Direkt till innehållet

Arbetsgång vid läkemedelsgenomgångar

Alla vårdtagare med läkemedelsbehandling på särskilt boende ska varje år erbjudas en läkemedelsgenomgång. Även de vårdtagare som är inskrivna i hemsjukvård ska erbjudas en läkemedelsgenomgång en gång per år.

Inom Region Halland ska alla brukare över 65 år med läkemedelsbehandling på gruppbostad/servicebostad erbjudas en läkemedelsgenomgång varje år.

Enhetschef särskilt boende

Inför läkemedelsgenomgång

Sjuksköterska

Inför läkemedelsgenomgång

 • Planera tillsammans med läkare in tillfällen för läkemedelsgenomgång för de vårdtagare/brukare som är aktuella.
 • Meddela omsorgspersonalen och/eller enhetschefen vilka vårdtagare/brukare som är aktuella för läkemedelsgenomgång.
 • Diskutera med läkaren om farmaceutiskt stöd till läkemedelsgenomgången önskas. T.ex. vid en omfattande läkemedelsbehandling, återkommande sjukhusvistelser eller vid misstanke om läkemedelsrelaterade problem. På uppdrag av läkaren kontaktas sedan apotekaren (se nedan). Meddela personnummer och bakgrund till konsultation.
 • Fyll tillsammans med vårdtagare/brukare och undersköterska/vårdbiträde i symtomskattningsskalan Phase-20, en skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom. Om vårdtagaren/brukaren inte själv kan medverka används istället Phase-Proxy. Phase-20 och Phase-Proxy är en journalhandling i kommunen. Blanketterna hämtas under Verktyg vid läkemedelsgenomgångar särskilda boenden.
 • Var uppmärksam på vad vårdtagaren/brukaren själv har för åsikter om sin behandling och vad han/hon vill att sjuksköterskan/omsorgspersonalen ska ta upp på läkemedelsgenomgången.
 • För vårdtagare/brukare som inte har dosdispenserade läkemedel se till att en aktuell läkemedelslista tas fram.
 • Ta reda på om vårdtagaren/brukaren även tar receptfria läkemedel eller naturläkemedel.
 • Ta reda på om det förekommer problem i samband med administrering av läkemedel (se checklista).

Under läkemedelsgenomgång

 • Delta i diskussionen vid läkemedelsgenomgången tillsammans med läkare, omsorgspersonal och eventuellt apotekare.
 • I de fall det är aktuellt, ta ställning till om en registrering i BPSD-registret ska göras för att utreda bakomliggande orsaker till BPSD-symtom.

Efter läkemedelsgenomgång

 • Anteckna antalet läkemedelsgenomgångar. Rapporteras till kommunen enligt lokala rutiner.

Undersköterska/vårdbiträde

Inför läkemedelsgenomgång

 • Fyll tillsammans med vårdtagare/brukare och sjuksköterska i symtomskattningsskalan Phase-20, en skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom. Om vårdtagaren/brukaren inte själv kan medverka används istället Phase-Proxy. Phase-20 och Phase-Proxy är en journalhandling i kommunen. Blanketterna hämtas under Verktyg vid läkemedelsgenomgångar särskilda boenden. Om vårdtagaren/brukaren själv inte kan delta, be gärna fler i personalen fylla i formuläret för att ge sin bild av vårdtagaren/brukaren.
 • Var uppmärksam på vad vårdtagaren/brukaren själv har för åsikter om sin behandling och vad han/hon vill att sjuksköterska/omsorgspersonal ska ta upp på läkemedelsgenomgången.
 • Ta reda på om det förekommer problem i samband med administrering av läkemedel (se checklista).

Under läkemedelsgenomgång

 • Delta i diskussionen vid läkemedelsgenomgången tillsammans med läkare, sjuksköterska och eventuellt apotekare.
 • I de fall det är aktuellt, ta ställning till om en registrering i BPSD-registret ska göras för att utreda bakomliggande orsaker till BPSD-symtom.

Efter läkemedelsgenomgång

 • Se till att övriga berörda kollegor får ta del av relevant information ifrån läkemedelsgenomgången.

Läkare

Inför läkemedelsgenomgång

 • Planera tillsammans med sjuksköterska in tillfällen för läkemedelsgenomgång för de vårdtagare/brukare som är aktuella.
 • Ta ställning till om farmaceutiskt stöd till läkemedelsgenomgången önskas och kontakta apotekare (se nedan). T.ex. vid en omfattande läkemedelsbehandling, återkommande sjukhusvistelser eller vid misstanke om läkemedelsrelaterade problem. Meddela personnummer och bakgrund till konsultation. I mån av tid kan apotekare medverka vid läkemedelsgenomgång.
 • För vårdtagare/brukare som inte har dosdispenserade läkemedel skall en aktuell ordinationshandling tas fram.
 • Ta ställning till om några laboratorieprover ska tas inför läkemedelsgenomgången.

Under läkemedelsgenomgång

 • Leda läkemedelsgenomgången och med hjälp av observationer och uppgifter från sjuksköterska och omsorgspersonal, samt med vägledning av relevanta riktlinjer och rekommendationer, göra en bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker (se checklista).

Efter läkemedelsgenomgång

 • Dokumentera ställningstaganden och åtgärder under sökordet ”Läkemedelsgenomgång” i VAS eller på motsvarande sätt i andra journalsystem (se checklista).
 • Diskutera med/informera vårdtagaren/brukaren om eventuella åtgärder.
 • Ansvara för uppföljning av åtgärder och vid behov kontakta apotekare för farmaceutiskt stöd.

Apotekare - på konsultbasis

Inför läkemedelsgenomgång

 • Kontaktas av sjuksköterska eller läkare vid önskemål om farmaceutiskt stöd.
 • Granska läkemedelslista och ta del av journalanteckningar för att göra en farmaceutisk bedömning av läkemedelsbehandlingen.
 • Dokumentera i journal (under sökord Läkemedelsgenomgång) tänkbara läkemedelsrelaterade problem (t ex gällande doseringar, biverkningar och interaktioner), historik kring vårdtagarens/brukarens läkemedelsbehandling (när påbörjades en viss behandling?) och förslag på åtgärder.

Under läkemedelsgenomgång

 • Delta efter överenskommelse på läkemedelsgenomgången. Bidrar i diskussionen med farmaceutisk kunskap och erfarenhet. Kan även bidra med icke-farmakologiskt perspektiv.

Efter läkemedelsgenomgång

 • Kontaktas av sjuksköterska eller läkare då behov av farmaceutiskt stöd framkommit under läkemedelsgenomgången. Kan då ta fram ett anpassat underlag inför uppföljningstillfället (se ”Apotekare – inför läkemedelsgenomgång”).

Kontaktuppgifter apotekare

Telefon: 0340-66 37 87 (Varberg) 035-13 19 49 (Halmstad)

E-post: rk.lakemedelsgenomgang@regionhalland.se

VAS: Meddelandefunktion M-grupp "APOTEKRH"Senast ändrad: