Direkt till innehållet

Hjälpmedel – Avgiftshandboken

Bosatt i ett EU/EES land utanför Sverige

En person som uppvisar giltigt EU-kort, Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse här rätt till sådana hjälpmedel som bedöms som nödvändiga. 1)

Om en person bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och arbetar i Sverige har denne rätt till hjälpmedel på samma sätt som om personen vore bosatt här. Det innebär att Försäkringskassan på Gotland i dessa fall ersätter regionen. 1)

Om en person som arbetar i Sverige slutar sin anställning och återvänder till sitt hemland kan regionen begära att hjälpmedlet lämnas tillbaka, med hänvisning till att personen inte längre har rätt till vårdförmån i Sverige. Personen kan sedan i sitt hemland begära ett nytt hjälpmedel.

1) Ett hjälpmedel kan exempelvis också vara specialmaterial som kateter. Material och hjälpmedel ska specificeras på fakturan till Försäkringskassan på Gotland.

CPAP och UVB lampa

Avgifter från 2022:

Hjälpmedel CPAP vid obstruktiv sömnapnésyndrom kostar 100 kr/månad (ingår ej i högkostnadsskyddet för öppen sjukvård)

Hjälpmedel UVB lampa kostar 100 kr/månad (ingår ej i högkostnadsskyddet för öppen sjukvård)

Endast en månadsavgift tas ut även om flera hjälpmedel lånas från MTH. Avgiften ingår ej i högkostnadsskydd för öppen sjukvård och det är avgiftsfritt för personer under 20 år. 85 år och äldre betalar.

Ny avgift

Egenavgift 1 000 kr för slang/mask till CPAP utöver en mask/slang per rullande 10-månadersperiod vid obstruktivt sömnapnésyndrom (ingår ej i högkostnadsskydd öppen sjukvård).

Kostnad för mask/slang till CPAP har tidigare ingått i månadshyran 100 kr/månad. Vid förskrivning av CPAP ingår efter utprovning en mask/slang per rullande 10-månadersperiod, vid behov därutöver utgår egenavgift 1 000 kr per mask/slang. Vid normalt handhavande ska en mask/slang, som ingår i månadshyran, vara tillräckligt för 10 månader. Avgiften ingår ej i högkostnadsskydd öppen sjukvård och det är avgiftsfritt för patienter under 20 år, 85 år och äldre betalar.

Förskrivning

Enbart förskrivning av tekniska hjälpmedel är avgiftsfritt för patienten. Avgift för bedömning av behov av hjälpmedel mm, se avsnitt om Hjälpmedel. Dock är förskrivning av hör- och synhjälpmedel inte avgiftsfritt, se avsnitt om Hör- och synhjälpmedel.

Hjälpmedel

Patientavgift tas ut för undersökning, bedömning om behov av hjälpmedel, behandling och träning av funktions- och aktivitetsförmåga. Avgift tas ut för den sjukvårdande behandlingen antingen den sker på mottagning, i hemmet eller på arbetsplatsen. Då patient hämtar sitt hjälpmedel tas ingen avgift ut och inget besök registreras. För enbart utprovning eller anpassning betalar patienten ingen avgift.

Hör- och synhjälpmedel

Fr om 1 jan 2005, LF § 83/04, tas patientavgift ut för alla yrkeskategorier inom hörselvården och syncentralsverksamheten. Avgift 100 kr gäller även för teknikerbesök

Förskrivning av hör- och synhjälpmedel räknas som sjukvårdande behandling och vanlig patientavgift tas ut.

Patientavgift för uteblivet tidsbeställt besök och sen om- avbokning får också tas ut för utprovning, anpassning eller uppföljning av hör- och synhjälpmedel, LF §105/00.

Borttappad- eller misskött hörapparat kostar 1000 kr

Inkontinensartiklar

Regionen har ansvaret för att tillhandahålla inkontinensartiklar till personer som har serviceinsatser från kommunen. Respektive kommun har ansvaret för personer som har bistånd för personlig omvårdnad. Ingen patientavgift tas ut vid förskrivning av inkontinensartiklarna och inget besök ska registreras.. Inkontinensartiklar är avgiftsfria för patienten.

Instruktion till anhöriga med flera

Ingen patientavgift tas ut för instruktion, konsultation eller information om hjälpmedel till anhöriga och vårdpersonal.

Intyg för anpassning

Intyg för anpassning av patientens hemmiljö (bostadsanpassning) och arbetsplats (arbetsplatsanpassning) är avgiftsfria för patienten.

Patientavgift tas ut för besök för bedömning av behov av anpassning.

Kryckkäpp

Kryckkäppar som används i behandlande syfte, dvs för långvarigt bruk vid kroniska tillstånd är avgiftsfria för patienter. Övriga patienter betalar för kryckkäppar 70 kr styck. Förskrivaren gör bedömningen.

Hjälpmedelscentrum Halland svarar för inköp och distribution av kryckkäppar till vårdcentraler med vårdavtal med Region Halland.

Nutriton

Nutrition är Livsmedel för speciella medicinska ändamål (näringsdrycker, specialkost och sondnäring) vilket vi hanterar på Hjälpmedelscentrum via förskrivarsystemet Sesam LMN, Läkemedelsnära produkter

Barn 0-16 år (tills dagen de fyller 17 år) har avgift på 120 kr per uttag. Ett uttag kan täcka mellan 1-3 månaders behov i enlighet med lagtext.

Barn från 17 år och vuxna betalar produktkostnaden själv upp till ett tak på 1400 kr/månad enligt beslut från Regionfullmäktige.

Ortopedtekniska hjälpmedel

Ortoser

Ortos är ett behandlingsmaterial som ingår som en del i en behandling. Patient betalar för sin vårdkontakt till t ex arbetsterapeuten 100 kr och den ortos som behövs för behandling ingår i patientavgiften.

Patient betalar alltså inget för ortosen.

Vill patient ha en annan ortos än den som erbjuds får patient själv bekosta en sådan. Om patient behöver mer än en ortos för att t ex ha en på jobbet och en hemma får patient bekosta den andra ortosen. Om ortos blir smutsig eller går i sönder för att man är oaktsam får patient bekosta ny ortos. Vill man ha en ortos fast det inte längre finns ett behandlingsbehov får patient själv bekosta en sådan.

Uppstår det ett behov av ny ortos behandlingsmässigt så ingår ortosen i vårdkontakten med arbetsterapeuten.

Inlägg och skoändringar

100 kr, avgift som för sjukvårdande behandling

Fotbeklädnare/skor

Max 4 par skor per år.

Undantag: Gående barn som pga. sin funktionsnedsättning sliter

skor på avsevärt kortare tid än normalt kan få mer än 4 par skor/år till reducerat pris.

0-19år 400 kr/ par

20år - 700 kr/par

Öppen sko 400 kr / par

Innesko 2/3 av angivet pris

TENS apparat

Utprovning av Tens-apparat räknas som sjukvårdande behandling och vanlig patientavgift tas ut. För Tens-apparat (Transcutan Neuro Stimulering - för smärtlindring) tas en patientavgift ut med 100 kr/månad.

Avgiften betalas via faktura som skickas ut från Hjälpmedelscentrum. Erlagd avgift får fr om 2022-01-01 inte noteras på högkostnadskort för sjukvård.

Tens-apparat är avgiftsfri för barn- och ungdomar fram till den dagen de fyller 20 år, samt för personer som är 85 år och äldre. Vid återlämning av Tensapparat där laddare saknas har Hjälpmedelsnämnden 2013 tagit beslut om att debitera kund för detta. Detta informeras kund om vid förskrivningsavtalet.

Utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel

Utprovning och anpassning av tekniska hjälpmedel är avgiftsfritt. Förskrivning av tekniska hjälpmedel är också avgiftsfritt. Däremot utgår avgift för besök för bedömning av behov av hjälpmedel.

Speciella regler gäller för syn- och hörhjälpmedel, se särskilt avsnitt.

 Dokument och länkar

Förskrivning av hjälpmedel till brukare som inte är folkbokförd i Sverige och asylsökande

Senast ändrad: