Direkt till innehållet

Hjälpmedel – Avgiftshandboken

Bosatt i ett EU/EES land utanför Sverige

En person som uppvisar giltigt EU-kort, Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse här rätt till sådana hjälpmedel som bedöms som nödvändiga. 1)

Om en person bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och arbetar i Sverige har denne rätt till hjälpmedel på samma sätt som om personen vore bosatt här. Det innebär att Försäkringskassan på Gotland i dessa fall ersätter regionen. 1)

Om en person som arbetar i Sverige slutar sin anställning och återvänder till sitt hemland kan regionen begära att hjälpmedlet lämnas tillbaka, med hänvisning till att personen inte längre har rätt till vårdförmån i Sverige. Personen kan sedan i sitt hemland begära ett nytt hjälpmedel.

1) Ett hjälpmedel kan exempelvis också vara specialmaterial som kateter. Material och hjälpmedel ska specificeras på fakturan till Försäkringskassan på Gotland.

Förskrivning

Enbart förskrivning av tekniska hjälpmedel är avgiftsfritt för patienten. Avgift för bedömning av behov av hjälpmedel mm, se avsnitt om Hjälpmedel. Dock är förskrivning av hör- och synhjälpmedel inte avgiftsfritt, se avsnitt om Hör- och synhjälpmedel.

Hjälpmedel

Patientavgift tas ut för undersökning, bedömning, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga. Avgift tas ut för den sjukvårdande behandlingen antingen den sker på mottagning, i hemmet eller på arbetsplatsen. För enbart utprovning eller anpassning betalar patienten ingen avgift.

Hör- och synhjälpmedel

Fr om 1 jan 2005, LF § 83/04, tas patientavgift ut för alla yrkeskategorier inom hörselvården och syncentralsverksamheten. Avgift 100 kr gäller även för teknikerbesök

Förskrivning av hör- och synhjälpmedel räknas som sjukvårdande behandling och vanlig patientavgift tas ut.

Patientavgift för uteblivet tidsbeställt besök får också tas ut för utprovning, anpassning eller uppföljning av hör- och synhjälpmedel, LF §105/00.

Inkontinensartiklar

Regionen har ansvaret för att tillhandahålla inkontinensartiklar till personer som har serviceinsatser från kommunen. Respektive kommun har ansvaret för personer som har bistånd för personlig omvårdnad. Ingen patientavgift tas ut vid förskrivning av inkontinensartiklarna. Inkontinensartiklar är avgiftsfria för patienten.

Instruktion till anhöriga med flera

Ingen patientavgift tas ut för instruktion, konsultation eller information om hjälpmedel till anhöriga och vårdpersonal.

Intyg för anpassning

Intyg för anpassning av patientens hemmiljö (bostadsanpassning) och arbetsplats (arbetsplatsanpassning) är avgiftsfria för patienten.

Patientavgift tas ut för besök för bedömning av behov av anpassning.

Kryckkäpp

Kryckkäppar som används i behandlande syfte, dvs för långvarigt bruk vid kroniska tillstånd är avgiftsfria för patienter. Övriga patienter betalar för kryckkäppar 70 kr styck. Förskrivaren gör bedömningen.

Hjälpmedelscentrum Halland svarar för inköp och distribution av kryckkäppar till vårdcentraler med vårdavtal med Region Halland.

Ortoser

Ortoser betraktas som behandlingsmaterial och patientavgift tas ut som för sjukvårdande behandling.

TENS apparat

Utprovning av Tens-apparat räknas som sjukvårdande behandling och vanlig patientavgift tas ut. För Tens-apparat (Transcutan Neuro Stimulering - för smärtlindring) tas en patientavgift ut med 100 kr/månad.

Avgiften betalas via faktura som skickas ut från Hjälpmedelscentrum. Erlagd avgift noteras på högkostnadskort för sjukvård (fakturadatum noteras). Frikort för sjukvård gäller också som betalningssätt.

Tens-apparat är avgiftsfri för barn- och ungdomar fram till den dagen de fyller 20 år, samt för personer som är 85 år och äldre. Vid återlämning av Tensapparat där laddare saknas har Hjälpmedelsnämnden 2013 tagit beslut om att debitera kund för detta. Detta informeras kund om vid förskrivningsavtalet.

Utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel

Utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel är avgiftsfritt. Förskrivning av tekniska hjälpmedel är också avgiftsfritt. Däremot utgår avgift för besök för bedömning av behov av hjälpmedel.

Speciella regler gäller för syn- och hörhjälpmedel, se särskilt avsnitt.

Senast ändrad: