Direkt till innehållet

Tobak

Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökningen livet med tio år. Även personer som utsätts för miljötobaksrök, även kallad passiv rökning, drabbas av hälsorisker, då 75% av röken från en cigarett sprids till omgivningen. Snus ökar risken för diabetes typ 2, vissa typer av cancer och kan ge skador på slemhinnor i munnen. För de som snusar ökar också risken för allvarlig händelse vid hjärtinfarkt och stroke.

Allmänna råd om tobaksbruk

Hälso- och sjukvården bör råda alla att avstå från tobaks- och nikotinbruk. Kunskapen om effekterna av snus är inte heltäckande, men tillräckligt omfattande för att avråda från bruk av snus. I det allmänna rådet ingår även vattenpipa och e-cigarett.

Tobaksbruk är relevant att uppmärksamma i de allra flesta vård - och omsorgskontakter och inom alla vårdnivåer, eftersom nästan alla sjukdomstillstånd kan orsakas eller påverkas av tobaksanvändning.

Stöd i patientmötet

Använd strukturen för arbetet med levnadsvanor: uppmärksamma, åtgärda och följ upp.

Bild. Struktur för arbetet med levnadsvanor

Uppmärksamma

Inled samtalet med att be om lov att utforska personens tobaksvanor.

  • Använder du tobak eller nikotin av något slag?
  • Är det okej att vi pratar en stund om din rökning/snusning?

Frågorna om tobaksbruk i Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor kan användas för att få en uppfattning om personens tobaksvanor. Frågeformuläret finns att beställa kostnadsfritt via vårdgivarwebben (se rubrik Levnadsvanor).

Åtgärda

Vid tobaksbruk, ställ öppna frågor och utgå från personens tankar och funderingar:

  • Vad känner du till om hur dina rök-/snusvanor kan påverka din hälsa (sjukdom/tillstånd)?
  • Är det okej att jag berättar om hur dina rök-/snusvanor kan påverka din hälsa (sjukdom/tillstånd)?
  • Vad skulle kunna få dig att fundera på att ändra dina rök-/snusvanor?

Enkla råd

Kan ges av den som uppmärksammat ett tobaksbruk. Informera kort om att rök-/snusvanor kan ha betydelse för personens hälsotillstånd. Ge generella, standardiserade råd om att avstå tobak. Komplettera gärna med skriftlig information, se rubrik Levnadsvanor på broschyrbeställningen, eller digital information från www.1177.se. Erbjud hänvisning/remiss till kvalificerat rådgivande samtal, i andra hand rådgivande samtal.

Rådgivande samtal

Kan ges inför operation eller i samband med samtal om flera levnadsvanor, exempelvis vid hälsosamtal, graviditet eller som en del av behandling. Ges eventuellt i kombination med nikotinläkemedel och/eller läkemedelför rökavvänjning. Kan kompletteras med uppföljning vid ett eller flera tillfällen.

Kvalificerat rådgivande samtal

Kvalificerat rådgivande samtal hos diplomerad tobaksavvänjare är högsta prioriterade åtgärd vid rökning. Tillämpas individuellt eller i grupp. Diplomerade tobaksavvänjare finns vid alla vårdcentraler dit hänvisning/remiss kan göras.

Följ upp

För att utvärdera insatt åtgärd kan tobaksbruk bedömas på samma sätt som det gjordes initialt.

Dokumentation

Arbetet med tobak dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem.

Källor för mer information

www.1177.se Rökning och snusning, Hjälp att sluta röka/snusa

www.slutarokalinjen.se, Samtalsstöd via telefon och chatt, på svenska och andra språk

www.psykologermottobak.org, Sluta röka och snusaSenast ändrad: