Direkt till innehållet

SIP – Samordnad individuell plan

När någon anställd inom region eller kommun gör bedömningen att en individ är i behov av en samordnad individuell plan (SIP) för att få sina behov tillgodosedda, ska den huvudman som uppmärksammar behovet utan dröjsmål starta en SIP-process. Även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan medverka i en SIP-process om behov finns utifrån myndigheternas bedömning i varje enskilt ärende. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan de olika aktörerna verksamheterna så att individen får rätt stöd och vård. Rätten till en SIP regleras i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.

Ditt ansvar som anställd

Om du som anställd uppmärksammat behovet av att initiera en SIP-process, ska individen omgående få information om detta.

Personen har rätt att tacka nej men tackar hen ja ska du ta initiativ till att kalla till ett SIP-möte. Det är personen själv som avgör vilka som ska vara med på mötet.

Den som kallas är skyldig att komma till mötet. Vid mötet upprättas en SIP tillsammans med de berörda aktörerna. Det är utifrån personens egna mål som beskriver vad som ska göras, vem som ska göra vad och tidpunkt för uppföljning.

Blanketter och informationsmaterial

Inom ramen för regional samverkan mellan Region Halland och länets

kommuner har en digital SIP utvecklats i Lifecare. Det finns också en SIP-blankett för alla målgrupper som används när den digitala SIP:en inte kan nyttjas, exempelvis vid driftstopp i Lifecare.

Det finns även tre olika informationsmaterial som är anpassad till sin respektive målgrupp, personal, vuxna och barn och unga.

Ta gärna del av SKLs 3-minutersfilm om SIP och annat utbildningsmaterial som kan vara en hjälp i ert utvecklingsarbete.

Information att lämna till patient

Kort info för anslagstavla

SIP på 1177.se

Barn och unga (informationsblad att dela ut)

Vuxna (informationsblad att dela ut)

Information till personal

Barn och unga (informationsblad till personal)

Vuxna (informationsblad till personal)

PowerPoint om SIP framtagen av Region Halland

Vägledning för upprättande och uppföljning av SIP - Det goda mötet

SKLs informationsfilm (3 min)

SIP-blankett

Samordnad individuell plan SIP

Utbildning

Utbildningsinsats för ökad kunskap och användande av Samordnad individuell plan (SIP) i Halland med start 7 december 2022

En utbildningssatsning som vänder sig till dig i kommunen, närsjukvården, Psykiatrin i Halland och Hallands sjukhus. Detta i syfte att skapa en tydlighet och trygghet i vård- och omsorgsinsatser för individen och att stärka samverkan mellan huvudmännen med stöd av SIP, som en del i utvecklingen av God och nära vård.

Du hittar länkar nedan till informationsmaterial och utbildningsmaterial i Kompetensportalen, se Word-dokumentet ”Utbildningsinsats om SIP” för mer information. Målsättningen är att alla berörda verksamheter ska ha genomgått denna utbildningsinsats senast april 2023.

Utbildningsinsats för dig som arbetar med vuxna (ca 60 minuter) - interna

Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna - digital utbildning (luvit.se)

Utbildningsinsats för dig som arbetar med vuxna (ca 60 minuter) - externa

Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna - digital utbildning (luvit.se)

Utbildningsinsats för dig som arbetar med barn och unga (ca 35 minuter) - interna

Samordnad individuell plan (SIP) för barn - digital utbildning (luvit.se)

Utbildningsinsats för dig som arbetar med barn och unga (ca 35 minuter) - externa

Samordnad individuell plan (SIP) för barn - digital utbildning (luvit.se)

Utbildning om SIP för chefer och ledare (ca 15-20 minuter)

Utbildning om SIP för chefer och ledare | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

 Kontakt

Vid frågor kontakta Britta Engvall, britta.engvall@regionhalland.seSenast ändrad: