Direkt till innehållet

Neuroendokrina buktumörer inkl. binjurecancer

Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke:

 • Flush
 • Bestående diarréer, mer än 3 månader
 • Återkommande HP-negativa magsår
 • Hypoglykemi hos icke-diabetiker
 • Oförklarliga attacker av hjärtklappning, ångest och hypertoni (misstänkt feokromocytom)
 • Misstänkt carcinoid hjärtsjukdom (högersidig klaffsjukdom) (remittera direkt till filterfunktionen utan nedanstående provtagning)
 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om neuroendokrin buktumör eller binjurebarkscancer (remittera till filterfunktionen utan nedanstående provtagning)

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • Kromogranin A (observera att bl.a. protonpumpshämmare kan höja kromograninnivåerna och bör vara utsatt minst två veckor före provtagning)

  • Vid förhöjt Kromogranin A, remittera till mottagning med neuroendokrin kompetens (filterfunktion)
  • Normalt Kromogranin A utesluter inte neuroendokrin tumör. Om stark klinisk misstanke kvarstår bör patienten diskuteras med specialist med neuroendokrin kompetens

 • Vid anamnes på attacksymtom med misstanke om hypoglykemi eller feokromocytom (se ovan), ta även glukos och p-metoxikatekolaminer (metanefriner)

  • Vid patologiska värden, remittera till endokrinologmottagning

   För symtom, se även det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer

Remiss

Remiss skickas till kirurgmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg, Kungsbacka: hskkirmott. Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Inför remiss till utredning (filterfunktion eller vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Remissen till mottagning med neuroendokrin kompetens ska innehålla:

 • Anamnes (gärna journalkopior), ange särskilt

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • företagen utredning inkl. kreatinin (datum för radiologi gjord, länkning av bilder samt PAD-nummer)
  • längd och vikt
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt perniciös anemi/atrofisk gastrit
  • läkemedelsöverkänslighet, även överkänslighet mot kontrastmedel
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia, protonpumpshämmare, metformin)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Det här händer i filterfunktionen: Filterfunktionen sker på mottagning med neuroendokrin kompetens, med granskning av remiss och sjukhistoria samt kompletterande provtagning utifrån misstanke, se nationellt vårdprogram.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • bilddiagnostiskt fynd i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör
 • stark klinisk misstanke i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör (endast på mottagning med neuroendokrin kompetens)
 • histopatologiskt fynd talande för neuroendokrin buktumör
 • verifierad hypoglykemi i samband med 72-timmarsfasta

Vid histopatologiskt fynd av NEC eller binjurebarkscancer ska kontakt tas skyndsamt (telefonkontakt) med endokrinonkolog/endokrinkirurg vid mottagning med neuroendokrin kompetens.

Koordinatorer

Kungsbacka: Charlotta Jensäter, 0300-56 55 57, 0300-56 54 23, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad: Kristina Ottosson, 035-131209, Fax: 035-131174

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Senast ändrad: