Direkt till innehållet

Samarbete för diagnoskodning

Regionalt samarbete

Diagnoskodning är val och registrering av diagnoser och åtgärder enligt Socialstyrelsens huvudklassifikationer och anvisningar. Diagnoskodning är en primär klassificering av vårdkontakter. Sedan våren 2023 finns ett regionalt strategiskt samarbete och ett stöd för aktiva kodare inom Region Halland som utför primär klassificering.

Regionalt uppdrag för Anette Johansson, utvecklare, RK ITD:

 • Verka för enhetlig kodning enligt Socialstyrelsens aktuella kodningsanvisningar
 • Vara expert och konsultativt stöd inom diagnos- och åtgärdskodning
 • Informationsbärare och kanal till och för samtliga förvaltningar
 • Ingå i regionens samarbete kring kvalitet i utdata och rapportering till nationella register
 • Säkerställa en regional jämlik stödfunktion för primär klassificering – RSDK-grupp
 • Hallands kontaktperson i Socialstyrelsens nätverk för klassifikation
 • Representera Halland i Södra sjukvårdsregionens klassifikationsråd
 • Ansvara för fördelning av Hallands utbildningsplatser för kodare
 • Utbildare i sjukdomsklassificering - ingå i utbildningsgruppen för södra sjukvårdsregionen
 • Delta i förberedelser inför byten av kodverk och tester av nya versioner av NordDRG
 • Ingå i den regionala gruppen för hälsoinformatik och beredningsgrupp

Samarbete mellan förvaltningar och region

Varje förvaltning utser sin representant till regionalt samverkansarbete. Regionens utvecklare är sammankallande och leder samarbetet mellan förvaltningarna – RSDK-gruppen. Gruppens arbete har ett gemensamt fokus på kvalitet i in- och utdata, statistiskt beskriva sin verksamhet utifrån primär klassificering, svårigheter/utmaningar i kodningsarbetet, informationsutbyte och strategier för att säkerställa kvalitet i primär klassificering. Gruppen ska även stödja samarbetet mellan förvaltningar genom att dela med sig av framgångsrika erfarenheter.

Förvaltningarnas representanter skapar sitt nätverk inom egen förvaltning för att säkerställa informationskanalen mellan region, förvaltning och aktiva kodare. Nätverken behövs för att säkerställa strategier för kvalitet och information. Regional utvecklare har dialog och samverkan med chefer och ledningsgrupper för att stödja förvaltningars behov av att säkerställa en god primär klassificering.

Representanter i RSDK (regionalt samarbete för diagnoskodning):

Regionkontoret, ITD: Anette Johansson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Hallands sjukhus: Irene Eriksson, klassifikationsavdelningen

Närsjukvården: Ulrika Arnagård, vårdcentralen Ullared

Psykiatri Halland: Eva Svensson, förvaltningsledning och stab

Ambulans, diagnostik och hälsa: Gilda Galvez Eriksson, hörselhabiliteringen

Primär klassificering diagnoser (ICD10-SE) + åtgärder (KVÅ) är grunden för:

 • Nationella register för forskning och behandlingsrekommendationer
 • Öppna jämförelser, Siffror i vården
 • Nationell jämförelse med andra länder – officiell statistik
 • Förutsättningar för informationsdriven vård
 • Samhällsplanering och nationell fördelning av resurser
 • Rapport nationella kostnadsdatabasen (KPP) och nationell prislista
 • Underlag inför regeringsbeslut (tex statligt utjämningsbidrag)
 • Verksamhetsbeskrivning – kvalitetsgranskning av utförd vård
 • Underlag för budgetberedning och fakturering utomlänsvård

Samarbete med Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen består av regionerna Blekinge, Kronoberg, Skåne och södra Halland. Ofta omfattar dock samarbetet inom Södra sjukvårdsregionen hela Halland.

I Södra sjukvårdsregionen samarbetar vi för att skapa bättre vård för invånarna. Vi vill erbjuda god och jämlik vård med ökad tillgänglighet i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bästa sätt.

Klassifikationsrådet

Klassifikationsrådet arbetar för ökad kvalitet i klassificeringarna v sjukvården inom Södra sjukvårdsregionen. Området omfattar primärklassificeringar enligt exempelvis ICD 10 och sekundärklassificeringar enligt exempelvis DRG, DiagnosRelaterade Grupper eller ACG, Adjusted Clinical Groups.

Klassifikationsrådet arbetar med uppföljning, utbildning och rekommendationer till huvudmännen i klassifikationsfrågor.

Regionernas representation beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören i varje region.

Ledamöter

Ordförande: Petra Widerkrantz, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Region Blekinge: Lillemor Cehlin, Emelie Lundin, Karolina Nilsson

Region Halland: Iréne Eriksson, Anette Johansson

Region Kronoberg: Eva Forslund, Pia Held

Region Skåne: Camilla Bjerborn (vice ordförande), Ingela Fröjdh, Denise Olsson, Jacqueline Rosenqvist

I klassifikationsrådet finns ledamöter som är representanter i Socialstyrelsens arbetsgrupper för policys, utbildning och DRG (SVEX).

Utbildning i sjukdomsklassificering

Två gånger per år arrangeras utbildning i sjukdomsklassificering i Södra sjukvårdsregionen. Utbildningen sker varje vår och höst och är sökbar för dig som är medicinsk sekreterare med minst två års yrkeserfarenhet.

En intresseinbjudan sänds ut i god tid till alla chefer. Parallellt finns utbildningen i Kompetensportalen, där du i överenskommelse med din chef kan anmäla ditt intresse.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering och deltagarna ska efter genomgången utbildning självständigt kunna sjukdomsklassificera utifrån ställda diagnoser, symtom eller andra skäl till vårdkontakten enligt ICD-10-SE regelverk. Utbildningen avslutas med tentamen på din hemort.

Utbildningsperioden omfattar 8 heldagar + en halvdag för tentamen:

 • Två dagar med fysiska föreläsningar i Lund
 • Fem dagar med egna studier via Lärportalen med inlämningsuppgifter
 • En repetitionsdag med föreläsning via Teams

Tips! Det är bra om du kan diskutera med din chef hur ditt uppdrag kan ändras efter genomgången utbildning.

Blir du godkänd på din tentamen erbjuds du plats i förvaltningens nätverk för kodare. Deltagande i nätverket är en överenskommelse mellan dig och din chef.

Sammankallande för nätverken är de representanter för varje förvaltning som ingår i det gemensamma regionala samarbetet för diagnoskodning. Under din studietid kommer en första kontakt tas med dig från någon av representanterna nedan.

Sammankallande per förvaltning:

Hallands sjukhus Irene Eriksson

Psykiatriförvaltningen Eva Svensson

Närsjukvården Halland Ulrika Arnagård (offentlig regi)

Ambulans, diagnostik och hälsa Gilda Galvez-ErikssonSenast ändrad: