Direkt till innehållet

Sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer (RCC samverkan)

Vid misstanke ska patienten remitteras till ultraljud och finnålspunktion (filterfunktion). Märk remissen med SVF thyroideacancer i anamnes frågeställning.

Vid klinisk misstanke om odifferentierad (anaplastisk) sköldkörtelcancer (snabbt tillväxande, fixerad, hård knöl, eventuellt med andningspåverkan) ska patienten handläggas akut.

Vid frågor ring 035-131212 (kontaktsjuksköterska Ulrika Holgersson), 035-131999 (överläkare Jonas Karlberg)

Remiss

Remiss skickas till kirurgmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg. Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inklusive Bethesdakategori om tillgängligt
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • lokalstatus, inkl. uppgift om stämbandsstatus bedömts
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad: Ulrika Holgerson 035-13 12 12, Fax: 035-13 12 23

Varberg: Ann-Charlotte Larsson, 0340-48 18 68, Fax: 0340-844 37

Patientinformation

Informera patienten om: att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen

att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.Senast ändrad: