Direkt till innehållet

Avvikelser

Rapportering av avvikande händelser är en av hörnpelarna i arbetet att förbättra kvalitet och säkerhet.

 

Inloggad avvikelserapportering

Platina

Webbformulär för avvikelserapportering

Manuell avvikelserapportering

Mall för att rapportera avvikelser manuellt

Skicka avvikelse

Rutiner, blanketter och manualer

Avvikelser - Vad är det?

Avvikelser i Region Halland är oönskade/negativa händelser som har lett till eller skulle kunna ha lett till skada på individ, skada på/störning av verksamheten och omgivande miljö.

Det kan vara skador, tillbud, incidenter, inte uppfyllande av krav till exempel lagar, rutiner. Tillbud innebär ”nära på” - händelser då fara/risk/problem uppstått, utan att det orsakat någon negativ konsekvens. Detta ska ses i vid bemärkelse. Alla händelser som är avvikande från förväntat eller fastställt arbetssätt är att betrakta som avvikelser.

Även information om mindre avvikelser är av värde. De kan vara en del av ett större mönster som kan visa på behov av förbättringar. Den som har identifierat avvikelsen gör en bedömning av om avvikelsen ska rapporteras och om andra berörda ska informeras och involveras, t ex patient/närstående.

En avvikelse har inträffat när du kan besvara någon av följande frågor:

1. Ska detta kunna hända igen? Om nej, rapportera!

(Finns det något som jag själv, eller någon annan skulle kunna göra annorlunda och som förhindrar att detta händer igen?)

2. Finns det ett fastställt arbetssätt i ledningssystem, t.ex. rutiner eller kliniska riktlinjer som inte har fungerat eller inte har efterföljts vid detta tillfälle? Om Ja, rapportera!

En avvikelse kan också vara en personuppgiftsincident, det vill säga, om personuppgifter kommit i orätta händer, förlorats eller uppdaterats felaktigt. Även personuppgiftsincidenter måste anmälas: Anmäla personuppgiftsincident

Avvikelser kan identifieras av medarbetare och/eller komma som en synpunkt från utomstående.

 

Länkar

SOSFS 2011:9

Patientsäkerhetslagen

Rapportera biverkningar

 

Relaterade dokument

Manual för att skicka utdrag

Manual vid val av kategori

Manual vid val av orsak

Manual vid val av åtgärd

Riskbedömningsmanual

 

Kontakt och support

Kontaktperson: Patrik IngblomSenast ändrad: