Direkt till innehållet

Missbruk och beroende

Hallands sex kommuner och Region Halland har beslutat att gemensamt utveckla missbruks- och beroendevården i länet. Hösten 2016 öppnades därför en ny beroendeavdelning på Varbergs sjukhus för tillnyktring och abstinensbehandling. Samtidigt samordnas öppenvården i varje kommun mellan socialtjänsten, närsjukvården och psykiatrin. Den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas detta i en sammanhållen vårdkedja där alla delar samverkar.

Beroendeavdelningen på sjukhuset i Varberg

Beroendeavdelningen avser psykiatrisk heldygnsvård för personer med beroende. Avdelningen ingår i en planerad vårdkedja med integrerad öppenvård mellan kommuner, primärvård, psykiatri och närsjukvård (offentlig och privat vård). Avdelningen har 12 vårdplatser.  Avdelningen tar emot akuta inläggningar efter bedömning på Psykiatriska akutmottagningen, men också planerad inläggning från den projekterade, samordnade öppenvården. Uppgiften är att erbjuda abstinensbehandling, behandling av akuta psykiatriska tillstånd, motivationsarbete i samarbete med brukarorganisationer och kommuner, samt utredning inför fortsatta insatser från öppenvård, specialiserad eller första linjens vård inom närsjukvård och kommuner.

Integrerad öppenvård

Öppenvården vid missbruk och beroende bedrivs inom närsjukvård, socialtjänst och psykiatri och planering pågår av samordning mellan vårdgivarna i integrerade öppenvårdsteam.

Brukarmedverkan

Brukarinflytande och delaktighet ska prägla alla delar av beroendevårdkedjan. Brukarrådet Halland (missbruk och beroende) samordnar Hallands brukarorganisationer och deltar i pågående arbets- och styrgrupper. Brukarorganisationerna genomför brukarstyrda uppföljningar och utvärderingar.

Kompetensutveckling

Regional utbildning ordnas regelbundet inom området missbruk och beroende. Två dagars utbildning i beroendefrågor, MI (motiverande intervju), ASI (utredningsinstrument), återfallsprevention och HAP (haschavvänjningsprogrammet) är exempel på utbildningar som återkommer löpande.

 

Senast ändrad: