Direkt till innehållet

Difteri

Om sjukdomen

Difteri orsakas av Corynebacterium diphtheriae. Vissa stammar av bakterien kan bilda ett toxin som kan skada många av människans organsystem men ger som regel svalginfektion (kallas också äkta krupp). Corynebacterium diphtheriae kan också ge hudinfektion. Bakterien sprids enbart mellan människor och för att man ska bli smittad krävs nära kontakt med en smittsam person. Man kan även smittas genom indirekt kontakt via saliv, till exempel om man delar glas, flaska eller cigarett. En person kan vara bärare av bakterier utan att uppvisa några symtom alls. Symtomfria personer är dock betydligt mindre smittsamma än personer med symtom. Vaccination mot difteri ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om smittan samt smittvägar. Omedelbar kontakt med infektionsjour samt Smittskydd Halland (035 - 13 16 07) redan vid misstanke eller odlingsfynd för samordning av vidare handläggning. Enbart Corynebacterium diphtheriae som är toxinbildande klassas som allmänfarliga och är anmälningspliktiga. Analysen görs enbart hos Folkhälsomyndigheten och tar flera dygn varför patienter där bakterien påvisats ska handläggas som difteri fram till provsvar.

Förhållningsregler & Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras, se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se). Om analysen senare visar att bakterien inte är toxinbildande behöver samtliga förhållningsregler lyftas då smittan inte klassas som allmänfarlig.

Smittspårning och åtgärder

Säkerställ vaccinationsstatus på index. Kartlägg närkontakter, eventuell utlandsvistelse, kontakt med person som har sår eller svalgsymtom? Frikostig provtagning av misstänkta smittkällor. Antibiotikabehandling och vaccination ges till identifierade närkontakter och misstänkta fall.

Vaccination

Vaccination av närkontakter enligt Smittskyddsblad. Om index ej är vaccinerad, bör detta erbjudas i ett icke-akut skede.

Klinisk anmälan SmiNet

Görs här, snarast: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid difteri är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om difteri — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: