Direkt till innehållet

Funktionsnedsättning

Våldsutsatta personer med funktionsnedsättning har länge varit osynliggjorda. Forskning som har gjorts under de senaste åren indikerar att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld av sin partner i högre utsträckning än andra. När det gäller män med funktionsnedsättning är forskningen mycket sparsam. Barn och äldre med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar tycks vara särskilt utsatta för olika former av övergrepp. Det är därför synnerligen viktigt att fråga om och därmed synliggöra våld mot funktionsnedsatta.

Våldet mot personer med funktionsnedsättning är många gånger likt våldet i nära relationer generellt. Det finns dock även skillnader som gör att funktionsnedsatta personer är särskilt utsatta. Ofta riktas våldet mot själva funktionsnedsättningen och flera personer i den våldsutsattas närhet kan vara våldsutövare. Det händer ofta att våldet inte uppmärksammas av olika anledningar, och det förekommer även att de som berättar om sina erfarenheter inte blir trodda.

Stödjande material att använda

Västra Götalandsregionens material som är framtaget i Arvsfondsprojektet Bildsamt är ett material som kan användas vid samtal om våld med personer med funktionsnedsättning. Här finns det även filmer, webbutbildningar och forskningsrapporter att ta del av.

På Kunskapsguiden som är en webbplats med kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen finns det en hel del material om våld och utsatthet hos personer med funktionsnedsättning generellt samt om våld mot barn med funktionsnedsättning och våld mot kvinnor med funktionsnedsättning specifikt.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en skrift om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Skriften är ett stöd i arbetet mot våld i nära relationer och inom funktionshinderområdet. Den går att läsa i sin helhet här: Vägen till att se och agera

Socialstyrelsens utbildningsmaterial Sällan sedda handlar om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Materialet innehåller bl.a. en checklista för arbetsplatser för att ta reda på hur lång man i organisation har kommit i arbetet med att motverka våld i nära relationer samt en del diskussionsfrågor.

Både Länsstyrelsen i Stockholms läns och Socialstyrelsens material är användbara även ifall den våldsutsatta inte är kvinna.

Socialstyrelsen har tagit fram ett presentations- och reflektionsmaterial som ger en översiktlig bild av området våld mot barn med funktionsnedsättning. Materialet kan användas vid arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller som inslag i utbildning eller kompetensutveckling på arbetsplatsen. Syftet är att bidra till att stimulera verksamheternas utvecklingsarbete.

Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) webbsida hittar du bl. a. publikationer och en beskrivning om myter och föreställningar kring kvinnor med funktionsnedsättning.

 Senast ändrad: