Direkt till innehållet

Hbtq-diplomering

Utbildningsprogram för grundläggande hbtq-kompetens

Genom att synliggöra normer och se på hur vi agerar i vardagen kan vi skapa en större inkludering. Hbtq- diplomeringen synliggör normer och ger verktyg för hur ett inkluderande förhållningssätt och bemötande kan skapas. Vidare tar diplomeringen upp hbtq-personers livsvillkor och hälsa. Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Bemötande är avgörande för att arbetsmiljön på arbetsplatsen ska vara god. Likaså är det avgörande hur personal bemöter sina besökare för hur bra vården blir. Studier visar att hbtq-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård.

Utbildningen har ett intersektionellt förhållningssätt vilket innebär att den belyser normer utifrån många olika aspekter så som kön, sexuell läggning, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnicitet, religion eller trosuppfattning.

Region Halland tillsammans med 7 andra regioner* bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Utbildningskoncept

Utbildningstillfälle 1

Processen inleds med en tre timmar lång grundläggande utbildning som är tänkt att utgöra en kunskapsbas. Detta ger deltagaren och gruppen kunskap om följande ämnesområden:

  • Innebörden i grundläggande begrepp
  • Normer, heteronormativitet och dess konsekvenser
  • Transparaplyet och könsbekräftande behandling
  • Hbtq-personers livsvillkor och hälsosituation

Eget utvecklingsarbete och kunskapsinhämtning

Chefen utser en mindre grupp som blir ansvariga för att leda arbetet med att gå igenom en utvecklingsuppgift inför utbildningstillfälle 2, dock bör all personal vara delaktig. Verksamhetschefen eller motsvarande bör ingå i gruppen. Under denna period har verksamheten möjlighet till stöd i processen. Personalen får också tillgång till ett webbaserat referensbibliotek med information, uppsatser och forskningsrapporter.

Utbildningstillfälle 2

Processen fortsätter med en tre timmar lång utbildning 4-6 veckor efter utbildningstillfälle 1. Processen går igenom de tidigare stegen och ger deltagarna möjlighet att omsätta sina kunskaper i färdigheter. Vid utbildningen redovisar verksamheten sitt utvecklingsarbete då detta ligger till grund för diplomeringen. Detta tillfälle ger även deltagaren och gruppen kunskap och färdigheter inom följande ämnesområden:

  • Normkritik och heteronorm
  • Sexuell praktik, identitet och sjukdomar
  • Våld och heder
  • Uppdatering och fördjupning

Verksamheten utser en kontaktperson som kontinuerligt får information inom området, för spridning inom verksamheten. Efter utbildningstillfälle 2 finns möjlighet till självstudier av det utbildningsmaterial som gjorts tillgängligt.

Målgrupp

Verksamheter inom hälso- och sjukvården, elevhälsa/studenthälsa eller motsvarande. Optimal gruppstorlek, 12-20 personer.

Uppföljning

Efter sex till tolv månader görs en uppföljning med verksamheten via telefon/webb. Verksamheten får också delge sina erfarenheter från arbetet och redovisa strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet. Uppföljningen är en viktig del av processen.

Nyanställd personal

För att säkerställa kompetensen och fortsatt status som hbtq-diplomerad verksamhet erbjuds särskild catch up-utbildning för nyanställd personal eller andra som återkommit från ledighet och sjukperioder.

Dessa utbildningar ges då i komprimerat format under en heldag och deltagarna ska inför utbildningen ha tagit del av information från sina kollegor hur utvecklingsarbetet bedrivits under den tidigare processen.

Krav för att bli diplomerad

All personal, behandlande och administrativ, deltar vid samtliga utbildningstillfällen. För att verksamheter ska kunna diplomeras krävs att minst 95 % av personalen närvarar vid alla utbildningstillfällen och att verksamheten har genomfört en fullgod utvecklingsuppgift. Efter genomförd utbildning görs en bedömning utifrån närvaro, utbildningstillfällena och den genomförda utvecklingsuppgiften innan verksamheten diplomeras.

Diplomeringens giltighetstid

Verksamheten är diplomerad under tre års tid. Efter tre år uppmuntras verksamheten kontakta oss för en eventuell omdiplomering.

För ytterligare information

Ida Josephsson, ida.josephsson@regionhalland.se

* Region Örebro län, Region Blekinge, Region Halland, Region Sörmland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Kalmar län

Senast ändrad: