Direkt till innehållet

Långvarig smärta

Långvarig eller återkommande smärta hos barn och ungdomar är vanligt, cirka 25 % av alla barn rapporterar långvarig smärta i västerländska prevalensstudier. Hos 5-10 % av barnen beskrivs smärta som kontinuerlig eller ofta återkommande med påverkan på det dagliga livet som skolgång, aktiviteter och psykiskt mående. De vanligaste smärttillstånden är huvudvärk, magsmärtor samt smärta i rörelseapparaten. Hos en mindre grupp förekommer smärtan i flera kroppsdelar. Här nedan olika exempel på långvarig smärta hos barn och ungdomar:

- Ca 7-10 % av barn och ungdomar har migrän.

- Funktionell buksmärta 5 - 24 %; Irritabel tarm (IBS), Ospecificerad funktionell buksmärta (finner ej någon orsak), Funktionell dyspepsi (för tidig mättnadskänsla). Orsak till buksmärta kan även vara stress, oro och psykiska trauman.

- Muskoleskeletal smärta hos barn och ungdomar; nacksmärta, juvenil kronisk artrit, autoinflammatoriska tillstånd, hypermobilitet, skador i samband med idrott samt växtvärk.

- Generaliserad smärta hos barn och ungdomar (Widespread pain), smärta som varat i minst 3 månader, lokaliserad till båda sidor av kroppen, samt över och under diafragma, ofta av okänd anledning.

- Complex Regional Pain Syndrom (CRPS) typ 1, ovanligt smärttillstånd som drabbar en extremitet, hos barn vanligen nedre extremiteterna. Kan uppträda efter mindre skada eller operation, kan även uppkomma spontant.

- Långvarig postoperativ smärta (LPOS). Smärta som kvarstår i mer än tre månader efter kirurgi. Prevalens efter större kirurgi (t ex skolioskorrigering, femurbäckenosteotomi, större bukoperation och thoraxkirurgi) är 11 - 22 %.

- Neuropatisk smärta kan uppträda efter trauma, vid tumörer där nerv påverkas, som biverkan vid cytostatikabehandling (Cytostika-Inducerad Perifer Neuropati), vid inflammatoriska tillstånd och sjukdomar som påverkar nervsystemet.

- Sickle cellanemi ger upphov till svåra och återkommande smärttillstånd. Smärtan är nociceptiv (ischemisk), smärtan är f f allt belägen i skelett, leder och bukorganen.

- Cystisk fibros, uppstår smärtor främst i bröstkorgen, b la beroende på luftvägsinfektioner och mycket hostande.

- Hemofili kan ge återkommande smärttillstånd i samband med blödningar.

Smärtskattning och smärtbedömning: Det är viktigt att försöka klargöra om smärtan är nociceptiv, neuropatisk, nociplastisk eller av oklar bakgrund. Smärtan kan bestå av flera komponenter som samverkar. Smärta eller den variabel som står i fokus för interventionen, bör skattas/utvärderas. Smärtteckning där barnet/ungdomen själv får rita ut var det gör ont, ger ett underlag och gör barnet/ungdomen delaktig. Smärtdagbok kan också användas.

Behandling: Multimodal behandling eftersträvas, då det ofta kan handla om komplexa smärttillstånd. Läkemedelsbehandling bör provas när det finns en underliggande nociceptivt eller neuropatiskt ursprung till smärtan. Behandlingen ska utvärderas avseende effekt på smärta, funktionsnivå och biverkningar. Icke-farmakologiska metoder är vid en del av tillstånden det som i 1:a hand rekommenderas. Fysioterapi och kognitiv beteendeterapi bidrar till hanteringsstrategier, som kan öka eller behålla fysiska och sociala aktiviteter även i närvaro av smärta.

 

Läs mera om behandling i följande dokument:

Läkemedelsverket: Läkemedel vid långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se)

Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

 

Läs mer hos andra:

Lundeberg och Olsson. Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. 2016. Studentlitteratur

Bäckryd och Werner. Långvarig smärta – smärtmedicin volym 2. 2021. LiberSenast ändrad: