Direkt till innehållet

Piloter – Stöd och behandling via nätet

Införande av KBT-behandling via nätet

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) rankar psykologisk behandling, framför allt KBT, som prioriterat behandlingsalternativ vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av depression och ångestsyndrom. Huvudskälet till detta är att KBT har god till mycket god effekt på symtom och funktionsnivå, både på kort och på lång sikt. För att uppnå rekommendationen om att kunna erbjuda befolkningen flera effektiva behandlingsalternativ behöver hälso- och sjukvården öka tillgången till psykologisk behandling, främst KBT. Ett växande antal forskningsstudier har under de senaste åren visat på positiva behandlingseffekter av internetbaserad behandling vid lindriga och måttliga depressions- och ångesttillstånd.

KBT-behandling har erbjudits i Region Halland sedan en längre tid men inte tidigare via nätet. Syftet med detta pilotprojekt blev därmed att öka patienters tillgång till kvalitetssäkrad behandling för ångestproblematik på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt via nätet.

Plattformen stöd- och behandling är nationellt framtagen och en nationell förvaltning av tjänsten finns vilket indikerar kvalitet och säkerhet. Internetbaserad behandling bedöms ligga väl i tiden med det ökande användandet och efterfrågan av e-tjänster samt kraven på tillgänglighet och likabehandling för regionens alla invånare.

Pilotverksamhet vid Falkenbergs vårdcentral

Initialt kommer KBT-baserat behandlingsprogram att användas för närsjukvårdens patienter med lindrig eller måttlig ångestproblematik.

Projekttid och pilotverksamhet: Projektet skall pågå under tiden 2015-12-01 t o m 2016-12-31 och inkludera femton patienter med lindrig till måttlig ångestproblematik vid Vårdcentralen i Falkenberg. Två psykologer med KBT-kompetens vid Hälsa- och Rehab i Falkenberg tar behandlarrollen.

Behandlingsprogram: Ångesthjälpen är inköpt för 15 patientbehandlingar av leverantören Psykologpartners AB. Innan patienten startar har behandlaren ett inledande bedömningssamtal på mottagningen. Patienter når behandlingen via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster och behandlare loggar in via Inera.se med hjälp av SITHS-kortet. Behandlingen tar sedan 8-10 veckor med nya övningar varje vecka via textavsnitt och filmer. Behandlarens uppgift är att stötta och svara på frågor under tiden via textmeddelandefunktion i behandlingsprogrammet eller via telefon. Ett uppföljande samtal genomförs efter behandlingens slut. Utvärdering sker sedan med skattningsformulär och enkät till patient.

Förberedelser: Projektgruppen har i en förberedelsefas upprättat;

Projektplan, Kommunikationsplan, Tjänsteresa, Intressentanalys, Riskanalys och Utvärderingsplan. Dessutom har Manual för KBT-behandling via nätet (behandlare och personal) samt Rutin/checklista vid patientbesök framtagits.

I april månad fick behandlarna utbildning av Psykologpartners och i juni månad startades de två första patientbehandlingarna.

Införande av Min Hälsoplan via nätet

Min hälsoplan har tidigare varit infört som ett projekt i Halland vid ett antal vårdcentraler samt vid några andra verksamheter. Grunden till det projektet var att stödja implementering av nya Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Min hälsoplan var digitalt införd med inloggning via 1177, vilket låg väl i linje med den nationella och regionala satsningen kring utveckling av ehälsa. Detta projekt avslutades 2015 då den nya nationella plattformen för Stöd och behandling skulle införas.

Målet för år 2016 är att ett par pilotprojekt inom nya plattformen Stöd och behandling ska genomföras. Ett stödprogram kommer att vara Min hälsoplan. Syftet är att öka patienters tillgång till kvalitetssäkrat stöd såsom exempelvis Min Hälsoplan på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt via nätet.

Plattformen stöd- och behandling är nationellt framtagen och en nationell förvaltning av tjänsten finns vilket indikerar kvalitet och säkerhet. Internetbaserat stöd bedöms ligga väl i tiden med det ökande användandet och efterfrågan av e-tjänster samt kraven på tillgänglighet och likabehandling för regionens alla invånare. Stöd via nätet ska på sikt medföra minskade kostnader för hälso- och sjukvården genom att alternativa tekniska lösningar kan minska behov av fysiska möten och öka effektiviteten i verksamheten.

Neurorehabiliteringen vid Vårdcentralen Kolla i Kungsbacka

Projekttid och pilotverksamhet: Projektet kommer att huvudsakligen genomföras under 2016 med beräknad avslutning december 2016. Initialt kommer införande och anslutning av stödprogram att gälla Neurorehabiliteringen, Kungsbacka (knutna till Vårdcentralen Kolla Kungsbacka). Det är 5 till 8 patienter som kommer erbjudas detta stöd genom Neurorehabiliteringens behandlare. Det är fyra behandlare, två sjukgymnaster och två arbetsterapeuter som är knutna till projektet.

Aktiviteter: Aktiviteter definieras i detta projekt som fysisk aktivitet, vardagsaktivitet, hjärnvila samt kognitiv träning. Stödprogrammet är framtaget av projektgruppens designers utefter tidigare mallar av Min Hälsoplan som fanns tidigare. Behandlare skräddarsyr ifrån fall till fall vilka aktiviter som patienten ska fylla i samt i vilket intervall. Patienter når behandlingen via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster och behandlare loggar in via Inera.se med hjälp av SITHS-kortet.

Förberedelser: Projektgruppen har i en förberedelsefas upprättat; Projektplan, Kommunikationsplan, Intressentanalys, Riskanalys och Utvärderingsplan. Dessutom har Patientinformation samt Checklista för behandlare tagits fram.

I maj månad fick behandlarna utbildning av Projektgruppen och efter några justeringar av frågor i programmet beräknas start ske direkt efter sommaren.Senast ändrad: