Direkt till innehållet

Ordnat införande

Patienter i Region Halland ska alltid ges bästa möjliga vård som ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Du kan läsa mer om Region Hallands arbete med kunskapsstyrning på denna relaterade sida.

För att på ett strukturerat sätt omhänderta ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad Ordnat införande. Föremål för Ordnat införande kan t.ex. vara nya kunskapsstöd (riktlinjer/vårdprogram), läkemedel eller medicintekniska produkter. I menyn till vänster finner du mer information om Ordnat införande inom respektive område.

Efter att aktuell förvaltning har beskrivit konsekvenser och kommit med synpunkter på ett införande av ny kunskap, läkemedel eller medicinteknik ger Prioriterings- och evidensrådet (PER) rekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektören, som fattar beslut om ordnat införande.

I rutinen Ordnat införande - ny kunskap, läkemedel och medicinteknik som finns längst ner på sidan beskrivs processen för ordnat införande. Där finns bland annat även underlag för konsekvensbeskrivning som bilaga.

 

Figur 1. Övergripande process för ordnat införande i Region Halland.

 

Kunskap inkommer

Sakkunnig gör en konsekvensbeskrivning. I vissa fall genomförs en GAP-analys.

Sakkunnig är oftast en processledare, men kan även vara en terapigrupp, chefläkare och i vissa fall en verksamhetschef.

Konsekvensanalys

Regionkontoret skickar ut sakkunnigas konsekvensbeskrivningar till berörda förvaltningar och i vissa fall till privata vårdgivare med avtal och efterfrågar synpunkter på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.

Synpunkter på konsekvensbeskrivning

Förvaltningarna skickar in synpunkter på konsekvensbeskrivning till kunskapsstyrningen (Regionkontoret). Konsekvensbeskrivningarna och sammanställning av inkomna synpunkter tas upp på PER.

Prioriterings- och evidensrådet (PER)

Prioriterings- och evidensrådet tar hänsyn till konsekvensbeskrivningar och synpunkter från förvaltningarna inför beslut att följa nationella vårdprogram, vårdförlopp och rekommendationer från NT-rådet och MTP-rådet. PER lämnar en rekommendation till beslut. Se representanter i PER.

Beslut tas av hälso- och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdsdirektören tar beslut.

Beslut kommuniceras

Beslut kommuniceras till förvaltningarna för spridning i respektive förvaltning. Beslut skickas vid behov också till privata vårdgivare med avtal.

Förvaltningen ansvarar för implementeringen. Om förvaltningen bedömer att befintliga resurser inte är tillräckliga för att införa vårdprogram, vårdförlopp, läkemedel eller medicinteknik ansvarar förvaltningen för att lyfta eventuella ekonomiska konsekvenser via ordinarie budgetprocess.

Ny metod, läkemedel eller medicinteknik som inte hanteras via nationell kunskapsstyrning

I de fall en förvaltning ser behov av införande av en metod, ett läkemedel eller medicinteknik som inte omnämns i kunskapsstöden från nationell kunskapsstyrning kan ramverk för ordnat införande användas. Rutinen för Ordnat införande- ny kunskap, läkemedel och medicinteknik hittar du längst ner på sidan.

Ramverket bör användas i följande situationer, men är dock inte begränsat till dessa utan kan även användas i andra fall:

  • När användning inte är beskriven i exempelvis nationella vårdprogram eller vårdriktlinjer på aktuell indikation/användningsområde.
  • Om det föreligger ojämlikhet mellan regionen och andra regioner eller ojämlikheter inom regionen.
  • Om införandet medför ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser och/eller har påverkan på flera förvaltningar.

Regionala styrande dokument

Senast ändrad: