Direkt till innehållet

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Hallands sex kommuner och Region Halland utvecklar gemensamt beroendevården i länet. På Varbergs sjukhus finns det en avdelning för tillnyktring och abstinensbehandling. Öppenvården samordnas i varje kommun mellan socialtjänsten, närsjukvården och psykiatrin. Den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas detta i en sammanhållen vårdkedja där alla delar samverkar.

Beroendeavdelningen på sjukhuset i Varberg

Beroendeavdelningen avser psykiatrisk heldygnsvård för personer med beroende. Avdelningen ingår i en planerad vårdkedja med samordnad öppenvård mellan kommuner, psykiatri och närsjukvård. Avdelningen har 12 vårdplatser.  Avdelningen tar emot akuta inläggningar efter bedömning på Psykiatriska akutmottagningen, men också planerad inläggning från den samordnade öppenvården. Avdelningen erbjuder abstinensbehandling, behandling av akuta psykiatriska tillstånd, motivationsarbete samt utredning inför fortsatta insatser från öppenvård, specialiserad eller första linjens vård inom närsjukvård och kommuner.

Brukarmedverkan

Brukarinflytande och delaktighet ska prägla alla delar av beroendevårdkedjan. Brukarorganisationerna genomför brukarstyrda uppföljningar och utvärderingar.

Kompetensutveckling

Regionala utbildningar ordnas regelbundet inom området. Utbildning i beroendefrågor, MI (motiverande intervju), ASI (utredningsinstrument), återfallsprevention och HAP (haschavvänjningsprogrammet) är exempel på utbildningar som återkommer löpande.

Kontaktperson

Maria Nilsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Regionkontoret



Senast ändrad: