Direkt till innehållet

Missbruk och beroende

Hallands sex kommuner och Region Halland har beslutat att gemensamt utveckla missbruks- och beroendevården i länet. Hösten 2016 öppnades därför en ny beroendeavdelning på Varbergs sjukhus för tillnyktring och abstinensbehandling. Samtidigt samordnas öppenvården i varje kommun mellan socialtjänsten, närsjukvården och psykiatrin. Den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas detta i en sammanhållen vårdkedja där alla delar samverkar.

Parallellt utvecklas insatser vid LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) i samverkan mellan länets kommuner, Region Halland och Polismyndigheten.

Beroendeavdelningen på sjukhuset i Varberg

Beroendeavdelningen avser psykiatrisk heldygnsvård för personer med beroende och är ett samprojekt med Hallands kommuner, som finansierar halva avdelningen. Avdelningen ingår i en planerad vårdkedja med integrerad öppenvård mellan kommuner, primärvård, psykiatri och närsjukvård (offentlig och privat vård).

Avdelningen har 16 vårdplatser, varav 4 avskilda tillnyktringsplatser. Tillnyktringsplatserna är förlagda till vårdavdelningen av medicinska säkerhetsskäl, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer och är att betrakta som akuta observationsplatser, där personer kan stanna några timmar eller över natten. Om behov av inläggning föreligger, läggs patienten in på behandlingsdelen av avdelningen, efter bedömning av läkare.

Behandlingsdelen tar emot akuta inläggningar efter bedömning på Psykiatriska akutmottagningen, men också planerad inläggning från den projekterade, samordnade öppenvården. Uppgiften är att erbjuda abstinensbehandling, behandling av akuta psykiatriska tillstånd, motivationsarbete i samarbete med brukarorganisationer och kommuner, samt utredning inför fortsatta insatser från öppenvård, specialiserad eller första linjens vård inom närsjukvård och kommuner.

Integrerad öppenvård

Öppenvården vid missbruk och beroende bedrivs inom närsjukvård, socialtjänst och psykiatri och planering pågår av samordning mellan vårdgivarna i integrerade öppenvårdsteam.

Brukarmedverkan

Brukarinflytande och delaktighet ska prägla alla delar av beroendevårdkedjan. Brukarrådet Halland (missbruk och beroende) samordnar Hallands brukarorganisationer och deltar i pågående arbets- och styrgrupper. Brukarorganisationerna deltar också aktivt i verksamheterna samt genomför brukarstyrda brukarorganisationer för uppföljning och utvärdering.

Förstärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården

Under 2016/17 genomförs utbildningen ”Individ och familj” under sex dagar i alla länets kommuner. Syftet är att bättre uppmärksamma barn och unga som anhöriga och ge stöd till familjer där missbruk och beroende förekommer.

Kompetensutveckling

Regional utbildning ordnas regelbundet inom området missbruk och beroende. Två dagars basutbildning, MI (motiverande intervju), ASI (utredningsinstrument), återfallsprevention och HAP (haschavvänjningsprogrammet) är exempel på utbildningar som återkommer löpande.

Länkar

Utredningen ”Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland”

Organisationsskiss

Regional överenskommelse

Överenskommelse LOB

Senast ändrad: