Direkt till innehållet

Hbtqi-diplomering

Utbildningsprogram för grundläggande hbtqi-kompetens

För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuds hbtqi-diplomering. Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Studier visar att hbtqi-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård.

Regionerna i samverkan bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Under 2013/2014 genomfördes ett antal pilotutbildningar inom regionerna. Utvärderingen visar ett positivt resultat vilket har lett fram till att hbtqi-diplomeringen blivit bestående.

Målgrupp

Verksamheter inom hälso- och sjukvården, elevhälsa/studenthälsa eller motsvarande.

Utbildningskoncept

Utbildningstillfälle 1 (optimal gruppstorlek 12-20 personer)

Processen inleds med en tre timmar lång grundläggande utbildning som är tänkt att utgöra en kunskapsbas. Detta ger deltagaren och gruppen kunskap om följande ämnesområden:

  • Innebörden i grundläggande begrepp
  • Heteronormativitet och dess konsekvenser
  • Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation

Eget utvecklingsarbete och kunskapsinhämtning

Deltagarna får en uppgift till bildningstillfälle 2.

Utbildningstillfälle 2

Processen fortsätter med en fyra timmar lång utbildning 4-6 veckor efter utbildningstillfälle 1. Processen går igenom de tidigare stegen och ger deltagarna möjlighet att omsätta sina kunskaper i färdigheter. Vid detta tillfälle ges verksamheten en utvecklingsuppgift till tillfället för uppföljning. Tillfälle 2 ger även deltagaren och gruppen kunskap och färdigheter inom följande ämnesområden:

  • Normkritik och heteronorm
  • Transparaplyet och könsbekräftande behandling
  • Sexuell praktik, identitet och sjukdomar
  • Våld och heder

Uppdatering och fördjupning

Verksamheten utser en kontaktperson som kontinuerligt får information inom området, för spridning inom verksamheten. Efter utbildningstillfälle 2 finns möjlighet till självstudier av det utbildningsmaterial som gjorts tillgängligt.

Uppföljning

Efter 4-8 veckor sker en uppföljning med verksamheten på en timma för genomgång av utvecklingsuppgift och diplomering.

Nyanställd personal

För att säkerställa kompetensen och fortsatt status som hbtqi-diplomerad verksamhet erbjuds särskild catch up-utbildning för nyanställd personal eller andra som återkommit från ledighet och sjukperioder. Dessa utbildningar ges då i komprimerat format under en heldag och deltagarna ska inför utbildningen ha tagit

del av information från sina kollegor hur utvecklingsarbetet bedrivits under den tidigare processen.

Krav för att bli diplomerad

All personal, behandlande och administrativ, deltar vid samtliga utbildningstillfällen. För att verksamheter ska kunna diplomeras krävs att minst 90 % av personalen närvarar vid alla utbildningstillfällen och att verksamheten har genomfört en fullgod utvecklingsuppgift. Efter genomförd utbildning görs en bedömning utifrån närvaro, utbildningstillfällena och den genomförda utvecklingsuppgiften innan verksamheten diplomeras.

Diplomeringens giltighetstid

Verksamheten är diplomerad under fyra års tid. Efter fyra år uppmuntras verksamheten kontakta oss för en eventuell omdiplomering.

Kostnader och praktisk information

Kostnaden uppgår till 28 200 kronor exkl. moms. Kostnaden per deltagare på catch-up-utbildning uppgår till 1 500 kronor exkl. moms.

Material som ingår är diplom, klisterdekaler, bok och regnbågsflagga.

Mottagningen står för lokal och eventuell förtäring.

Avbokningsregler

Om ni ombokar utbildning till nytt datum så står ni för utbildarens nya resekostnader. Ni kan inte boka om senare än 14 dagar innan utbildningsdatum. Om ni avbokar helt mindre än en månad innan utbildningsdatum står ni för 50 % av utbildningskostnaden och utbildarens resekostnad. Om ni avbokar helt mindre än två veckor innan utbildningsdatum står ni för 100 % av utbildningskostnaden och utbildarens resekostnad.

För ytterligare information och anmälan

Linda Windahl, utbildning@kronoberg.se, tfn 0470-58 30 80.

Kontaktperson Region Halland Camilla Falk, camilla.falk@regionhalland.se

* Region Örebro län, Region Blekinge, Region Halland, Region Sörmland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Kalmar länSenast ändrad: