • För personer som har bokad Covid-19 vaccination gäller också regelverket kring uteblivet besök och sen om- avbokning. Avgift tas ut för hälsovårdsbesök, dvs ej dubbel avgift
 • Gäller även person från andra regioner som vill vaccinera sig i Halland

Hepatit B

Patient som får vaccination mot Hepatit B, efter tillbud med risk för blodsmitta, ska vara helt kostnadsfri. Har skadan skett i arbetet debiteras arbetsgivaren för patientavgift och vaccinkostnad. Om privatperson gjort sig illa och ingen uppenbar arbetsgivare finns står smittskyddsenheten för kostnaden.

HPV vaccination

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Elevhälsan ansvarar för vaccinationen i åk 5 och för eventuell komplettering av vaccinationen upp till 18 års ålder. Sedan 2020 erbjuds även pojkar födda 2009 och senare HPV-vaccination.

Pojkar som är födda 2008 och tidigare (upp till 18 år) som önskar vaccin kan vända sig till sin vårdcentral. De bekostar då vaccinet själva, men behöver inte betala stickavgift.

Vuxna som önskar vaccination betalar vaccin och stickavgift.

Influensa

Regionfullmäktige har beslutat att influensa för riskgrupper- och för dem som fyller 65 år innevarande år och är 65 år och äldre ska vara avgiftsfritt. Innebär att inte heller någon vaccinkostnad tas ut. RF beslut inför säsong 2021

För personer som inte tillhör en riskgrupp tas vaccinkostnad ut på 65 kr + besök/stickavgift (ny avgift för säsong 2022/2023)

Årlig vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas till grupper som finns på sidan:

Influensa och influensavaccination - Vårdgivare (regionhalland.se)

För hjälp med hur registrering av influensa ska göras, se manual:

Kassaregistrering.docx (regionhalland.se)

Uteblivet besök:

Influensavaccineringar som bokas i tidbok. Om patient uteblir helt tas kostnad ut för uteblivet besök gällande hälsovård, gäller alla grupper.

För sena om- eller avbokningar tas ingen avgift ut gällande influensavaccinering.

BCG

Vid vaccination inför t ex en utlandsvistelse betalar patienten enligt Gula Taxan.

Difteri

Beslut 2022

Ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vaccination mot difteri är avgiftsfri för alla oavsett ålder. Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Mässling

Beslut 2022

Ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vaccination mot mässling är kostnadsfri för alla oavsett ålder i Halland som vid medicinsk bedömning har otillräckligt mässlingsskydd.

Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Kikhosta

Beslut 2022

Ingår i barnvaccinationsprogrammet och rekommenderas även till gravida för att skydda det nyfödda barnet. Vaccinering mot kikhosta är avgiftsfritt oavsett ålder, se stycket ovan kring beslut från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna.

Pneumokock

RS210235, §85

De patienter som bedöms tillhöra en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens nationella program mot pneumokocker för riskgrupper och de personer som är 65 år och äldre ska från och med hösten 2021 enligt politiskt beslut inte betala för sin pneumokockvaccination. Dessa hälsovårdsbesök registreras som hälsovårdsbesök, 0 kr och betalsätt Gena.

För de personer som inte är riskgruppspatienter eller som är yngre än 65 år betalar som tidigare för sitt hälsovårdsbesök vaccinkostnad + stickavgift. Avgiften för vaccinet får inte påföras högkostnadsskyddet

Ingår även i nationella barnvaccinationsprogrammet och ska kompletteras kostnadsfritt för ovaccinerade barn upp till 6 år.

Polio

Beslut 2022

Ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vaccination mot Polio är avgiftsfri för alla oavsett ålder. Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna.

Rubella (röda hund)

Beslut 2022

Ingår i barnvaccinationsprogrammet. Vaccination mot Rubella är avgiftsfri för alla oavsett ålder. Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna.

Stelkramp

Ingår i barnvaccinationsprogrammet. Även för den som genomgått fullständig vaccination som barn rekommenderas påfyllnad var 20:e år. Vaccination kan även bli aktuellt vid sårskada, se Terapirekommendationer Halland.

Se beslut ovan från 2022 om att Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna.

Vaccination av anhörig

Vid konstaterad allmänfarlig sjukdom hos en person rekommenderas ofta vaccination av närkontakter när vaccin finns att tillgå mot aktuell sjukdom (preexpositionsprofylax eller postexpositionsprofylax). Den vaccinationen ska vara kostnadsfri enligt smittskyddslagen för de personer som bedöms vara närkontakter. Bedömningen görs av behandlande läkare, ofta i samråd med Smittskydd eller infektionsläkare. Vaccinationen ska då registreras som ett hälsovårdsbesök med betalsätt SMIL och är aktuellt vid konstaterade fall av t ex hepatit A och B och mässling.

Vaccination av anhöriga kan också vara aktuellt när personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination men riskerar att få sämre skydd av vaccinationen. Genom att också vaccinera individens hushållskontakter förstärks skyddet för individen med nedsatt immunförsvar indirekt genom att risken för smitta i hushållet minskar. Det är aktuellt vid vaccination mot influensa och covid-19 där hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ingår i rekommenderad grupp.Senast ändrad: