Direkt till innehållet

Catch-up; hbtq-diplomering

Nästa tillfälle

Mail skickas till kontaktperson för verksamheten när aktuella datum finns för catch-up.

Aktuella datum finns även på Region Kronobergs hemsida.

Om utbildningen

För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer erbjuds hbtqi-diplomering.

Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Studier visar att hbtqi-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård.

Regionerna i samverkan bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

För att säkerställa kompetensen och fortsatt status som hbtqi-diplomerad verksamhet erbjuds särskild catch-up-utbildning för nyanställd personal eller andra som återkommit från ledighet och sjukskrivningar.

Dessa utbildningar ges då i komprimerat format under en heldag och deltagarna ska inför utbildningen ha tagit del av information från sina kollegor hur utvecklingsarbetet bedrivits under den tidigare processen.

Målgrupp

Nyanställd personal eller personal som av olika anledningar missat tidigare utbildningstillfällen inom verksamheter som genomfört Adlons/Regioner i samverkans hbtqi-diplomering.

Kostnad

1 500 kr/person ex moms (lunch och fika ingår)

Tillgänglighet

Utbildningslokalen är tillgänglighetsanpassad i möjligaste mån. Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Vänligen meddela Utbildning och lärande, Region Kronoberg speciella behov i samband med din anmälan.

Frågor

Kontakta Lina Windahl utbildning@kronoberg.seSenast ändrad: