Direkt till innehållet

Remisser betalningsförbindelser – Patientlagen

Vad är det som gäller när en vårdgivare tar emot en patient från ett annat landsting?

Patientlagen ger patienten rätt att söka all offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet under förutsättning att patientens hemlandstings remisskrav följs. Det är vårdgivarens ansvar att kontrollera att patienten har nödvändig remiss.

Har Region Halland remisskrav till öppen specialistvård?

Nej, inte för patienter bosatta i Halland och inte heller för patienter bosatta i andra landsting som inte heller har remisskrav. För patienter bosatta i landsting som har krav på remiss behövs remiss även när de söker vård i Region Halland.

Även om inget formellt remisskrav gäller i Region Halland kan den vårdgivare som patienten söker vård hos behöva få information om patientens hälsotillstånd och anledning till varför patienten söker vård. Denna information kan lämnas av vårdgivare som patienten tidigare besökt eller av patienten själv genom så kallad egenremiss. Detta kan behövas för bedömning av vårdbehovet och för prioritering.

Vilka landsting har fortfarande remisskrav på öppen specialistvård?

En uppdaterad lista finns på SKL:s hemsida www.skl.se Sök på ”remisskrav” efter dokumentet ”Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård”

Har läkare skyldighet att skriva remiss om en patient vill söka vård i ett landsting som har remisskrav till öppen specialistvård?

Reglerna om patientens valmöjligheter innebär ingen skyldighet att skriva remiss. Läkaren ska göra en medicinsk bedömning av vårdbehovet och det är den som avgör om patienten ska remitteras till specialist.

För vård i landsting som kräver remiss – är det nödvändigt att remissen kommer från en husläkare i det landstinget eller godkänns remisser från andra landsting också?

Om patientens hemlandsting kräver remiss kan även läkare i vårdlandstinget utfärda en remiss.

Anta att en utomlänspatient som är listad på en vårdcentral i Region Halland bedöms behöva remiss till exempelvis en ortopedklinik. Ska man då remittera till ortopedklinik i hemlandstinget, i Region Halland eller i något annat landsting?

Patienten kan så länge remissen avser öppen vård välja om hen vill bli remitterad inom Region Halland eller till ett annat landsting.

Kan en remiss i öppen vård alltid skickas direkt till en privat vårdgivare?

Ja, inom det egna landstinget går det bra att skicka direkt. Om vårdgivaren har kontrakt med ett annat landsting så går det under vissa förutsättningar att skicka direkt den aktuella vårdgivaren, om vårdgivarens kontrakt/avtal med landstinget

a) är ingått 2015 eller senare

b) ingått 2014 eller tidigare där det explicit framgår att kontraktet också avser patienter från andra landsting.Senast ändrad: