Direkt till innehållet

SIP – Samordnad individuell plan

Alla som behöver insatser från hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra aktörer så som skola, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen har rätt att få upprättat en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan de olika aktörerna så att individen får rätt stöd och vård.

Rätten till en SIP regleras i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.

Ditt ansvar som personal

Om du i ditt jobb uppmärksammar någon som behöver insatser från fler aktörer än två så som hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skola, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska du informera personen om rättigheten att få en SIP upprättad.

Personen har rätt att tacka nej men tackar hen ja ska du ta initiativ till att kalla till ett SIP-möte. Det är personen själv som avgör vilka som ska vara med på mötet.

Den som kallas är skyldig att komma till mötet. Vid mötet upprättas en SIP tillsammans med de berörda aktörerna. Det är utifrån personens egna mål som beskriver vad som ska göras, vem som ska göra vad och tidpunkt för uppföljning.

Blanketter och informationsmaterial

Inom ramen för regional samverkan mellan Region Halland och länets

kommuner har en digital SIP utvecklats i Lifecare. Det finns också en SIP-blankett för alla målgrupper som används när den digitala SIPen inte kan nyttjas, exempelvis vid driftstopp i Lifecare.

Det finns även tre olika informationsmaterial som är anpassad till sin respektive målgrupp, personal, vuxna och barn och unga.

Ta gärna del av SKLs 3-minutersfilm om SIP och annat utbildningsmaterial som kan vara en hjälp i ert utvecklingsarbete.

Allmän information

Kort info för anslagstavla

SIP på 1177.se

Till patient/brukare

Barn och unga

Vuxna

Till personal

Barn och unga

Vuxna

PowerPoint om SIP

SKLs informationsfilm 3 min

Utbildning SIP 30 min

SIP-blankett

Samordnad individuell plan SIP

Senast ändrad: