Direkt till innehållet

Patientkontrakt

– stöd för vårt arbetssätt med personcentrerad sammanhållen vård.

 

Ett Patientkontrakt är ett sätt att säkerställa patientens delaktighet i sin egen hälsa och vård samt stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser. Innehållet i Patientkontraktet ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten och vården ska göra. I första hand ska Patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan en överenskommelse som vården och patienten utformar tillsammans. Det ska stödja relationen mellan patienten och vården, det bygger på samskapande och ett gemensamt ansvar.

 

 

Regionerna förväntas i överenskommelsen om God och nära vård genomföra åtgärder för att fortsätta införandet av Patientkontrakt.

  • Upprätta handlingsplaner för hur Patientkontrakt ska implementeras, följas upp och utvärderas samt beskriva samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Inkludera Patientkontrakt i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, som implementeras i enlighet med beslut inom regionernas nationella system för Kunskapsstyrning

  • Ge information och utbildning till personal och invånare om Patientkontrakt.
  • Stödja utvecklingen av samordnad planering med Patientkontrakt på 1177.Senast ändrad: