Direkt till innehållet

Barn som anhöriga

När en förälder eller annan närstående vuxen har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har ett skadligt bruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar, eller har utsatts för våld eller andra övergrepp ska medarbetare i vården särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen (Kap. 5, 7 §) samt Barnkonventionen.

Bild på familj och vårdpersonal på sjukhus.

Regiongemensam rutin och modell

Region Halland har tagit fram en rutin för Barn som anhörig. Rutinen beskriver bland annat den modell och metod vi ska arbeta utifrån för att uppmärksamma barnen och följa Barnkonventionen.

Modellen utgår från olika behovsnivåer – att uppmärksamma om det finns barn, att ge information och råd och att ge stöd när behov finns.

Här hittar du rutinen

Uppmärksamma

Alla som möter patienter inom hälso- och sjukvården har skyldighet att uppmärksamma om det finns barn som anhörig.

Personalen ska ställa frågor om antal barn som finns i familjen, vilket år barnen är födda och vem som tar hand om barnen när föräldern är i behov av vård. Frågor bör också ställas om hur familjens situation ser ut utifrån förälderns sjukdom, för att kunna fånga upp familjen.

Information och råd

Den hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för patientens vård ansvarar också för att ge anhöriga barn information om sjukdom och behandling. Vårdpersonalen ska också fånga upp barnets frågor och behov.

Barn ska göras delaktiga i det som sker runt föräldern eller den i familjen som är sjuk. Vårdpersonal bör också uppmuntra föräldern att prata med barnet om situationen och skaffa sig en uppfattning om vilket stöd föräldern behöver för att kunna möta sitt barn i rådande situation.

Barn och föräldrars behov kan förändras över tid så det är bra med regelbunden uppföljning.

Stöd

När det finns behov av stöd ska det utföras av personal med relevant kompetens, enligt lokala rutiner.

Barn och föräldrar kan behöva stöd i att prata om sjukdomen och familjens situation. Barnet bör också få möjlighet till stöd i att uttrycka sina upplevelser och ställa frågor liksom att föräldern bör få stöd i att prata om sjukdomen med sitt barn.

När en förälder eller annan vuxen avlider ska familjen och barnet alltid erbjudas ytterligare stöd.

Risk- och skyddsfaktorer för barnet ska om möjligt identifieras.

Ytterligare stöd

I de fall barnet har behov av stöd utöver vad hälso- och sjukvårdslagen (kap 5 §7) kräver, bör kontakt tas med annan särskild verksamhet utifrån barnets behov.

Utbildningar

Alla medarbetare har nytta av att gå webbutbildningen Våga fråga (NKA). Fråga din chef för att gå utbildningen.

Våga fråga

Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga

Fördjupande utbildningar

Det finns också fördjupade utbildningar att tillgå för medarbetare som har utökat uppdrag i sin profession utöver att uppmärksamma barn som anhöriga.

Barn som anhöriga på 1177.se och umo.se

När en vuxen i din familj inte mår bra

Våga berätta

Patientlagen

När en förälder mår psykiskt dåligt

Filmer om barn som anhöriga

Tecknade filmer om psykisk ohälsa

Victors bok - fem kortfilmer

Barn som anhöriga på andra webbplatser

Maskrosbarn

Bris

Nära cancer

Randiga huset

Kunskapsguiden

Socialstyrelsen Att samtala med barn

Socialstyrelsen Stöd till barn som anhöriga

Anhöriga

Senast ändrad: